Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 ibrahim+ayat+3 7 Musa 8 Fenomena bulan 9 al isra ayat 55 10 ali+imran+31 11 ali imran 159 12 kitab+zabur 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 Luqman 15 Sabar 16 injil 17 malu 18 Surat almulk 21 -30 19 Surat+Ibrahim+ayat+24 20 shad ayat 29 21 Al Imran 130 22 an nisa ayat 29 23 berpikir 24 riba 25 zabur 26 al hujurat ayat 12 27 Bentuk molekul 28 AL BAQARAH AYAT 185 29 kitab injil 30 al baqarah ayat 43 31 an nisa ayat 1 32 al baqarah ayat 219 33 Hadits Malik Nomor 1501 34 yunus 35 Zina 36 surat al jumu'ah 37 Ahmad 38 Hewan 39 al maidah ayat 1 40 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 41 Memuliakan 42 Surat al baqarah ayat 214 43 al hasyr ayat 7 44 yunus 24 45 ali imran 200 46 Al ikhlas 47 HUJAN 48 katak 49 harta 50 ali imran 104 51 kebebasan 52 annisa ayat 9 53 Surat Al-An'am Ayat 19 54 Al Baqarah ayat 30 55 Lebah 56 ar-rum ayat 41 57 taurat 58 surat an nur ayat 54 59 Hadis+at+taubah+ayat+105 60 at taubah ayat 103 61 tulang 62 an nisa ayat 9 63 al furqan ayat 1 64 an+nisa+ayat+6 65 al isra ayat 9 66 ali+imran+103 67 luth 68 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 69 hadits ibnu majah 225 70 al anam ayat 12 71 Orang gila 72 wanita 73 Saba 18 74 Keberagaman tumbuhan 75 al-Maidah ayat 3 76 Jalut 77 niat 78 jihad 79 kitab Taurat 80 maryam 81 ali imran 102 82 Al-an'am ayat 82 83 al+qaff+ayat+30 84 Zakat 85 Surat sad ayat 24 86 ali+imran+159 87 surat an-naba' 88 ibrahim 89 musim dingin 90 ibrahim ayat 7 91 akhlak 92 al maidah ayat 8 93 keadilan 94 Hadits abu Daud 1116 95 aL aNKABUT AYAT 20 96 ar rad ayat 11 97 pisang 98 lapang dada 99 Kepatuhan syariah 100 berbuat sukarela

Hasil pencarian tentang Dan+Katakanlah:+"Kebenaran+itu+datangnya+dari+Tuhanmu;+Maka+Barangsiapa+yang+ingin+(beriman)+hendaklah+ia+beriman,+dan+Barangsiapa+yang+ingin+(kafir)+Biarlah+ia+kafir".+Sesungguhnya+Kami+telah+sediakan+bagi+orang+orang+zalim+itu+neraka,+yang+gejolaknya+me

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 29
Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah...ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"....Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka....Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih...Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan katakanlah) kepadanya dan kepada teman-temannya, bahwa Alquran ini (adalah benar datang dari Rabb...(Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu) yaitu bagi orang-orang kafir (neraka, yang...gejolaknya mengepung mereka) yang melahap apa saja yang dikepungnya....(seburuk-buruk minuman) adalah minuman itu (dan ia adalah sejelek-jelek) yakni neraka itu (tempat istirahat...gambaran surga, yaitu firman-Nya, "Dan surga itu adalah tempat istirahat yang paling indah" (Q.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Kami sediakan neraka jahanam yang...mengandung siksaan yang pedih.
(Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya) haqqan adalah mashdar yang memperkuat isi kalimat...sebelumnya (dan telah Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan) artinya...azab neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 5
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang...itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
(Dan) membawa berita (bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat Kami sediakan...) Kami persiapkan (bagi mereka azab yang pedih) yang menyakitkan, yaitu neraka.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 192
Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau...hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 10
dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab...yang pedih.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran....Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 63
Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
Tidak ada orang yang lebih zalim daripada yang mengatasnamakan kepada Allah apa yang tidak disyariatkan-Nya..., atau mendustakan agama yang benar ketika diserukan kepadanya....Sesungguhnya di dalam neraka Jahanam terdapat tempat bagi orang-orang yang zalim dan kafir itu.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 30
Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari...Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 72
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam...", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu"....Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya...surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 37
Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul....Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia....Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih;
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan...amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan"....Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir..., dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan?...maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 28
Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: "Segala...puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 44
Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada Penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan): "Sesungguhnya...kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami....Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu...Mereka (penduduk neraka) menjawab: "Betul"....kepada orang-orang yang zalim,
(Sesungguhnya Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka...ke dalam neraka (dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta...neraka Sair) yaitu neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
Barangsiapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka...yang menyala-nyala bagi orang-orang kafir.
Pada hari ketika Kami bertanya kepada neraka jahanam, sebagai celaan bagi orang-orang kafir, "Apakah...Lalu jahanam menjawab dengan marah kepada mereka, "Masih adakah tambahan yang lain dari orang-orang yang...zalim itu?"
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan...jalan batil) dengan memberi suap dalam pengadilan (dan telah Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu...siksa yang pedih) atau menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 29
"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka...kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim".
(Orang-orang yang) menjadi mubtada (kikir) mengeluarkan apa yang wajib mereka keluarkan (dan menyuruh...manusia supaya kikir pula) dengannya (serta menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada...mereka) berupa ilmu maupun harta, dan mereka ini ialah orang-orang Yahudi sedangkan yang menjadi khabar...mubtadanya ialah: bagi mereka ancaman dahsyat (dan Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir) terhadap...hal itu dan hal-hal lainnya (siksa yang menghinakan).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 47
Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: "Ya Tuhan kami, janganlah...Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu".
(Apabila kamu telah lengkap) telah genap (yakni kamu dan orang-orang yang bersamamu berada di atas bahtera...itu, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim...') yakni orang-orang yang kafir dengan dibinasakannya mereka.
(Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu) artinya ditumbuhkannya pohon tersebut di dalam neraka...(sebagai fitnah bagi orang-orang yang lalim) yakni orang-orang kafir Mekah, karena mereka telah mengatakan..., bahwa api itu membakar pohon, mana mungkin di dalam neraka dapat ditumbuhkan pohon.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 4
Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 72
Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam...neraka dalam keadaan berlutut.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 68
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau...mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya?...Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?
Mereka adalah orang-orang yang, di samping sombong dan membanggakan diri, kikir dengan hartanya, menjauhi...sesama manusia, dan mengajak orang lain untuk berbuat kikir seperti mereka....Mereka menganggap kecil karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, suatu anggapan yang tidak ada manfaatnya...sama sekali bagi mereka dan juga bagi orang lain....Bagi orang-orang yang mengingkari nikmat seperti mereka, Kami sediakan siksa yang menyakitkan dan merendahkan