Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Al+hujurat+ayat+13 7 ali imran 103 8 al mujadalah ayat 11 9 tentang kurban 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 angin 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 zakat 14 Al Baqarah ayat 285 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 surah al baqarah ayat 2 17 al qalam ayat 4 18 Sedekah 19 an nisa ayat 59 20 al hajj ayat 7 21 saba 15 22 Al hujurat ayat 9 23 ali imran 190 24 al hujurat ayat 13 25 Ibrahim Ayat 7 26 luqman ayat 12 27 al baqarah ayat 177 28 ali imran 29 talak 30 at tahrim ayat 6 31 ali imran 159 32 maryam 33 Pendidikan islam sebelum menikah 34 beriman kepada allah 35 al baqarah ayat 285 36 Surah Al Maidah ayat 15-16 37 Cahaya Allah 38 Melaksanakan haji 39 Rumah 40 al-hujurat ayat 9 dan 10 41 Alat pembelajaran 42 at taubah ayat 60 43 Al baqarah ayat 229 44 Al ahzab ayat 21 45 ar rad ayat 11 46 upah 47 surat al araf ayat 54 48 surat+38+ayat+72 49 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 50 yunus ayat 3 51 miskin 52 al maidah ayat 8 53 al ikhlas 54 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 55 kafir 56 hawa 57 al-a'raaf+7 58 Yusuf 87 59 Terbit 60 ali imran 104 61 al anfal ayat 60 62 riba 63 an nisa ayat 29 64 Al baqarah ayat 30 65 surat+at+tagabun+ayat+1 66 Muslim itu bersaudara 67 al maidah ayat 2 68 tilawah per ayat 69 Larangan merusak alam 70 Surah+as+saba'+ayat+44 71 al+isra+ayat+26 72 sampaikan walau satu ayat 73 ali imran 18 74 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 75 IMAN 76 Ali Imran 8 77 yusuf 78 ali+imran+191 79 amanat 80 alhadid ayat 7 81 Boros 82 yusuf 111 83 Al ahzab ayat 56 84 al ahqaf ayat 29 85 albaqarah ayat 228 86 Menuntut ilmu 87 kurban 88 Ali imran 60 89 Al baqarah ayat 275 90 surat al baqarah 30 91 memuliakan orang tua dan mertua 92 asy syuara ayat 109 93 muhammad 36 94 al jumuah ayat 10 95 Matahari di bawah arsy 96 Harta rampasan perang 97 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 98 Bagi kaum berakal 99 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 100 malaikat

Hasil pencarian tentang Dari+Abu+Hurairah+Radhiyallahu+anhu,+Nabi+Shallallahu+‘alaihi+wa+sallam+bersabda,+“Barangsiapa+yang+melapangkan+satu+kesusahan+dunia+dari+seorang+Mukmin,+maka+Allâh+melapangkan+darinya+satu+kesusahan+di+hari+Kiamat.+Barangsiapa+memudahkan+(urusan)+orang+y

Apakah yang Anda maksud Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salaam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y?
Jikalau Allah menghendaki, maka Dia akan menjadikan kalian satu umat, satu jenis, satu warna dan satu...Barangsiapa memilih dan lebih mengutamakan kesenangan duniawi daripada keridaan Allah, maka Allah akan...Dan barangsiapa memilih keridaan Allah dan mengerjakan kebajikan, maka Allah akan memudahkan jalan bagi...Kemudian yakinlah sesudah itu bahwa kelak di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas...apa yang kalian lakukan di dunia dan Allah akan memberikan balasan setimpal dengan perbuatan kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Seandainya Allah menurunkan siksa kepada manusia di dunia ini, maka siksa-Nya itu akan meluas sehingga...tak satu binatang pun yang dapat tinggal di muka bumi....Akan tetapi, Dia menangguhkan siksaan- Nya kepada mereka sampai waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada...hari kiamat nanti....Tak satu pun yang luput dari pengamatan-Nya. Wa Allâh a'lam.
(Telah dekat datangnya saat itu) dimaksud hari kiamat (dan telah terbelah bulan) menjadi dua bagian;...yang satu di atas bukit Abu Qubais dan yang lainnya tampak di atas bukit Qaiqa'an; hal itu merupakan...mukjizat bagi Nabi saw. yaitu sewaktu orang-orang Quraisy memintanya, lalu Nabi saw. bersabda, "Saksikanlah...Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
Itu semua agar mereka mendapatkan keuntungan ukhrawi dari pelaksanaan ibadah haji dan keuntungan duniawi...dengan saling berkenalan antara teman-teman seagama mereka dan membicarakan urusan-urusan dunia dan...akhirat yang bermanfaat bagi mereka....raya kurban atau salah satu dari tiga hari tasyrik berikutnya....Makanlah setelah itu sekehendak hati kalian, dan berikanlah kepada siapa saja yang sedang menderita kesusahan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 161
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang....Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa...apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 100
Barangsiapa berpaling dari pada Al qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 125
Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya...Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit...Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati....Apabila kamu sekalian mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan...pahala secara penuh di hari kiamat....Barangsiapa yang dijauhkan dari api neraka, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kemenangan....Dan kehidupan dunia itu tidak lebih dari perhiasan sementara yang menipu.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 106
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang...yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang...yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar
Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat...duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan...Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah!...Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa...Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 11
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah)
(Manusia dahulunya hanyalah satu umat) satu agama yaitu agama Islam, sejak dari zaman Nabi Adam sampai...Menurut pendapat yang lain dikatakan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zamannya Amr bin Luhay...(Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulu) dengan menangguhkan pembalasan...hingga hari kiamat (pastilah diberi keputusan di antara mereka) yaitu di antara manusia di dunia (tentang...apa yang mereka perselisihkan itu) dalam masalah agama, yaitu dengan mengazab orang-orang kafir.
Dia yang mengurus seluruh urusan ciptaan-Nya dari langit sampai ke bumi....Kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam waktu satu hari yang lamanya sama dengan seribu tahun dunia
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 124
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan...Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...itu (kepada-Nya dalam suatu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian) di dunia...Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang-orang kafir terasa begitu lama sekali karena...lebih pendek daripada satu salat fardu yang dilakukannya di dunia....Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
Barangsiapa mengharap kenikmatan dan manfaat dunia yang halal melalui jalan yang benar, Allah akan memberinya...kenikmatan dunia dan akhirat sekaligus....Karena Dialah satu-satunya yang memiliki kedua kenikmatan itu."
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 185
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati....Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu....Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung....Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan...untuk fakir miskin di Tanah Haram, memilih yang besar, gemuk dan tidak cacat, maka ia benar- benar telah...Hal itu disebabkan karena pengagungan itu adalah salah satu perwujudan dari ketakwaan orang yang beriman..., juga sebagai salah satu tanda keikhlasan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...satu waktu pun....Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...satu waktu pun....Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...satu waktu pun....Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...satu waktu pun....Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...satu waktu pun....Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 5
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya
Risalah-risalah samawi pada hakikatnya adalah satu, karena yang mengutus para rasul hanya satu pula:...Maka tunduklah, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah dan ikhlaskan dirimu kepada-Nya....Percayalah kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa dalam al-Qur'ân yang diturunkan kepadanya, dan laksanakanlah...Barangsiapa yang ingkar kepada Allah, Sang Pencipta, malaikat, alam gaib, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya..., serta hari akhir, maka ia telah tersesat dari jalan yang benar dan berada dalam jalan kesesatan.
(Allah akan mengadili di antara kalian) hai orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir (pada hari kiamat...tentang apa yang kalian dahulu selalu berselisih padanya) yaitu satu golongan dengan golongan lainnya
(Dan datanglah sakaratul maut) yakni kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut (dengan membawa...kebenaran) yakni perkara akhirat, hingga orang yang ingkar kepada hari akhirat dapat melihatnya secara...nyata, hal ini termasuk pula hal yang menyakitkan....(Itulah) kematian itu (hal yang kamu tidak dapat menghindar darinya) yakni tidak dapat melarikan diri...darinya.
Lalu Kami pun mengabulkan permohonannya dan menyelamatkannya dari kesusahan yang sedang ia alami....Dengan cara penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan
(Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai...ujian dari-Nya (dan Dia pula yang membatasinya) yakni, menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki...itu dilapangkan bagi siapa yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan dari-Nya....(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki.
(Tidaklah mungkin) atau patut (bagi seorang Nabi itu akan berkhianat dalam urusan harta rampasan perang...) maka janganlah kamu menyangka hal yang demikian itu!...Menurut satu qiraat dibaca 'yughalla' yang berarti dinisbatkan kepada pengkhianatan....(Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka ia akan datang pada hari kiamat...membawa barang yang dikhianatkannya itu) dengan memikulnya di atas pundaknya (kemudian setiap diri akan