Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 ilmu 4 Riba 5 Sabar 6 Etika murid kepada guru 7 ali imran 8 AkhlaK 9 shalat 10 al jaatsiyah ayat 13 11 ali imran 159 12 iblis 13 kejadian manusia 14 al maidah ayat 3 15 luqman 16 an nahl ayat 125 17 Menuntut ilmu 18 At taubah ayat 36 19 jujur 20 sedekah 21 jual beli 22 an-nisa ayat 19 23 al hujurat ayat 13 24 akal 25 luqman 13 26 al maidah ayat 2 27 Pohon 28 nikah 29 ali Imran 64 30 muhammad 10 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 al imran 33 saba 19 34 al+anam+ayat+1 35 Ibrahim 7 36 Al baqarah ayat 2 37 amanat 38 Pasar modal 39 taubat 40 yunus 10 41 haji 42 Sholat 43 Zakat 44 ali imran 97 45 Puasa 46 ali imran 190 47 al ikhlas 48 Hadist Bukhori dan muslim 49 Surat Al-mulk ayat 15 50 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 51 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 52 Ziarah kubur 53 al-ikhlas 54 surah hud ayat 61 55 Ibrahim+ayat+34 56 Surah al baqarah ayat 30 57 AL HUJURAT AYAT 10 58 surat ali imran ayat 159 59 Tentang bersi 60 jihad 61 Takwa 62 Masjid 63 yunus 41 64 surat Yunus ayat 57 65 al ikhlas ayat 1 66 an nisa ayat 59 67 al-Furqan ayat 67 68 maha lembut 69 QS. Ali Imran (3): 67 70 Takdir 71 al ankabut ayat 45 72 Rukun Maqam 73 lebih dari 74 surat quraisy 75 muslim, bab pakaian (2125) 76 ali+imran+97 77 al- Baqarah ayat 195 78 an nisa ayat 9 79 Al-an'am ayat 165 80 luqman 34 81 Mengurus 82 Hud ayat 61 83 Agama 84 al ahzab ayat 21 85 AL ISRA AYAT 23 86 nafas 87 an nisa ayat 29 88 al maidah ayat 1 89 surat+al-fajr+7 90 surat+kahf+ayat+64 91 Tentang ansor 92 hadis+ibnu+majah+kitabunnikah 93 an nur ayat 2 94 Al-Maidah+ayat+90 95 Memaafkan 96 surat+al-fajr+8 97 al+hijr+ayat+17 98 takbir ketiga doa jenazah 99 Bumiku luas 100 al-baqarah ayat 187

Hasil pencarian tentang Utang

(Ataukah) yakni apakah (kamu meminta kepada mereka) atas penyampaian risalahmu (upah dengan utang, lalu...mereka karena utang itu) karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu (merasa keberatan) karena itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan utang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 280
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
mereka) atas jerih payahmu di dalam menyampaikan agama yang kamu datangkan itu (sehingga mereka oleh utang
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya....Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang...memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang
mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang...disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang
istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya...lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya...bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang
Pada saat itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan
Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan...itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang...'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang."
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang
hal-hal yang utama yang dikandungnya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu...Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang
lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi utang-utangnya...tebusan dalam jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang
(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh
yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang..., dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat
Bagian-bagian ini diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah dilaksanakan
seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang
Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.
Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang