Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al maidah ayat 32 13 al maidah ayat 90 14 Surat al jumuah ayat 9-11 15 al hujurat ayat 13 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 an nisa ayat 29 19 Luqman ayat 14 20 Al ikhlas 21 Akal 22 Al jumuah ayat 10 23 al isra ayat 1 24 Al Maidah ayat 91 25 Al isra ayat 23 26 Ali imran 159 27 Surat Asy syu'ara ayat 192 28 ali imran ayat 191 29 Sabar 30 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 31 Al-Maidah ayat 3 32 niat 33 waris 34 al maidah ayat 33 35 yunus ayat 40 36 Al hasyr ayat 7 37 al bayyinah ayat 5 38 zakat 39 al baqarah ayat 83 40 jual beli 41 luqman ayat 13 42 At taubah ayat 103 43 Yunus ayat 41 44 Berpikir 45 At taubah ayat 105 46 ali imran ayat 190 47 riba 48 al baqarah ayat 282 49 kiamat 50 Yunus 57 51 Luqman 14 52 al maidah ayat 48 53 Akhlak 54 ali imran 190 55 Ali imran 104 56 Al mujadalah ayat 11 57 al baqarah ayat 168 58 al imran 59 penyakit menular 60 al-maidah ayat 2 61 al baqarah ayat 32 62 Al ahzab ayat 33 63 ali imran ayat 159 64 Tajwid surat al anbiya 65 Al baqarah ayat 222 66 Al mujadalah ayat 58 67 Ali imran 139 68 PENDIDIKAN 69 ilmu 70 Sholat 71 an nahl ayat 90 72 Al mukminun ayat 12 -14 73 obat 74 Surat An naml ayat 26 75 ali imran ayat 104 76 al maidah ayat 8 77 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 78 al ahzab ayat 21 79 iman 80 Surat Al falaq 81 ali imran 191 82 Al Baqarah ayat 183 83 al fatihah ayat 2 84 al baqarah ayat 173 85 Al Hujurat ayat 11 86 menuntut ilmu 87 Ali imran 102 88 al baqarah ayat 256 89 ar rahman 90 almaidah ayat 2 91 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 92 Surat al maidah ayat 2 93 Surat al mulk 94 al ahzab ayat 41-42 95 Al Imran ayat 191 96 harta 97 Ali imran 110 98 al maidah ayat 1 99 al maidah ayat 4 100 Al imran 191

Hasil pencarian tentang Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu

terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 8
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu...Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 42
(Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui...padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun?
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 24
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada...suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia...dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 183
(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya...kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan...Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan...yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 13
Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras...kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?...Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar...orang yang beriman.
(Apakah) kamu tidak percaya (dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan) yakni pelajaran (dari Tuhanmu...lisan (seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu) tentang siksaan jika kamu...tidak mau beriman (dan mudah-mudahan kamu bertakwa) kepada Allah (dan supaya kamu mendapat rahmat?)
Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasul mengajak dan menganjurkan kalian untuk beriman...kepada Tuhan, padahal sebelumnya Allah benar-benar telah mengambil janji dari kalian untuk beriman?...Jika kalian mau beriman, sebenarnya buktinya sudah jelas.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 77
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan..., supaya kamu mendapat kemenangan.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 9
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya....Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 99
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah...beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?"....Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia...yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya...mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu...karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu....Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 119
Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab...Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit...ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu....Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu"....Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 28
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu...dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?
(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul) dengan taat (apabila Rasul menyeru...kamu pada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian) berupa perkara agama sebab perkara agama merupakan...penyebab bagi kehidupan yang kekal (dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghalangi...antara manusia dan hatinya) maka ia tidak dapat beriman atau kafir melainkan berdasarkan kehendak Allah...(dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan) Allah akan membalas semua amal perbuatan kalian
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu...kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan...antara beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul-Nya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada...sebagian rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain," (berarti hanya beriman kepada nabi-nabi...tertentu yang mereka cintai dan tidak beriman kepada yang lain yang mereka benci) padahal seharusnya...mereka beriman kepada semuanya, karena iman itu tidak mengenal pemisahan,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 46
Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu...kepadamu) sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali...belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat.
(-Kenapa- kalian menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui...padahal aku menyeru kalian -beriman- kepada Yang Maha Perkasa) Yang Maha Menang atas semua perkara-Nya...kepada orang yang bertobat kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 179
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga...Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih...siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya....Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 13
Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di...atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal...kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...ada halangan bagi kalian untuk beriman (kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman...Dan sesungguhnya Dia telah mengambil) ia dapat dibaca Ukhidza dan Akhadza, kalau dibaca Akhadza maka...di alam arwah, yaitu ketika Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, Allah adalah Rabb mereka...Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 21
Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit...dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya....Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 76
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Kamipun telah beriman,"...tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: "Apakah kamu menceritakan kepada...mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka...dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?"
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 200
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga...(di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 19
Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 72
Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman...kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan...ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran).
(Katakanlah,) pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi saw. ("Hai manusia!...Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi...; tidak ada Tuhan selain Dia; yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan...rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya) yakni Alquran (dan...ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.") artinya kamu akan mendapat bimbingan hidayah.
(Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan), yaitu beriman pada kerasulan Muhammad (sedang kamu...melupakan dirimu sendiri) hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya (padahal kamu membaca...Kitab), yakni Taurat, di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai perkataan...(Tidaklah kamu pikirkan?) akan akibat jelek perbuatanmu agar kamu insaf?...Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman ialah kalimat "sedang kamu melupakan..... dan seterusnya".
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 59
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)...dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian....Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.