Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 ali imran 103 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 Al+hujurat+ayat+13 10 angin 11 tentang kurban 12 Sedekah 13 surah al baqarah ayat 2 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 zakat 16 Al Baqarah ayat 285 17 al qalam ayat 4 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 ali imran 159 20 at tahrim ayat 6 21 an nisa ayat 59 22 saba 15 23 talak 24 ali imran 25 al hajj ayat 7 26 al baqarah ayat 177 27 ali imran 190 28 Al hujurat ayat 9 29 Ibrahim Ayat 7 30 ilmu 31 surat+38+ayat+72 32 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 33 ar rad ayat 11 34 Yusuf 87 35 maryam 36 hawa 37 kafir 38 Alat pembelajaran 39 Al baqarah ayat 229 40 surat+at+tagabun+ayat+1 41 miskin 42 Al baqarah ayat 30 43 Al hujurat ayat 13 44 ali imran 104 45 Melaksanakan haji 46 surat al araf ayat 54 47 riba 48 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 49 al-hujurat ayat 9 dan 10 50 al-a'raaf+7 51 at taubah ayat 60 52 al anfal ayat 60 53 Cahaya Allah 54 al maidah ayat 8 55 Muslim itu bersaudara 56 Luqman ayat 12 57 yunus ayat 3 58 Pendidikan islam sebelum menikah 59 Surah Al Maidah ayat 15-16 60 an nisa ayat 29 61 Al ahzab ayat 21 62 Rumah 63 al ikhlas 64 beriman kepada allah 65 Terbit 66 al baqarah ayat 285 67 upah 68 al+maidah+ayat+122 69 al baqarah ayat 3 70 Al-fajr ayat 27-30 71 keutamaan sholat 72 Al-Hasyr Ayat 18 73 Tajwid surat an-nisa ayat 34 74 istri 75 Tentang fenomena alam 76 al-maidah+ayat+3 77 Surah as saba' ayat 44 78 ali imran 77 79 Surah Hud ayat 114 80 Surah+as+saba'+ayat+44 81 yunus 61 82 al maidah ayat 1 83 pendidikan 84 Matahari di bawah arsy 85 yunus 40-41 86 Musibah 87 adam 88 qs al isro ayat 1 89 surat as saffat ayat 113 90 alhadid ayat 7 91 Ali Imran 8 92 surat al baqarah 30 93 iman kepada malikat 94 Al Bayyinah ayat 5 95 al ahqaf ayat 29 96 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 97 Al hujurat ayat 11 98 al maidah ayat 2 99 Ali imran 60 100 an-nisa ayat 3

Hasil pencarian tentang al+'imran+ayat+59

Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 1
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi
Al-Qur'ân bukanlah perkatan seorang penyair seperti yang kalian kira....Hanya sedikit sekali keyakinan kalian bahwa al-Qur'ân itu dari Allah.
Al-Qur'ân ini adalah kitab suci penuh berkah yang Kami turunkan kepada kalian....Al-Qur'ân mengandung berbagai karunia Allah dan kebaikan dalam beragama dan hidup di dunia....Ikutilah al-Qur'ân dan hindari upaya melanggarnya, agar kalian memperoleh kasih sayang Tuhan.