Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 al ikhlas 3 BANJIR 4 ramadhan 5 an nisa ayat 29 6 pendidikan 7 al hujurat ayat 13 8 menuntut ilmu 9 SEDEKAH 10 ali imran 104 11 luqman 14 12 ali imran 159 13 Yusuf 14 al maidah ayat 2 15 yunus 101 16 Ali imran 17 Terbelah 18 surga 19 ilmu 20 orang tua 21 al adiyat ayat 8 22 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 23 Riba 24 Ibrahim Ayat 7 25 puasa 26 Al Baqarah ayat 30 27 Ali+Imran+159 28 Ali Imran 190 29 luqman ayat 13 30 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 31 rezeki 32 at Tahrim ayat 6 33 fitrah 34 Ahmad 1/22 35 yusuf 9 36 matahari 37 al jumuah ayat 10 38 al isra ayat 70 39 bencana alam 40 Ayat golongan kanan dan kiri 41 Surah ar rum ayat 56-57 42 An Nisa ayat 3 43 at tin ayat 4 44 An nur ayat 32 45 harta 46 surah+al-isra+ayat+32 47 Tujuan penciptaan jin dan manusia 48 surah+al+imran 49 ibrahim 7 50 ali+imran+ayat+130 51 ar rahman 52 al+baqarah+ayat+271 53 surat an-nuur ayat 2 54 al-ikhlas 55 Neraka 56 bekerja keras 57 Sholat 58 al maidah ayat 90 59 zakat 60 al+baqarah+ayat+22 61 Al-Isra’ ayat 28 62 qs hud ayat 61 63 Quran 64 ali imran 19 65 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat 66 Khamar 67 al+mujadilah+ayat+11 68 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 69 al imran 19 70 al baqarah ayat 177 71 al maidah ayat 5 72 Hadist Nabi Muhammad Saw mengandung makna sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah SWT yaitu 73 ar rum ayat 41 74 taubat 75 ali imran 31 76 keamanan 77 Ibrahim 40 78 AL HIJR 79 Hadis beserta sanad matan rawi 80 shalat 81 Surat a.n +ayat+11 82 Sabar 83 puasa rajab 84 tahrim ayat 6 85 surah+al+ahzab+ayat+33 86 maryam+13 87 al maidah ayat 6 88 al+baqarah+ayat+282 89 al hujurat ayat 12 90 an nahl ayat 97 91 Manusia 92 Surat al hujurat ayat 12 93 Attaubah+ayat+40 94 al maidah ayat 8 95 Al Quran 96 Al+Hujurat+ayat+31 97 Menghina kitab 98 surat Al Imran ayat 193 99 at tahrim ayat 66 100 ali imran ayat 30

Hasil pencarian tentang Utang

(Ataukah) yakni apakah (kamu meminta kepada mereka) atas penyampaian risalahmu (upah dengan utang, lalu...mereka karena utang itu) karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu (merasa keberatan) karena itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan utang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 280
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
mereka) atas jerih payahmu di dalam menyampaikan agama yang kamu datangkan itu (sehingga mereka oleh utang
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya....Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang...memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang
mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang...disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang
istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya...lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya...bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang
Pada saat itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan
Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan...itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang...'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang."
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang
hal-hal yang utama yang dikandungnya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu...Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang
lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi utang-utangnya...tebusan dalam jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang
(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh
yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang..., dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat
Bagian-bagian ini diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah dilaksanakan
seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang
Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.
Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang