Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Hadist tentang muamalah 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 Hadits Muslim 11 iman 12 pinjaman 13 Menuntut ilmu 14 Kecurangan 15 Hadis tentang Musa dan khidir 16 ali+imran+191 17 al maidah ayat 2 18 adil 19 Hukum 20 al ahzab ayat 21 21 al baqarah ayat 30 22 ali+imran+190 23 Ali imran 31 24 an nisa ayat 58 25 pendidikan 26 akhlak 27 al ankabut ayat 51 28 Sabar 29 al baqarah ayat 4 30 Al+maidah+ayat+135 31 Ar Rahman 32 Hadist tentang mu'amlah 33 al baqarah ayat 285 34 al hujurat ayat 9 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 ali imran ayat 7 37 zakat 38 at tahrim ayat 6 39 Sedekah 40 al anfal ayat 2 41 Al-Imran 182 42 an nisa ayat 59 43 khalifah 44 ibrahim 45 Al hasyr ayat 7 46 zabur 47 jual beli 48 al+maarij+ayat+35 49 tanggung jawab 50 Surat+al+ghafir+ayat+60 51 Surat+al+ghafir+ayat+40 52 annisa ayat 9 53 an nisa ayat 1 54 al+maarij+ayat+32 55 ikhlas 56 An nisa ayat 4 57 Az Zariyat ayat 56 58 Tentang masjid 59 Pinjaman uang 60 al maidah ayat 3 61 al+maarij+ayat+30 62 ali imran 190 63 surat+ibrahim+AYAT+44 64 nikah 65 ali imran 92 66 an nahl ayat 72 67 gunung 68 yusuf 87 69 Anggur 70 yusuf ayat 87 71 tentang murabahah 72 Niat 73 al ikhlas 74 al baqarah ayat 2 75 Tolong menolong 76 pemimpin 77 Hadits tentang filsafat 78 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 79 2154 hadist muslim 80 Pemerintahan 81 ali imran 7 82 ilmu 83 Surat+Ibrahim+Ayat+52 84 Al-Baqarah ayat 151 85 al+maarij+ayat+33 86 al+baqarah+ayat+285 87 Laut 88 al mujadalah ayat 11 89 Musa 90 al qasas ayat 77 91 Sesama jenis 92 Kehendaki baginya kebaikan 93 Surat+al kahfi 94 an nisa ayat 3 95 Pemuda 96 ar rum ayat 21 97 ALI IMRAN AYAT 110 98 Al imran 186 99 al maidah ayat 38 100 Hari kiamat

Hasil pencarian tentang Baramg+siapa+yang+dikehendaki+oleh+Allah+untuk+memperoleh+kebaikan+maka+All

(Dan bahwasanya) bahwasanya perkara yang sesungguhnya itu ialah (seorang manusia tiada memperoleh selain...apa yang telah diusahakannya) yaitu memperoleh kebaikan dari usahanya yang baik, maka dia tidak akan...memperoleh kebaikan sedikit pun dari apa yang diusahakan oleh orang lain.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 8
Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini...pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)?...Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya...; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
(Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah dan siapa yang dikutuk) oleh (Allah, maka kamu sekali-kali...tidak akan memperoleh penolongnya) yang akan melindunginya dari azab siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 107
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya....Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 105
Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan...Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai...karunia yang besar.
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi....(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran).
Mereka tidak dapat membedakan antara orang yang perbuatan buruknya dihias oleh setan sehingga terlihat...baik, dengan orang yang mandapat petunjuk Allah sehingga dapat melihat kebaikan dan keburukan sebagai...Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu memang memilih kesesatan...sebagai jalannya, sebagaimana Dia akan memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu...Sesungguhnya ilmu Allah meliputi kejahatan yang mereka perbuat untuk kemudian memberikan balasannya.
Allah mempunyai kebaikan yang sangat besar kepada semua hamba-Nya....Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, mengungguli segala sesuatu dan Mahaperkasa yang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan...yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya....Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...dan membatasinya) menyempitkannya (baginya) sesudah Dia melapangkannya, atau Dia menyempitkannya bagi siapa...yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan buatnya....(Dan barang apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah...dari rezeki Allah swt.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
(Tidaklah kamu ketahui) pertanyaan ini sebagai pengukuhan (bahwa sesungguhnya Allah memiliki kerajaan...langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya) untuk disiksa (dan diampuni-Nya siapa yang...dikehendaki-Nya) untuk diampuni....(Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) di antaranya menurunkan siksa atau memberi ampun.
Jika di antara kalian ada yang merasa enggan untuk berperang disebabkan oleh imannya yang lemah, atau...karena tidak memiliki keinginan yang kuat, maka orang-orang yang menganggap rendah kehidupan dunia demi...Barangsiapa berperang demi menegakkan kebenaran dan meninggikan kalimat Allah, maka ia akan memperoleh...satu dari dua kebaikan....Jika terbunuh dalam medan peperangan, ia akan memperoleh pahala mati syahid di jalan Allah.
Allah menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya setelah penciptaan untuk kedua kalinya di akhirat, yaitu orang-orang...yang ingkar kepada-Nya dan mengasihi siapa saja yang dikehendaki-Nya, yaitu orang-orang yang mengakui-Nya...Sesungguhnya hanya kepada-Nyalah tempat kembali seluruh makhluk untuk dihitung dan diberi balasan.
(Jika Allah menimpakan kepadamu) mengenakan kepadamu (sesuatu kemudaratan) seperti kemiskinan dan sakit...(maka tidak ada yang dapat menghilangkan) yang melenyapkan (hal itu kecuali Dia....Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak) menahan (karunia-Nya)...yang telah Dia kehendaki buatmu (Dia memberikan hal itu) kebaikan itu (kepada siapa yang dikehendaki-Nya...di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 39
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)"....Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 21
Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan
Allah menganugerahkan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, dan menjadikan...mandul kepada siapa saja yang dikehendaki....Sesungguhnya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu....Dan Dia Mahakuasa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 68
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki...Allah....Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing
(Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) baik sebagai milik maupun sebagai...makhluk atau hamba-Nya (diampuni-Nya siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diampuni (dan disiksa-Nya siapa...yang dikehendaki) untuk disiksa (dan Allah Maha Pengampun) kekasih-kekasih-Nya (lagi Maha Penyayang)...terhadap orang-orang yang taat kepada-Nya.
Dia memberi sifat bijak, berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan, kepada siapa saja yang...dikehendaki-Nya....Orang yang diberikan itu sesungguhnya telah memperoleh kebaikan dan kebijakan yang sangat banyak....Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang mampu memetik pelajaran dan nasihat al-Qur'ân.
telah dikehendaki oleh Allah; tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah?)"...di dalam sebuah hadis telah disebutkan, "Barang siapa yang diberi kebaikan (nikmat), baik berupa istri...yang cantik lagi saleh atau pun harta benda yang banyak, lalu ia mengatakan, 'Maasya Allaah Laa Quwwata...Illaa Billaah' (Ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, dan tiada kekuatan melainkan berkat pertolongan...Allah), niscaya ia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disukai akan menimpa kebaikan tersebut.
Allah memanggil hamba-hamba-Nya dengan keimanan dan amal saleh ke surga, tempat yang aman dan damai....Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang benar, yaitu keselamatan..., disebabkan kesiapan dan kecondongannya kepada kebaikan.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 14
Dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi....Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Milik Allahlah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi dan jika kamu menyatakan) atau...melahirkan (apa yang ada di dalam hatimu) berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya (atau kamu...menyembunyikan) maksudnya merahasiakannya (pastilah akan dihisab), yakni dibukakan (oleh Allah) pada...Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diampuni, (dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk disiksa.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 284
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat...Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 40
Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa...yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...dikehendaki-Nya) beroleh ampunan, sehingga dimasukkan-Nya ke dalam surga tanpa disentuh oleh siksa....Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari...Allah....Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia....Allah melipatgandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendaki-Nya....Dia Mahaluas karunia, Maha Mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak.
(Maka hendaklah berperang di jalan Allah) demi untuk meninggikan agama-Nya (orang-orang yang membeli)...Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur) mati syahid (atau memperoleh kemenangan) terhadap...musuhnya (maka nanti akan Kami beri ia pahala yang besar.)