Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 an nisa ayat 58 12 saba 16 13 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 14 at taubah ayat 105 15 al+ikhlas 16 Bumi bulat 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 at taubah ayat 60 20 sombong 21 lokasi yang memudahkan 22 al+lail+ayat+1-2 23 Al maidah ayat 48 24 Jibril 25 Hikmah 26 Berfikir+positif 27 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 28 surat+thaha+ayat+125 29 al baqarah ayat 188 30 Lalai 31 surat+thaha+ayat+126 32 hr+muslim+288 33 dalil+kitab+Zabur 34 Ali Imran 159 35 dalil+kitab+injil 36 Ayat ayat larangan zina 37 anjing 38 Melindungi 39 yusuf ayat 111 40 Samiri 41 Zina 42 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 43 Jihad 44 Injil 45 riba 46 al hujurat ayat 13 47 yusuf 69 48 AS+SAJADAH+AYAT+6 49 Menyelam 50 Hadis kitab zabur 51 Sakit 52 hadits kitab taurat 53 al-A’raf+ayat+204 54 Hadist kitab Zabur 55 al maidah ayat 2 56 an nisa ayat 1 57 at tahrim ayat 6 58 al+hijr+22 59 Al Baqarah ayat 2 60 Pengertian dalil kitab 61 ali imran ayat 159 62 ayat Alquran tentang syuruk 63 Al-Hajj ayat 29 64 Lohong hitam 65 al jumuah ayat 9 66 yusuf 67 pinjaman 68 Jin dan manusia 69 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 70 an-nisa+ayat+161 71 al kitab 72 ali imran 42 73 Surat Al-Baqarah Ayat 21 74 Al Baqarah ayat 26 75 penetapan harga 76 al ahzab ayat 21 77 muhammad 31 78 saba 13 79 ar+rahman+20 80 amal 81 Tajwid+surat+al+anbiya 82 an nisa ayat 5 83 surat yunus 84 katakanlah 85 surat+an-nahl+ayat+90 86 tafsir surat adzariyat ayat 56 87 surat al-muthaffifin ayat 6 88 Surat Al Muzzammil ayat4 89 Angin 90 gunung 91 yunus 74 92 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 93 kafir 94 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 95 hujan 96 Keutamaan Al quran 97 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 98 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 99 Al quran 100 anisa ayat 20

Hasil pencarian tentang Laki+dan+perempuan

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan....Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik..., dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
(Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi terhadap bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara...laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang...perempuan, perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya...laki-laki dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 39
lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
(Dan apa) lafal Maa di sini bermakna Man, yakni manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang...Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian...pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya....Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...atau perempuan, lalu dia berbicara dengan orang banci, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya itu
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 7
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
(Yang keluar dari antara tulang sulbi) laki-laki (dan tulang dada) perempuan.
(Dan Kami jadikan kalian berpasang-pasangan) yaitu terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
kepada lafal 'Aradhnaa, sebagai akibat dari apa yang telah dipikul oleh Nabi Adam (orang-orang munafik laki-laki...dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan) yakni orang-orang yang menyia-nyiakan...amanat itu (dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan) yaitu orang-orang...(Dan adalah Allah Maha Pengampun) kepada orang-orang Mukmin (lagi Maha Penyayang) kepada mereka.
(Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan) kedua jenis yang berpasangan (laki-laki...dan perempuan).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan....Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 16
Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 6
dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki...dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah....Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta...Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.
seorang saudara perempuan) baik sekandung maupun sebapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang...Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana...(Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang...laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan."
Apakah kalian membagi-bagi, sehingga kalian mengatakan anak laki-laki adalah milik kalian dan anak perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan...(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara...perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara...perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada...Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki...- laki sesuai dengan yang kalian inginkan?
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya...dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan....dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya...dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan....dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 55
ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki...mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari...saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu
daripadanya) dari air mani yang telah menjadi segumpal darah, segumpal daging (sepasang) dua jenis (laki-laki...dan perempuan) terkadang menjadi satu dan terkadang tersendiri.