Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Ali imran 31 11 adil 12 ali+imran+190 13 al ahzab ayat 21 14 Hadits Muslim 15 an nisa ayat 58 16 iman 17 pinjaman 18 Menuntut ilmu 19 Hadis tentang Musa dan khidir 20 Kecurangan 21 al maidah ayat 2 22 Hukum 23 ali+imran+191 24 al baqarah ayat 30 25 al+maarij+ayat+35 26 zabur 27 ibrahim 28 an nisa ayat 59 29 annisa ayat 9 30 jual beli 31 al hujurat ayat 9 32 Surat+al+ghafir+ayat+60 33 tanggung jawab 34 Surat+al+ghafir+ayat+40 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 akhlak 37 al ankabut ayat 51 38 al baqarah ayat 4 39 at tahrim ayat 6 40 pendidikan 41 Al+maidah+ayat+135 42 Sabar 43 Hadist tentang mu'amlah 44 al baqarah ayat 285 45 Ar Rahman 46 Sedekah 47 Al-Imran 182 48 ali imran ayat 7 49 zakat 50 al anfal ayat 2 51 khalifah 52 Al hasyr ayat 7 53 ali imran 7 54 An nisa ayat 4 55 Tentang masjid 56 Pinjaman uang 57 al baqarah ayat 2 58 al+maarij+ayat+32 59 Az Zariyat ayat 56 60 Surat+Ibrahim+Ayat+52 61 al maidah ayat 3 62 al+maarij+ayat+30 63 Al-Baqarah ayat 151 64 ikhlas 65 ali imran 190 66 an nahl ayat 72 67 gunung 68 nikah 69 Tolong menolong 70 Anggur 71 Hadits tentang filsafat 72 ali imran 92 73 yusuf ayat 87 74 an nisa ayat 1 75 al ikhlas 76 yusuf 87 77 tentang murabahah 78 2154 hadist muslim 79 pemimpin 80 Niat 81 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 82 surat+ibrahim+AYAT+44 83 Pemerintahan 84 ilmu 85 malas 86 surat Al-Hasyr {59} : 9) 87 Musa 88 al a'raf ayat 31 89 al baqarah ayat 275 90 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 91 SURAT AN NISA AYAT 51 92 ibrahim 7 93 Imran 159 94 Dengki 95 Surat Al lkhlas 96 al mujadalah ayat 11 97 Laut 98 al+maarij+ayat+33 99 Surah+an+nur+ayat+16 100 haji

Hasil pencarian tentang .+Dampak+dari+Sikap+Jujur+dan+Dusta.+HR.+Muslim+dari+Abdullah+r.a

(Di antara Ahli Kitab ada golongan yang bersikap lurus) jujur dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti...Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (mereka membaca ayat-ayat Allah di saat-saat malam hari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Betapa banyak penduduk suatu negeri yang Kami musnahkan akibat sikap kufur dan dusta mereka terhadap...para nabi, kemudian Kami gantikan dengan penduduk lain yang kondisi dan kekayaannya lebih baik dari mereka
(sebaik-baik umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang...dari yang mungkar serta beriman kepada Allah....Di antara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan
Walaupun dengan peringatan keras dan jujur seperti itu, ternyata sebagian orang--karena didorong oleh...sikap keras kepala dan taklid buta--memperdebatkan wujud Allah dan sifat-sifat-Nya....Mereka pun kemudian menyekutukan Allah dan mengingkari kekuasaan-Nya dalam membangkitkan manusia dari...Akan tetapi mereka hanya mengikuti secara membabi buta langkah-langkah setan yang mendurhakai Tuhan dan...jauh dari petunjuk-petunjuk-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 58
Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian...itu kepada mereka dengan cara yang jujur.
(Dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan) dari pahala pemberiannya itu di surga nanti....mencakup pula setiap orang yang mengerjakan amal perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar r.a...Kelak dia akan dijauhkan dari neraka dan mendapatkan pahala yang berlimpah.
(Yang dalam Lauh) berada di atas langit yang ketujuh (terpelihara) dari ulah setan-setan dan dari sesuatu...Panjang Lohmahfuz itu sama dengan panjangnya langit dan bumi, sedangkan lebarnya ialah sama dengan jarak...antara timur dan barat; terbuat dari intan yang putih bersih....Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
(telah datang seorang buta kepadanya) yaitu Abdullah bin Umi Maktum....itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam, mereka terdiri dari...orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam....Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi saw. pada...Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah
Siti Aisyah mengatakan, bahwa mereka adalah Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah dan Hamnah...Kemudian Allah swt. menampakkan kebersihan Siti Aisyah r.a....Sumber pertama yang menyiarkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul."...Muslim....adalah Abdullah bin Ubay (baginya azab yang besar") yakni neraka kelak di akhirat
.; lafal Yakhsyaa menjadi Haal dari fa'il yang terdapat di dalam lafal Yas'aa, yang dimaksud adalah si...orang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum.
Lalu, ketika Dia menolong mereka dari kebinasaan yang hampir menimpa, mereka mengingkari janji dan kembali...Wahai manusia yang mengingkari janji, sesungguhnya dampak buruk dari kejahatan dan kezaliman kalian akan...Dan sesungguhnya kenikmatan yang kalian rasakan di dunia adalah kenikmatan duniawi yang fana....Dia akan memberikan balasan dari segala perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia.
