Paling Sering Dicari

1 Belajar 2 Nenek 3 Qs Yusuf ayat 87 4 ibrahim 7 5 ilmu pengetahuan 6 utang 7 ikhlas 8 al imran 159 9 Ibrahim 10 al maidah ayat 8 11 Surah+An+Nisa+Ayat+26 12 Surah al- baqarah ayat 36 13 pendidikan 14 al maidah ayat 2 15 prestasi belajar 16 al baqarah ayat 2 17 ali imran 104 18 QS Az-Zumar ayat 9 19 saba+46 20 ali imran 31 21 surat+al+a'rof+ayat+31 22 ali imran ayat 139 23 Langit bumi 24 yunus 99 25 Ar rahman 26 an nisa ayat 1 27 al-maidah ayat 2 28 hutang 29 ali imran 110 30 Surah Ali Imran 214 31 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 32 al baqarah ayat 233 33 al maidah ayat 96 34 al a'la ayat 7 35 Al Baqarah ayat 275 36 sabar 37 annisa ayat 1 38 kurban 39 ibrahim perintah Allah 40 ali imran ayat 19 41 ali+imran+134 42 ali imran 185 43 Hadits Abu Daud Nomor 1754 44 ali imran 12 45 ali imran 173 46 al imran 145 47 Surah al- baqarah ayat 36\ 48 al hijr 9 49 Ibnu katsir 50 Imran 51 luqman 14 52 Ibrahim ayat 34 53 surat+al+humazah+ayat+1 54 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 55 Menjaga 56 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 57 Munafik 58 al baqoroh ayat 30 59 Hadits Muslim Nomor 2970 60 arrum ayat 41 61 an nisa ayat 58 62 Al ahzab ayat 36 63 yusuf 2 64 ar rum ayat 39 65 al bayyinah ayat 8 66 Al-isra ayat 100 67 Beriman dengan sebahagian kuru 68 al hujurat ayat 13 69 yusuf 47-49 70 kedudukan wanita 71 At taubah ayat 18 72 al-baqarah ayat 45 73 Al+ahzab+ayat+18 74 ali imran 191 75 FILSAFAT+ISLAM 76 ali+imran+100 77 Pertolongan 78 arrum+ayat+42 79 al+hijr+94 80 al imran 97 81 manfaat ziarah kubur 82 an nur ayat 2 83 bagaimana allah memiliki anak 84 Jalan yang lurus satu ummat 85 as-saffat+ayat+62 hingga 66 86 hadits keutamaan+ilmu+dan+alim 87 ali imran 159 88 AS+SHAF+3 89 Al Anfaal ayat 57 90 al hijr 91 surat al a'raf ayat 34 92 al+imran 93 at tin ayat 4 94 surat ali imran ayat 159 95 al humazah ayat 2 96 muhammad 36 97 an nisa ayat 59 98 “ Kerjakanlah shalat sebagaimana kamu melihatku melakukannya.”13 99 Ar rum ayat 21 100 syaitan

Hasil pencarian tentang Al+MU'MINUN+AYAT+14

umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu...Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu.... "(1). (1) Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika...ayat-ayat itu datang kepada kami"....Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu
(Kemudian datanglah orang-orang yang mengemukakan uzur) asalnya lafal al-mu`adzdziruuna ialah al-mu`tadziruuna...kemudian huruf ta diidgamkan ke dalam huruf dzal sehingga jadilah al-mu`adzdziruuna keduanya mempunyai...arti yang sama lalu dibaca al-mu`adzdziruuna (yaitu orang-orang Arab penduduk padang pasir) kepada Nabi
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri..., padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)?
[[14 ~ IBRAHIM (NABI IBRAHIM A. S.) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'....seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
) maksudnya kamu tidak mengingkari (dengan menyiksa kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat...Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami."...kami tidak kembali menjadi orang-orang kafir (dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 48
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis...tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu
Di samping itu, juga disebabkan karena mereka, bila mendengar al-Qur'ân yang diturunkan kepada Rasulullah...Mereka mengucapkan doa, "Ya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dan kepada rasul-rasul-Mu serta kepada kebenaran...yang telah Engkau turunkan kepada rasul-rasul-Mu.
Katakan kepada umat-Mu, wahai Muhammad, "Aku tidak meminta ganjaran atas perintah menyampaikan al-Qur'ân
(Dan dapat mengingat-Mu) berzikir kepada-Mu (dengan banyak pula).
Berkata Musa, "Itulah mereka) dekat denganku berdatangan (sedang menyusul aku dan aku bersegera kepada-Mu..., Ya Rabbku, supaya Engkau rida") kepadaku, lebih daripada keridaan-Mu kepadaku sebelumnya....ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang diduga sebelumnya, yaitu ketika Allah berfirman pada ayat
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih