Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 angin 8 ali imran 103 9 tentang kurban 10 Al+hujurat+ayat+13 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Sedekah 13 zakat 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Al Baqarah ayat 285 16 al qalam ayat 4 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 surah al baqarah ayat 2 19 Al ahzab ayat 21 20 ali imran 159 21 at tahrim ayat 6 22 an nisa ayat 59 23 ali imran 24 al hajj ayat 7 25 saba 15 26 al baqarah ayat 177 27 talak 28 Al hujurat ayat 9 29 Ibrahim Ayat 7 30 ali imran 190 31 Melaksanakan haji 32 Surah Al Maidah ayat 15-16 33 maryam 34 Alat pembelajaran 35 hawa 36 upah 37 miskin 38 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 39 yunus ayat 3 40 surat+38+ayat+72 41 al baqarah ayat 285 42 ilmu 43 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 44 Al hujurat ayat 13 45 surat+at+tagabun+ayat+1 46 beriman kepada allah 47 Terbit 48 al anfal ayat 60 49 Pendidikan islam sebelum menikah 50 riba 51 al-hujurat ayat 9 dan 10 52 Yusuf 87 53 ar rad ayat 11 54 al-a'raaf+7 55 Cahaya Allah 56 Al baqarah ayat 229 57 Al baqarah ayat 30 58 Luqman ayat 12 59 an nisa ayat 29 60 al ikhlas 61 kafir 62 Muslim itu bersaudara 63 surat al araf ayat 54 64 al maidah ayat 8 65 ali imran 104 66 at taubah ayat 60 67 Rumah 68 pendidikan 69 Al-fajr ayat 27-30 70 tilawah per ayat 71 Surah Hud ayat 114 72 malaikat 73 Ali imran 60 74 surat al baqarah 30 75 Surah+Al+Baqarah+Ayat+180 76 al+maidah+ayat+122 77 Tentang fenomena alam 78 surat+al-anbiya+ayat+22 79 surat as saffat ayat 113 80 Ghafur ayat 78 81 Larangan merusak alam 82 luqman 83 al-mujadalah ayat 11 84 hati bani adam 85 annisa ayat 58 86 menjual minuman keras 87 surat al-anbiya ayat 22 88 ali imran 18 89 yunus 61 90 nikah 91 ali+imran+191 92 Al hujurat ayat 11 93 Ali Imran 8 94 adam 95 albaqarah ayat 228 96 Al ahzab ayat 56 97 Tafsir hak anak terhadap orang tua 98 kurban 99 Boros 100 al baqarah ayat 3

Hasil pencarian tentang Hukum+zakat+fitrah+istri

Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya....Dalam ketentuan hukum Allah, Qâbîl termasuk orang-orang yang merugi, sebab telah kehilangan imannya dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
Apabila mereka bertobat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan...salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama.
atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri...itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban...(Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah...tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya...(Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya.
Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi dirimu istri-istri yang telah kamu berikan...Kami tahu hukum yang telah Kami wajibkan atas orang-orang beriman mengenai istri dan para wanita yang...Kami telah menjelaskan pula berbagai keringanan hukum yang yang secara khusus Kami berikan kepadamu,...Allah Maha Mengampuni dosa para hamba-Nya dan Maha Penyayang dengan memberikan berbagai keringanan hukum
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya...dan membangun kembali rumah tangganya dengan niat yang benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum
Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian...Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu....Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia...Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar
Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah...Ketentuan itu adalah hukum Allah yang diberlakukan untuk kalian....Allah Mahatahu segala maslahat hamba-Nya lagi Mahabijak dalam memberlakukan hukum.
enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya, yakni sebelum keduanya bercampur kembali sebagai suami istri...Kesimpulan hukum ini berdasarkan pemahaman menyamakan pengertian yang mutlak dengan yang muqayyad....Dan itulah) yakni hukum-hukum tersebut (batasan-batasan Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar) kepada...batasan-batasan atau hukum-hukum Allah itu (azab yang sangat pedih) atau siksaan yang amat menyakitkan
Apabila mereka telah bertobat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan...salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan kepada mereka, karena mereka telah masuk dalam agama
(Dan jika seseorang dari istri-istri kalian lari) seorang atau lebih di antara istri-istri kalian....rugi mahar kepada orang-orang kafir, dan juga kepada orang-orang mukmin yang istrinya lari, kemudian hukum
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
(Bagi orang-orang yang melakukan ila` terhadap istri-istri mereka), artinya bersumpah tidak akan mencampuri...istri-istri mereka, (diberi tangguh) atau menunggu (selama empat bulan....waktu itu atau sesudahnya, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
Di samping itu, surat ini menyebutkan beberapa adab sopan santun yang harus dilakukan oleh istri-istri...Al-Qur'ân berpesan kepada nabi agar memisahkan istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami-istri...Dijelaskan pula bahwa Rasulullah memiliki keistimewaan hukum: boleh mengawini wanita mana saja yang menghibahkan...Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3) Perincian hukum...Rasulullah dan penjelasan etika khusus bagi istri-istri Rasul.]]
Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian...(Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum...Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
Mereka beserta istri-istri mereka berada dalam keteduhan yang menyenangkan sambil bertelekan di atas
mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami istri..., dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
Mereka bertanya kepadamu tentang hukum menggauli istri di waktu haid.
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...Ayat ini turun menasakhkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri...istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu Isyak....maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari (dan janganlah kamu campuri mereka) maksudnya istri-istri...(Itulah) yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi (larangan-larangan Allah) yang telah digariskan-Nya
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...Di sela-sela pembicaraan tentang beberapa hukum di atas, seperti umumnya cara yang digunakan di dalam...Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....Ketentuan- ketentuan itu merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya.
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah