Paling Sering Dicari

1 surat yusuf ayat 6 2 Puasa 3 Al maidah ayat 3 4 al isra ayat 23 5 Al Baqarah ayat 2 6 al maidah ayat 2 7 Al baqarah ayat 185 8 Ali imran 159 9 Luqman 14 10 al maidah ayat 32 11 an nisa ayat 1 12 An nisa ayat 11 13 luqman ayat 14 14 Al Baqarah ayat 183 15 al maidah ayat 8 16 ali imran 17 Yunus 40 18 al hujurat ayat 13 19 al baqarah ayat 32 20 al baqarah ayat 33 21 Al Baqarah ayat 186 22 Ali Imran 110 23 Kandungan dari surat al baqaroh ayat233 24 al baqarah ayat 30 25 yunus 41 26 al baqarah ayat 31 27 at taubah ayat 105 28 al isra ayat 24 29 sedekah 30 Ali Imran 104 31 an nur ayat 2 32 Sabar 33 Ar rahman 34 Al hujurat ayat 12 35 al imran 36 al baqarah ayat 261 37 ali imran 133 38 ali imran 134 39 ali imran 97 40 zakat 41 An nisa ayat 7 42 AL ISRA AYAT 32 43 Riba 44 Al hasyr ayat 7 45 ramadhan 46 Ali imran ayat 104 47 Ibrahim 7 48 At taubah ayat 122 49 at tahrim ayat 6 50 al baqarah ayat 282 51 al maidah ayat 1 52 ayat kursi 53 Al Mujadalah ayat 11 54 Cinta 55 al maidah ayat 6 56 Al maidah ayat 38 57 luqman ayat 17 58 AL MAIDAH AYAT 90 59 luqman ayat 18 60 An nisa ayat 12 61 Luqman 12 62 Al bayyinah ayat 5 63 Al baqarah ayat 278 64 al baqarah ayat 285 65 yusuf ayat 87 66 Bekerja 67 Al maidah ayat 88 68 An Nisa ayat 146 69 an nur ayat 31 70 luqman 71 Sholat 72 al anfal ayat 2 73 An Nisa ayat 36 74 Al Baqarah ayat 184 75 Al maidah ayat 48 76 Al isra ayat 17 77 Yunus ayat 40 78 al ikhlas 79 Al hujurat ayat 11 80 al baqarah ayat 280 81 Al anbiya ayat 30 82 Al jumuah ayat 9 83 halaman annisa 84 Al mujadilah ayat 11 85 ilmu 86 al maidah ayat 5 87 An Nisa ayat 29 88 ali imran 7 89 al maidah ayat 91 90 Al baqarah ayat 286 91 Ibrahim 24 92 An Nisa Ayat 59 93 Surga 94 Surat Al baqoroh tentang empati berbagai serta artinya 95 Al Baqarah ayat 7 96 surat al-hijr 97 al baqarah ayat 34 98 sombong 99 surat maryam 100 at taubah ayat 119

Hasil pencarian tentang Ar-ra'd 39

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ


39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh).

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Adi] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Ra`ib Ummu Ar Ra`ih binti Sulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
Waki'] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah] dari [Ar-Rabab...], Ummu Ar-Ra`ihah binti Shulaih dari [Salman bin 'Amir Adz-Dlabby] berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fudlail] dari [Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari pamannya [Salman bin Amir] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
Adapun pemilik ilmu semakin menambah kerelaan terhadap Ar Rahman, dan pemilik dunia selalu melampaui...batas (menambah kelaliman), kemudian Abdullah membaca: "KALLA INNAL INSAANA LAYATHGHAA AN RA`AHUS TAGHNAA
Ar Ra’d: 23-24)

Al Mushawir, Al Malik, Al Haq, As Salam, Al Mu`min, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabbar, Al Mutakabbir, Ar...Rahman, Ar Rahim, Al Lathif, Al Khabir, As Sami', Al Bashir, Al 'Alim, Al 'Adzim, Al Baar, Al Muta'al...Hakim, Al Qarib, Al Mujib, Al Ghaniy, Al Wahhab, Al Wadud, As Syakur, Al Majid, AL Wajid, Al Wali, Ar...Mubin, Al Burhan, Ar Ra`uf Ar Rahim, Al mubdi`, Al Mu'id, Al Ba'its, Al Warits, Al Qawi, As Syadid,...Adl Dlar, An Nafi', Al Baqi, Al Waqi, Al Khafidl, Ar Rafi', Al Qabidl, Al Basith, Al Mu'iz, Al Mudzil
Selesai tafsir surah Ar Ra’d dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin
Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; saya berangkat dan pergi untuk bermain....(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadanya, jika
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
mohon dijelaskan kemungkinan benada - benda apa yang diajarkan kepada nabi adam ra.
telah menceritakan kepada kami [al-Mughirah] dari [Abu az-Zinad] dari [al-'A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
kepadaku [Ubaidullah bin Umar] dari [Muhammad bin Yahya bin Habban] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...] dari [Aisyah ra] dia berkata, "Aku kehilangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada suatu malam
sebelumnya (dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
Anas] dalam sesuatu yang dibacakan di hadapannya dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [az-Zuhri] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah ra...kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya mendengar [Abu Hurairah ra...menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah ra
menceritakan kepada kami [al-Mughirah yaitu al-Hizami] dari [Abu az-Zinad] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya dari [Abu Hurairah ra...telah mengabarkan kepadaku [Ibnu al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah] ra
kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [al-A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah ra...kami [Abdul Aziz, yaitu ad-Darawardi] dari [Suhail bin Abi Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah ra
telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin al-Musayyab] dari [Abu Hurairah ra...mengabarkan kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah ra
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Abi Ayyub] dari [Abu al-Aswad] dari [Urwah] dari [Aisyah ra
Ar Ra’d: 15)

-deskripsi"> Dia merapihkan ciptaan-Nya dan merapihkan syariat-Nya
menceritakan kepada kami [Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad], telah menceritakan kepada kami ['Abidah bin Abu Ra...Abdullah bin 'Aun Al Kharraz] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari ['Abidah bin Abu Ra
bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Abu an-Nadhar] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Aisyah ra
telah mengabarkan kepadaku [Amru] bahwa [Abu Yunus] telah menceritakan kepadanya, dari [Abu Hurairah ra