Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Yunus 101 3 Surat 5 ayat 34 4 korden bergambar burung 5 surat albaqarah ayat 155dan 156 6 Al hujurat ayat 13 7 al jumuah ayat 10 8 Al mujadilah ayat 11 9 An nahl ayat 125 10 ali imran 110 11 Ali Imran 12 Riba 13 surat al-'alaq 14 Al Imran 159 15 al hujurat ayat 12 16 Al maidah ayat 2 17 al maidah ayat 3 18 Al Baqarah ayat 30 19 Ali imran ayat 104 20 al-maidah ayat 2 21 zakat 22 menghormati guru 23 Al jumuah ayat 9 24 al baqarah ayat 255 25 Ali imran ayat 159 26 al ikhlas 27 Ar rum ayat 41 28 al baqarah ayat 285 29 at tahrim ayat 6 30 Surat al an nam ayat 70 31 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 32 an nur ayat 2 33 ali imran 104 34 An nisa ayat 5 35 ALI IMRAN 130 36 An nisa ayat 59 37 akhlak kepada allah 38 Al baqarah ayat 282 39 al isra ayat 26 40 Yunus 41 sabar 42 al-maidah ayat 3 43 al baqarah ayat 284 44 ali imran 19 45 Puasa 46 luqman 47 ali imran 97 48 ibrahim 7 49 al hujurat ayat 11 50 ILMU 51 al baqarah ayat 155 52 Al Hujurat ayat 31 53 Al baqarah ayat 23 54 Al baqarah ayat 73 55 kurma 56 al hujurat ayat 10 57 Az zukhruf ayat 11 58 zaitun 59 Al baqarah ayat 286 60 luqman 13 61 ali imran 191 62 Al baqarah ayat 68 63 Al Baqarah ayat 43 64 Al mulk ayat 2 65 an nisa ayat 1 66 ali imran 134 67 cincin tangan kanan 68 at taubah ayat 60 69 ayat kursi 70 AL BAQARAH AYAT 233 71 al hasyr ayat 7 72 al isra ayat 27 73 Berilmu 74 Ali Imran 190 75 al maidah ayat 1 76 SHOLAT 77 An nisa ayat 4 78 Sedekah 79 ali imran 139 80 tolong menolong 81 az zumar ayat 73 82 Ibrahim ayat 7 83 Yunus ayat 101 84 Yunus ayat 40 85 ali imran 103 86 Shalat 87 An nisa ayat 29 88 Ar rahman 89 An Nisa ayat 36 90 al an'am ayat 162 91 surat an nisa ayat 3 92 Surat an nisa ayat 2 93 Al maidah ayat 48 94 Al isra ayat 88 95 Aisyah gambar 96 al hijr ayat 9 97 Nabi lupa 98 iman 99 ayat tentang keberada malaikat allah pendapat ulama tulis ayat dan arti 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang Al anbiya ayat 26

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ


26. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92.
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
sesembahan mereka itu didatangkan, selanjutnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al-Anbiya, 98).
Abdurrahman bin Yazid bin Qais] Aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata terkait dengan surat Bani Isra`il, Al...Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya`, "Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama yang diturunkan
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€
kepada kami [Muhammad bin Katsir] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Al...Lalu Beliau membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai...Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang shalih (firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 117 - 118 yang
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
bercerita kepada kami ['Umar bin Hafsh] telah bercerita kepada kami [bapakku] telah bercerita kepada kami [Al...Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; "Ketika turun firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala QS asy-Syu'ara (26...) ayat 214 yang artinya ("Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat", maka Nabi shallallahu...Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; "Ketika turun firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala QS asy-Syu'ara (26...) ayat 214 yang artinya ("Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat", maka Nabi shallallahu
Al Anbiya, 98).
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far], telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Khalid Al...Qilabah] dari [seseorang] yang pernah mendengar Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam ketika beliau membaca ayat...QS Al fajr: 25-26, maksudnya mengerjakannya."
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat
Anbiya' 104)....maksudnya ucapan 'isa), 'Dan aku menjadi saksi mereka ketika aku berada ditengah-tengah mereka' hingga ayat
bermanfaat apa-apa bagi mereka selain menambah mereka lari, Nuh berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Lihat selanjutnya surat Nuh ayat 26.
Ishaq] dia berkata; Aku mendengar ['Abdur Rahman bin Yazid] dari ['Abdullah] dia berkata; "Bani Israil, Al...Kahfi, Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat yang sudah...Al Hasan berkata; 'Fi Falakin, ' artinya; seperti ujung roda.
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat

-deskripsi"> Dalam ayat lain Nabi Nuh ‘alaihis salam berdoa, “Ya Tuhanku, janganlah...Nuh: 26) Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doanya dan menolongnya terhadap kaumnya.
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan diturunkan setelah surat Ibrâhîm ini mengandung seratus dua belas ayat....Tentang al-Qur'ân, mereka sesekali menganggapnya sebagai sihir, lain kali sebagai syair, bahkan kadang-kadang...dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl
kami dari shalat Zhuhur saat perang Khandaq hingga matahari terbenam, kejadian ini sebelum turunnya ayat...Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, 'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan' (Al...Ahzab: 26).
daripadanya (ketika dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat...Nuh, 26).
dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (lihat Nuh: 26...-27) Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman seperti yang tersebut dalam ayat di atas.
masalah dzat Allah 'azza wajalla, yaitu "inni saqiim (sesungguhnya aku ini sedang sakit) QS ash-Shaffaat ayat...Ta'ala: "bal fa'alahum kabiiruhum haadzaa" (akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya), QS al-Anbiya...' ayat 63.
padang Tiih (padang atau lapangan luas yang tidak ada tanda yang menunjukkan jalan), lihat pula Surah Al...Maa’idah: 26.
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14 hal. 26..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
semuanya, mereka mati dalam keadaan meninggalkan kesenangan yang banyak dari kehidupan dunia (lihat ayat...26-28 surah ini) dan Allah mewariskannya kepada Bani Israil yang sebelumnya diperbudak oleh mereka.
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kedudukan al-Qur'ân....Surat ini ditutup, sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan...Dengan huruf-huruf ini dijelaskan bahwa al-Qur'ân merupakan suatu mukjizat yang menundukkan manusia....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Abu Hakim] telah menceritakan kepadaku [Al...Al Anbiya` /21: 29) Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang...Al Fath /48: 1. 2) Lalu mereka bertanya, " Apa keutamaan beliau atas semua Nabi-nabi?"
Telah menceritakan kepada kami [Al Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ulayyah...Al Ankabut: 26), ia berkata: "Tidak pernah ada kemaluan laki-laki menindih (menggauli) kemaluan laki-laki