Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 al baqarah ayat 285 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 zakat 11 Al+hujurat+ayat+13 12 tentang kurban 13 pendidikan 14 Ali imran 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al qalam ayat 4 17 al baqarah ayat 177 18 al mujadalah ayat 11 19 saba 15 20 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 21 al baqarah ayat 30 22 ibrahim ayat 7 23 angin 24 al hujurat ayat 13 25 at tahrim ayat 6 26 talak 27 maryam 28 ali imran 159 29 al isra ayat 23 30 tolong menolong 31 al hajj ayat 7 32 al maidah ayat 8 33 Rumah 34 ali imran 104 35 makanan haram 36 beriman kepada allah 37 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 38 Waktu 39 al baqarah ayat 285 40 at taubah ayat 60 41 Pendidikan islam sebelum menikah 42 Al baqarah ayat 229 43 an nisa ayat 59 44 ali imran 190 45 yunus ayat 3 46 an nisa ayat 63 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 Alat pembelajaran 49 Cahaya Allah 50 surat al araf ayat 54 51 al-a'raaf+7 52 Surah Al Maidah ayat 15-16 53 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 54 surat+38+ayat+72 55 hawa 56 luqman ayat 12 57 Muslim itu bersaudara 58 Ar rahman 59 Yusuf 87 60 al mujadilah ayat 11 61 miskin 62 keutamaan sholat 63 an-nisa ayat 3 64 an nisa ayat 93 65 Tafsir surah yusuf ayat 72 66 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 67 Ali imran 60 68 al imran 69 yusuf 72 70 Harta rampasan perang 71 riba 72 qs al hasyr ayat 18 73 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 74 surat+al-anbiya+ayat+22 75 al+isra+ayat+26 76 qs al isro ayat 1 77 Menuntut ilmu 78 surat al-anbiya ayat 22 79 ali imran 18 80 Ghafur ayat 78 81 Tafsir hak anak terhadap orang tua 82 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 83 Hukum mendzolimi orang lain 84 Al ahzab ayat 56 85 sedekah 86 alhadid ayat 7 87 al baqarah ayat 282 88 yusuf 111 89 ar rum ayat 21 90 ar-rahman 91 an-nisa+ayat+136 92 al isra ayat 28 93 Matahari di bawah arsy 94 al qariah ayat terakhir 95 memuliakan orang tua dan mertua 96 an nisa ayat 58 97 al maidah ayat 2 98 Al ahzab ayat 21 99 luqman 17 100 al+isra+ayat+23

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+orang+orang+yang+banyak+harta+adalah+orang+orang+yang+sedikit+kebaikannya

Sebaliknya, siapa yang kejahatannya banyak, melebihi kebaikannya, adalah orang-orang yang merugi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
itu Kami akan menanyakan dan memberitahukan mereka, perhitungan segala perbuatan untuk diberi balasan yang...Orang-orang yang kebaikannya banyak, dan melebihi kejahatannya, adalah orang-orang yang beruntung.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 7
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita...ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut...bahagian yang telah ditetapkan.
Sesungguhnya orang-orang Mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya..., kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka terhadap apa yang diimaninya, dan berjuang...di jalan Allah dengan harta dan jiwa....Hanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.
Kalau orang-orang Mukmin merasa bahwa orang-orang musyrik itu diberi banyak kekayaan, sedangkan mereka...tidak demikian, maka hendaknya mereka menyadari bahwa Allah Swt. memang memberikan rezeki yang banyak...Dia akan memberi rezeki kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman....Jangan kalian kira bahwa banyaknya harta pada orang-orang musyrik itu adalah bukti bahwa mereka berada...Kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan sementara yang sedikit dan fana.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan.
Ia adalah salah seorang kaum Mûsâ yang bersikap sombong kepada mereka dengan diri dan hartanya....Jumlah kuncinya sangat banyak, sehingga terasa sangat berat untuk dibawa oleh sejumlah laki-laki yang...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw....Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta
Sesungguhnya orang-orang yang alasannya diterima untuk tidak ikut berperang adalah mereka yang lemah,...sakit, miskin dan orang yang tidak mempunyai harta untuk dibelanjakan....yang berbuat baik....Dan orang yang berbuat baik seperti mereka itu tidak berdosa....Ampunan dan kasih sayang Allah sungguh amat banyak dan luas.
(Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir) termasuk orang-orang...yang banyak kena sihir, sehingga akalnya tidak waras lagi.
yang akan menempuh jalan itu....Mereka itu adalah ahl al-îmân (orang-orang yang memiliki keimanan yang benar) yang percaya kepada Allah...Ingatlah ketika jumlah kalian sedikit, lalu Allah jadikan jumlah kalian banyak berkat konsistensi kalian...dalam mencari keturunan dan harta....Petiklah pelajaran dari kesudahan orang-orang yang sebelum kalian yang merusak.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidaklah akan dapat menolak) menghindarkan (diri mereka atau harta...benda maupun anak-anak laki-laki mereka dari Allah) dari siksa-Nya (sedikit pun juga) dikhususkan-Nya...menyebutkan keduanya karena biasanya manusia membela dirinya adakalanya dengan tebusan harta dan adakalanya...(Dan mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 180
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta...yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas...orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh....Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa) dia adalah saudara sepupu Nabi Musa sendiri, yaitu anak...hartanya (dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh...berat dipikul) terasa berat apabila dipikul (oleh sejumlah) segolongan (orang-orang yang mempunyai) yang...berkata kepada Karun ("Janganlah kamu bangga) dan sombong karena memiliki banyak harta, (sesungguhnya...Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri") dengan harta yang dimilikinya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 78
Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku"....Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang...lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta?...Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 249
Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan...Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang...Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang...sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah....Dan Allah beserta orang-orang yang sabar".
Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak...Sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadamu...Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan Dia akan menjaga serta memberi pahala
(Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka tidak dapat menolak Allah) yakni siksa-Nya...(sedikit pun dan merekalah bahan bakar api neraka) dibaca 'waquud', bahan untuk pembakaran.
(Dan mereka berkata, "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak) daripada orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka...mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat curang kepada seseorang pun....Bahkan akan melipatgandakan pahala orang-orang yang berbuat baik meskipun sedikit....Allah, dengan karunia-Nya, akan melimpahkan pemberian yang banyak.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 9
Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri,
Orang yang bersifat seperti itu adalah 'Isâ putra Maryam....Inilah pernyataan yang benar tentang dirinya yang banyak dipertentangkan oleh orang-orang yang mendustakannya...dan yang kenabiannya diragukan oleh banyak orang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 155
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,...Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
(Dan adapun orang yang berat timbangannya) artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya
(Dan adapun orang yang ringan timbangannya) artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya
(Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat memberikan manfaat) mereka tidak akan dapat menolak...(atas kamu dari siksaan Allah) yakni azab-Nya (barang sedikit pun....Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu) orang-orang kafir itu (sebagian mereka menjadi penolong...bagi sebagian yang lain dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang bertakwa.)
Wahai orang-orang Mukmin, ketahuilah bahwa banyak di antara orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib...Nasrani yang menghalalkan harta orang secara tidak benar, menyalahgunakan kepercayaan dan ketundukan...orang lain kepada mereka dalam setiap perkataan mereka, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam...Wahai Nabi, orang-orang yang mengusai dan menyimpan harta benda berupa emas maupun perak, dan tidak menunaikan...zakatnya, ingatkanlah mereka akan siksa yang sangat pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 7
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal...dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang...miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah....Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak...Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,