Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Al baqarah ayat 188 3 Al hujurat ayat 11-12 4 al hujurat ayat 11 5 ilmu 6 al maidah ayat 8 7 al baqarah ayat 30 8 al hujurat ayat 12 9 Az zuhri dari salim dari bapaknya 10 An Najm ayat 62 11 al maidah ayat 2 12 Pendidikan 13 At Taubah ayat 71 14 surat yunus 15 ali imran 159 16 An nisa ayat 29 17 jual beli 18 Dari Abu Qatadah RA berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jum’at berikutnya 19 Al hajj ayat 18 20 al maidah ayat 3 21 An nur ayat 2 22 ayat tentang pendidikan 23 Maryam ayat 58 24 at tahrim ayat 6 25 ali imran 200 26 Al baqarah ayat 2 27 Al sajdah aYat 15 28 at taubah ayat 60 29 Ar rahman 30 yusuf ayat 17 31 Al furqan ayat 60 32 Riba 33 Al maidah ayat 5 34 HARI KIAMAT 35 dalil arab kitab injil 36 nabi 37 Zakat 38 AL IMRAN 39 al ankabut ayat 45 40 Al Baqarah ayat 256 41 al hajj ayat 41 42 Sabar 43 ar rum ayat 21 44 Ibrahim 45 Ali imran ayat 104 46 surat al hud ayat 1 47 ar rum ayat 30 48 yasin ayat 82 49 fitrah 50 an nisa ayat 58 51 surat an nisa ayat 11 52 an nisa ayat 4 53 An nisa ayat 2 54 al baqarah ayat 148 55 At tin ayat 4 56 al maidah ayat 6 57 DAlil tentang binatang yang hidup di air 58 Ali imran 110 59 ali imran ayat 159 60 surat al-balad ayat 3 61 Surat ibrahim ayat 34 62 LARANGAN MENIMBUN HARTA DAGANGAN 63 sulaiman 64 ali imran 104 65 Ibrahim ayat 7 66 tauhid 67 Sad ayat 24 68 at taubah ayat 103 69 talak 70 Anjing 71 Al insyiqaq ayat 21 72 Surat al alaq 73 Al baqarah ayat 31 74 An nisa ayat 3 75 Yasin ayat 39 76 surat al alaq ayat 19 77 al maidah ayat 90 78 Gambar di baju 79 Surat Al hajj ayat 18 80 Yasin ayat 38 81 Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan 82 enggan 83 al alaq ayat 19 84 al hadid ayat 11 85 al hujurat ayat 10 86 Tafsiran surah al isra ayat 2 87 al Isra ayat 32 88 al baqarah ayat 228 89 maryam 90 Ali imran ayat 19 91 Tafsir surah al muddassir ayat 1sampai 4 92 kencing unta 93 nikah 94 Ali imran ayat 102 95 ibrahim 24 96 Hadis tentang rendah hati.hemat dan sederhana. 97 Akad jual beli 98 Al isra ayat 33 99 Abu bakar 100 niat

Hasil pencarian tentang Ar-ra'd 39

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ


39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Adi] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Ra`ib Ummu Ar Ra`ih binti Sulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
Waki'] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah] dari [Ar-Rabab...], Ummu Ar-Ra`ihah binti Shulaih dari [Salman bin 'Amir Adz-Dlabby] berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fudlail] dari [Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari pamannya [Salman bin Amir] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
Adapun pemilik ilmu semakin menambah kerelaan terhadap Ar Rahman, dan pemilik dunia selalu melampaui...batas (menambah kelaliman), kemudian Abdullah membaca: "KALLA INNAL INSAANA LAYATHGHAA AN RA`AHUS TAGHNAA
Ar Ra’d: 23-24)

Al Mushawir, Al Malik, Al Haq, As Salam, Al Mu`min, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabbar, Al Mutakabbir, Ar...Rahman, Ar Rahim, Al Lathif, Al Khabir, As Sami', Al Bashir, Al 'Alim, Al 'Adzim, Al Baar, Al Muta'al...Hakim, Al Qarib, Al Mujib, Al Ghaniy, Al Wahhab, Al Wadud, As Syakur, Al Majid, AL Wajid, Al Wali, Ar...Mubin, Al Burhan, Ar Ra`uf Ar Rahim, Al mubdi`, Al Mu'id, Al Ba'its, Al Warits, Al Qawi, As Syadid,...Adl Dlar, An Nafi', Al Baqi, Al Waqi, Al Khafidl, Ar Rafi', Al Qabidl, Al Basith, Al Mu'iz, Al Mudzil
Selesai tafsir surah Ar Ra’d dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin
Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; saya berangkat dan pergi untuk bermain....(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadanya, jika
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
mohon dijelaskan kemungkinan benada - benda apa yang diajarkan kepada nabi adam ra.
telah menceritakan kepada kami [al-Mughirah] dari [Abu az-Zinad] dari [al-'A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
kepadaku [Ubaidullah bin Umar] dari [Muhammad bin Yahya bin Habban] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...] dari [Aisyah ra] dia berkata, "Aku kehilangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada suatu malam
sebelumnya (dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
Anas] dalam sesuatu yang dibacakan di hadapannya dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [az-Zuhri] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah ra...kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya mendengar [Abu Hurairah ra...menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah ra
menceritakan kepada kami [al-Mughirah yaitu al-Hizami] dari [Abu az-Zinad] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya dari [Abu Hurairah ra...telah mengabarkan kepadaku [Ibnu al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah] ra
kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [al-A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah ra...kami [Abdul Aziz, yaitu ad-Darawardi] dari [Suhail bin Abi Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah ra
telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin al-Musayyab] dari [Abu Hurairah ra...mengabarkan kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah ra
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Abi Ayyub] dari [Abu al-Aswad] dari [Urwah] dari [Aisyah ra
Ar Ra’d: 15)

-deskripsi"> Dia merapihkan ciptaan-Nya dan merapihkan syariat-Nya
menceritakan kepada kami [Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad], telah menceritakan kepada kami ['Abidah bin Abu Ra...Abdullah bin 'Aun Al Kharraz] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari ['Abidah bin Abu Ra
bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Abu an-Nadhar] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Aisyah ra
telah mengabarkan kepadaku [Amru] bahwa [Abu Yunus] telah menceritakan kepadanya, dari [Abu Hurairah ra