Paling Sering Dicari

1 Allah menghendaki kemudahan bagimu 2 Muntaha 3 an nisa ayat 3 4 adanya sikap suka menolong adalah wujud dari sikap 5 luqman 13 6 Al-Maidah ayat 3 7 ali imran 190 8 ali imran 9 Al baqarah ayat 30 10 Ibrahim 11 surah al maidah ayat 2 berisi tentang 12 Penuntut ilmu 13 ar rahman 14 Al mujadilah ayat 11 15 Al luqman 13 16 ali imran 191 17 ali imran 159 18 Luqman 19 an nahl ayat 90 20 yunus 40 21 Al maidah ayat 32 22 Ar-Rum ayat 30 23 An-Najm ayat 39 24 an nisa ayat 59 25 sikap menghargai dan menghormati termasuk tindakan yg di lakukan org lain termasuk sikap 26 ali imran 36 27 maryam 28 surat al`nahal 29 Al imran 134 30 munafik 31 Perhatikan Qs. Al Hujurat ayat 10 berikut ini! إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌفَأَصْلِحُوابَيْنَأَخَوَيْكُمْوَاتَّقُوااللَّهَلَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ 32 An-nisa 4 ayat 79 33 hutang 34 Al hadid ayat 7 35 Ar Rum ayat 21 36 ALI IMRAN 110 37 Surat al kahf ayat 110 38 an-nur ayat 3 39 taubat 31 40 surat an nahl 90 41 kekal neraka 42 hadits tentang piutang 43 Tanda Kebesaran allah 44 barangsiapa yang menceritakan orang lain maka ia adalah orang yang berdusta 45 Makanan 46 dari abu hurairah dari nabi saw beliau bersabda "dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa lalu berdoa ya Allah ampunilah dosaku kemudian Allah berfirman sesungguhnya hamba ku mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai tuhan yan 47 al-maidah ayat 2 48 Akhirat 49 ribA 50 surat yusuf ayat 21 51 Ali Imran ayat 83 52 Surat Al-Ma'idah Ayat 8 53 Isa hamba Allah 54 sebelum muslim berperang dengan oran Yahudi 55 An- Nisa ayat 37 56 al-hadid ayat 22 57 Almulk ayat 348 58 mendoakan orang sakit 59 Cinta kepada Allah 60 asy-syams ayat 7 61 Surat Ar rad 11 62 al-Hasyr ayat 18 63 al isra ayat 26 64 Al-Maidah ayat 2 latin 65 Al baqarah ayat 286 66 tenang dan nikmat 67 ali imran 35 68 al kahfi ayat 51 69 muhammad 70 Ali imran ayat 104 71 Sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya 72 Ibrahim ayat 7 73 langit dahulu adalah satu 74 ibrahim bukan yahudi 75 Qs 16 ayat 78 76 puas dengan nikmat 77 an nisa ayat 58 78 Menjaga saudara 79 orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan saka halnya dengan orang yang memakan bara api 80 hukum aqiqah 81 Al-Hadid ayat 23 82 aisyah 9 tahun 83 At taubah ayat 122 84 Surat Al-hasyr ayat 7 85 ia kekal neraka 86 yunus 99 87 memelihara kemaluan 88 an nisa ayat 105 89 nuh ayat 14 90 QS 19 ayat 3-15 91 kekal 92 an nisa ayat 4 93 perempuan wangi keluar 94 rahmat bagi semesta alam 95 riya 96 Tumbuh 97 Surah fussilat ayat 35 98 pedagang jujur 99 amal 100 al baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang Ar-ra'd 39

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ


39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh).

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Adi] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Ra`ib Ummu Ar Ra`ih binti Sulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
Waki'] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah] dari [Ar-Rabab...], Ummu Ar-Ra`ihah binti Shulaih dari [Salman bin 'Amir Adz-Dlabby] berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Ibnu Aun] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari [Salman bin Amir Adl Dlabbi] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fudlail] dari [Ashim Al Ahwal] dari [Hafshah binti Sirin] dari [Ar...Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai'] dari pamannya [Salman bin Amir] ia berkata, "Rasulullah shallallahu
Adapun pemilik ilmu semakin menambah kerelaan terhadap Ar Rahman, dan pemilik dunia selalu melampaui...batas (menambah kelaliman), kemudian Abdullah membaca: "KALLA INNAL INSAANA LAYATHGHAA AN RA`AHUS TAGHNAA
Ar Ra’d: 23-24)

Al Mushawir, Al Malik, Al Haq, As Salam, Al Mu`min, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabbar, Al Mutakabbir, Ar...Rahman, Ar Rahim, Al Lathif, Al Khabir, As Sami', Al Bashir, Al 'Alim, Al 'Adzim, Al Baar, Al Muta'al...Hakim, Al Qarib, Al Mujib, Al Ghaniy, Al Wahhab, Al Wadud, As Syakur, Al Majid, AL Wajid, Al Wali, Ar...Mubin, Al Burhan, Ar Ra`uf Ar Rahim, Al mubdi`, Al Mu'id, Al Ba'its, Al Warits, Al Qawi, As Syadid,...Adl Dlar, An Nafi', Al Baqi, Al Waqi, Al Khafidl, Ar Rafi', Al Qabidl, Al Basith, Al Mu'iz, Al Mudzil
Selesai tafsir surah Ar Ra’d dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin
Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; saya berangkat dan pergi untuk bermain....(Abdullah bin 'Amir RA) berkata; lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadanya, jika
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
mohon dijelaskan kemungkinan benada - benda apa yang diajarkan kepada nabi adam ra.
telah menceritakan kepada kami [al-Mughirah] dari [Abu az-Zinad] dari [al-'A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
kepadaku [Ubaidullah bin Umar] dari [Muhammad bin Yahya bin Habban] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...] dari [Aisyah ra] dia berkata, "Aku kehilangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada suatu malam
sebelumnya (dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
Anas] dalam sesuatu yang dibacakan di hadapannya dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [az-Zuhri] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah ra...kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya mendengar [Abu Hurairah ra...menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah ra
menceritakan kepada kami [al-Mughirah yaitu al-Hizami] dari [Abu az-Zinad] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah ra...[Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah ra
al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya dari [Abu Hurairah ra...telah mengabarkan kepadaku [Ibnu al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah] ra
kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [al-A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah ra...kami [Abdul Aziz, yaitu ad-Darawardi] dari [Suhail bin Abi Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah ra
telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin al-Musayyab] dari [Abu Hurairah ra...mengabarkan kepadaku [Sa'id bin al-Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Abu Hurairah ra
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Abi Ayyub] dari [Abu al-Aswad] dari [Urwah] dari [Aisyah ra
Ar Ra’d: 15)

-deskripsi"> Dia merapihkan ciptaan-Nya dan merapihkan syariat-Nya
menceritakan kepada kami [Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad], telah menceritakan kepada kami ['Abidah bin Abu Ra...Abdullah bin 'Aun Al Kharraz] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari ['Abidah bin Abu Ra
bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Aisyah ra
Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Abu an-Nadhar] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Aisyah ra
telah mengabarkan kepadaku [Amru] bahwa [Abu Yunus] telah menceritakan kepadanya, dari [Abu Hurairah ra