Kecuali bagi mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan...dan sikap pamer.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 8
Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya...itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 78
segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari...Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi...Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah....Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului) berasal dari lafal Qadima yang maknanya sama...artinya, janganlah kalian mendahului baik melalui perkataan atau perbuatan kalian (di hadapan Allah dan...Rasul-Nya) yang menyampaikan wahyu dari-Nya, makna yang dimaksud ialah janganlah kalian mendahului Allah...dan Rasul-Nya tanpa izin dari keduanya (dan bertakwalah kepada Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan antara Abu Bakar r.a., dan sahabat Umar r.a.
(Dan berpendapat) yakni telah mengetahui (orang-orang yang diberi ilmu) yang dimaksud adalah orang-orang...yang beriman dari kalangan ahli kitab, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya (bahwa wahyu yang...diturunkan kepadamu dari Rabbmu) yakni Alquran (itulah) keputusan (yang benar dan menunjuki manusia
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 128
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa...bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka...Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 26
Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga...wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf...termasuk orang-orang yang dusta.
(Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) yakni lemah akidahnya seperti Abdullah...bersegera kepada mereka) untuk mengambil mereka sebagai pemimpin (seraya katanya) mengemukakan alasan dari...sikap mereka itu ("Kami takut akan mendapat giliran bencana.") misalnya giliran musim kemarau, kekalahan...sisi-Nya) misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka (sehingga...mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka) berupa keragu-raguan dan mengambil orang-orang
(Dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat) atau bersikap lamban menghadapi peperangan..., seperti Abdullah bin Ubai si munafik dan kawan-kawannya itu....Dia dianggap termasuk golongan munafik melihat sikap dan tindakan-tindakannya.
(Dan sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil) mengamalkan ajarannya, di antaranya beriman kepada...(dan apa yang diturunkan kepada mereka) maksudnya kitab-kitab (dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan...beroleh makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka) maksudnya dilapangkan-Nya rezeki dan dilimpahkan-Nya...atas mereka dari segenap penjuru....beriman kepada Nabi saw., seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya (tetapi banyak di antara mereka
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 5
Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali...dusta.
menjelaskan kepada mereka bukti-bukti kebesaran Kami dengan berbagai macam cara, agar mereka kembali dan...bertobat dari sikap ingkarnya....Tetapi mereka tidak mau kembali dan tetap berada dalam sikap ingkarnya.
Laksanakanlah salat, hai Muhammad, dengan sempurna pada kedua tepi siang (pagi dan sore) dan pada bagian-bagian...Sesungguhnya yang demikian itu dapat menyucikan jiwa, sehingga mampu mengalahkan kecenderungan berbuat jahat dan...dapat menghapuskan dampak dosa-dosa kecil yang tidak pernah luput dari manusia....itu adalah suatu nasihat yang bermanfaat bagi orang-orang yang siap menerimanya, yang selalu ingat dan
(Dan dari sepasang unta dan dari sepasang lembu, katakanlah, "Apakah dua yang jantan yang diharamkan...pengharaman ini kemudian sengaja kamu menyatakan hal ini, tidak, bahkan kamu adalah orang-orang yang dusta...(Maka siapakah) tak ada seorang pun (yang lebih lalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap
(Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) dari agama-Nya (Kami tambahkan...Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
(Dan supaya diketahui-Nya orang-orang yang munafik dan) orang-orang yang (dikatakan kepada mereka) ketika...mereka berpaling dari peperangan, yaitu Abdullah bin Ubai dan anak buahnya ("Marilah kita berperang...di jalan Allah) dengan musuh-musuh-Nya (atau usirlah mereka") dari kami dengan memperbanyak anggotamu...Allah mendustakan mereka, ("Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan) dengan sikap...(Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan") berupa kemunafikan.
Misalnya Abdullah bin Salam yang mendapat amanat atau titipan dari seorang laki-laki sebanyak 1200 ukiah...(Dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya)...(Yang demikian itu) artinya sikap tak mau membayar itu (bahwa mereka berkata) artinya disebabkan perkataan...Sebabnya karena mereka menghalalkan menganiaya orang-orang yang berlainan agama dengan mereka dan pengakuan...Firman Allah: ("Mereka berkata dusta terhadap Allah") maksudnya dalam menisbatkan penghalalan itu kepada-Nya
Allah membalas sikap menentang dan kesombongan setan dengan mengusirnya dari surga-Nya....Dia berfirman kepadanya, "Turunlah kamu dari surga setelah sebelumnya kamu terhormat di dalamnya....Tidak pantas bagi kamu untuk sombong dan menentang perntah-Ku di situ.
Untuk membela dirinya, Yûsuf berkata, "Istrimulah yang memintaku dan berusaha memperdayaku."...Kemudian salah seorang dari keluarga bertindak sebagai penengah dan mengatakan, "Jika baju gamisnya koyak...di muka, maka pengakuan wanita itu benar, dan Yûsuf termasuk orang-orang yang dusta.