Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Hadist tentang muamalah 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 ali+imran+191 11 Hukum 12 al baqarah ayat 30 13 adil 14 Ali imran 31 15 al ahzab ayat 21 16 ali+imran+190 17 iman 18 pinjaman 19 Menuntut ilmu 20 Kecurangan 21 Hadits Muslim 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 al maidah ayat 2 24 an nisa ayat 58 25 khalifah 26 al baqarah ayat 285 27 Sedekah 28 al anfal ayat 2 29 Al-Imran 182 30 ibrahim 31 Al+maidah+ayat+135 32 tanggung jawab 33 zakat 34 gunung 35 Al hasyr ayat 7 36 jual beli 37 an nisa ayat 59 38 zabur 39 Hadist tentang mu'amlah 40 al hujurat ayat 9 41 Surat+al+ghafir+ayat+60 42 al+maarij+ayat+35 43 pendidikan 44 akhlak 45 Sabar 46 annisa ayat 9 47 surat+al hijr+AYAT+36 48 Surat+al+ghafir+ayat+40 49 al ankabut ayat 51 50 Ar Rahman 51 al baqarah ayat 4 52 ali imran ayat 7 53 at tahrim ayat 6 54 2154 hadist muslim 55 ali imran 92 56 Niat 57 ali imran 7 58 surat+ibrahim+AYAT+44 59 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 60 Al-Baqarah ayat 151 61 Az Zariyat ayat 56 62 Tentang masjid 63 An nisa ayat 4 64 Pinjaman uang 65 Tolong menolong 66 Hadits tentang filsafat 67 al maidah ayat 3 68 Pemerintahan 69 nikah 70 ilmu 71 al+maarij+ayat+32 72 an nahl ayat 72 73 Anggur 74 Surat+Ibrahim+Ayat+52 75 yusuf ayat 87 76 al+maarij+ayat+30 77 yusuf 87 78 al ikhlas 79 ikhlas 80 pemimpin 81 ali imran 190 82 al baqarah ayat 2 83 tentang murabahah 84 an nisa ayat 1 85 shaad+ayat+41 86 surah al ikhlas 87 al+maarij+ayat+43 88 luqman 31 89 ali imran 90 an nur ayat 2 91 al a'raf ayat 31 92 surat al ikhlas 93 Sholat 94 malas 95 Wafatnya ulama 96 al+maarij+ayat+42 97 Surah al-qasas ayat 26 98 ALI IMRAN AYAT 110 99 Surat Al lkhlas 100 surat+ibrahim+AYAT+42

Hasil pencarian tentang Menghargai+pendapat+orang+lain

(Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang beramal) menurut suatu pendapat, bahwa...Dan menurut pendapat yang lain disebutkan, bahwa merekalah yang mengatakan demikian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun segala kekhilafan dan Maha Menghargai ketaatan.
(Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga) menurut pendapat yang lain dari langit (sesungguhnya...kamu adalah orang yang diusir) yang terusir.
(Nanti mereka akan mengatakan) yaitu orang-orang yang berselisih pendapat di zaman Nabi saw. tentang...Atau dengan kata lain sebagian di antara mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada (tiga orang yang keempat...adalah anjingnya dan yang lain mengatakan) sebagian yang lain daripada mereka (lima orang dan yang keenam...adalah anjingnya) kedua pendapat tersebut dikatakan oleh orang-orang Nasrani dari Najran (sebagai terkaan...Menurut pendapat yang lain, berkedudukan menjadi Taukid, atau menunjukkan tentang menempelnya sifat kepada
(Di dalam keduanya ada buah-buahan dan kurma serta delima) buah kurma dan delima itu menurut suatu pendapat...adalah sebagaimana aslinya, tetapi menurut pendapat yang lain tidak seperti bentuk aslinya.
(Dari siksaan Firaun) menurut suatu pendapat menjadi Badal dari lafal Al'Adzaabi yang ada pada ayat sebelumnya...Tetapi menurut pendapat lain ia menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari lafal Al 'Adzaabi (sesungguhnya...dia adalah orang yang sombong lagi salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.)
(Sekali-kali tidak) artinya benarlah (sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu) yaitu kitab catatan...amal perbuatan orang-orang mukmin yang imannya benar-benar ikhlas (berada dalam 'Illiyyiin) menurut...suatu pendapat 'Illiyyiin adalah nama kitab yang mencatat semua amal kebaikan para malaikat dan orang-orang...Menurut pendapat lain 'Illiyyiin adalah nama sebuah tempat yang terletak di langit yang ketujuh, di bawah
Ilyas) dapat dibaca Ilyaas atau Alyaas (benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul) menurut suatu pendapat...Menurut pendapat yang lain bukan; ia diutus oleh Allah kepada kaum yang tinggal di kota Ba'albak dan
(Yaitu orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah) kalimat ayat ini berkedudukan...Akan tetapi menurut suatu pendapat dianggap sebagai mubtada, oleh karena mengandung makna syarat, maka
Menurut suatu pendapat bahwa lafal Abaabiil ini tidak ada bentuk Mufradnya, sama halnya dengan lafal...Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah Abuul atau Ibaal atau Ibbiil yang wazannya
Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah sumur; Nabi mereka menurut suatu pendapat...adalah Nabi Syuaib, tetapi menurut pendapat yang lain bukan Nabi Syuaib....Mereka tinggal di sekitar sumur itu, kemudian sumur itu amblas berikut orang-orang yang tinggal di sekitarnya
Kami menentukan selain Allah Yang Maha Pemurah) (sebagai tuhan-tuhan untuk disembah), menurut suatu pendapat...Menurut pendapat yang lain bahwa yang dimaksud adalah umat-umat dari kalangan ahli kitab....Kedua pendapat tadi tidak usah diselidiki kebenarannya, karena makna yang dimaksud dari perintah menanyakan...ini ialah untuk menetapkan terhadap orang-orang musyrik Quraisy, bahwasanya tiada seorang utusan pun
Berdasarkan pendapat yang pertama, ayat ini menasakh ayat sebelumnya; dan ternyata Allah swt. mengazab...mereka dalam perang Badar dan perang-perang yang lain (padahal mereka menghalangi) mencegah Nabi saw...muslimin (untuk mendatangi Masjidilharam) yakni untuk melakukan tawaf di dalamnya (dan mereka bukanlah orang-orang...(Tiada lain) tidak lain (orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa tetapi...kebanyakan mereka tidak mengetahui) bahwasanya tidak ada hak bagi orang-orang kafir untuk menguasai
(Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta) amat terkutuklah orang-orang yang berdusta, yaitu orang-orang...yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda.
(Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya) yang telah ia yakini (akan selamat di antara mereka...(Maka ia dijadikan lupa) orang yang dimaksud adalah mantan penyuguh minuman (oleh setan menceritakan)...Karena itu tetaplah dia) Nabi Yusuf tetap tinggal (dalam penjara beberapa tahun lamanya) menurut suatu pendapat...tujuh tahun dan menurut pendapat yang lain dua belas tahun.
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku) doa ini diucapkan sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa kedua orang...Akan tetapi menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ibu Nabi Ibrahim masuk Islam....Lafal waalidayya menurut qiraat yang lain dapat dibaca mufrad sehingga bacaannya menjadi waalidiy (dan...sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya) ditegakkannya (hisab) selanjutnya Allah berfirman:
serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi menurut suatu pendapat..."Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau padi dan lain sebagainya
pendapat dikatakan, bahwa yang bersengketa itu adalah dua golongan, demikian itu supaya sesuai dengan...Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa orang yang bersengketa itu dua orang, sedangkan dhamir jamak...Kedua orang itu adalah dua malaikat yang menjelma menjadi dua orang yang sedang bersengketa....Tetapi sekalipun demikian ia melamar istri orang lain yang hanya mempunyai seorang istri kemudian ia...mengawininya dan menggaulinya (salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan
Seharusnya, di antara umat-umat terdahulu yang telah Kami binasakan karena kezaliman mereka, ada sekelompok orang...yang didengar dan diberi kelebihan dalam beragama dan menggunakan akal, selalu mencegah orang lain berbuat...Yang terjadi justru di antara mereka hanya ada sedikit dari orang-orang yang beriman, yang tidak didengar...pendapat dan arahannya.
(sekali-kali tidak) maksudnya, benarlah (karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka) yakni kitab...catatan amal perbuatan orang-orang kafir (tersimpan dalam sijjiin) menurut suatu pendapat; sijjiin itu...adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir....Menurut suatu pendapat lagi sijjiin itu adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh;
Wahai kaum," katanya melanjutkan, "hari ini kerajaan di bumi Mesir adalah milik kalian, bukan milik orang...lain....Fir'aun berkata, "Aku tidak mengajukan pendapat kepada kalian kecuali sesuai dengan apa yang aku yakini
(Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu) artinya Allah telah menghendaki kebaikan bagi mereka...sehingga mereka tidak berselisih pendapat tentangnya....itulah Allah menciptakan mereka) sebagian di antara mereka ada yang suka berselisih dan sebagian yang lain
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik) menurut suatu pendapat...Menurut pendapat yang lain dikatakan adalah kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa qana`ah atau
Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan mereka telah mengikuti) orang-orang yang hina dan orang-orang...yang miskin di antara mereka (orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya) maksudnya...orang-orang yang rendah dan orang-orang miskin dari kalangan kaum Nabi Nuh itu, lebih senang mengikuti...sukun pada lamnya, atau waladun dengan difatahkan kedua-duanya; kalau bentuk yang pertama menurut suatu pendapat...Menurut pendapat yang lain, lafal wuldun mempunyai arti yang sama dengan lafal waladun, karena wazannya
ketakutan dengan peringatan Mûsâ itu, lalu berembuk secara rahasia di antara mereka dengan saling bertukar pendapat...Masing-masing mengemukakan pendapat tentang apa yang akan ditimpakan kepada Mûsâ.
(Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal,) yakni orang-orang Badui yang tertinggal tadi sebagai...diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai) kaum yang memiliki (kekuatan yang besar) menurut suatu pendapat...dikatakan, bahwa yang dimaksud adalah menghadapi orang-orang Bani Hanifah yang menguasai tanah Yamamah..., dan menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud adalah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi (kalian
Huruf Maa di sini menurut suatu pendapat adalah Maa Mashdariyah, menurut pendapat lainnya adalah Maa...Maushulah, dan menurut pendapat lainnya lagi adalah Maa Maushufah.
(Allah akan mengadili di antara kalian) hai orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir (pada hari kiamat...apa yang kalian dahulu selalu berselisih padanya) yaitu satu golongan dengan golongan lainnya berbeda pendapat
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 8
sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
Tetapi menurut pendapat lain dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Samkahaa adalah atapnya (lalu menyempurnakannya