Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Belajar 3 Yunus 99 4 Al imran 159 5 Nenek 6 al baqarah ayat 36 7 ilmu pengetahuan 8 Qs Yusuf ayat 87 9 ibrahim 7 10 Surah+An+Nisa+Ayat+26 11 Surah al- baqarah ayat 36 12 al maidah ayat 2 13 al maidah ayat 8 14 prestasi belajar 15 utang 16 Ibrahim 17 ikhlas 18 pendidikan 19 ali imran 31 20 Ar rahman 21 Langit bumi 22 an nisa ayat 1 23 al-maidah ayat 2 24 QS Az-Zumar ayat 9 25 ali imran 104 26 hutang 27 Surah Ali Imran 214 28 surat+al+a'rof+ayat+31 29 at taubah ayat 71 30 al baqarah ayat 2 31 ali imran ayat 139 32 al imran ayat 159 33 saba+46 34 ali imran 110 35 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 36 Al Baqarah ayat 275 37 ali imran ayat 19 38 al baqoroh ayat 30 39 ali+imran+134 40 arrum ayat 41 41 yusuf 2 42 al bayyinah ayat 8 43 annisa ayat 1 44 Al ahzab ayat 36 45 ar rum ayat 39 46 surat+al+humazah+ayat+1 47 Surah al- baqarah ayat 36\ 48 Imran 49 al hijr 9 50 Al+ahzab+ayat+18 51 ali imran 12 52 ali imran 185 53 luqman 14 54 kedudukan wanita 55 ali imran 173 56 Ibrahim ayat 34 57 Ibnu katsir 58 sabar 59 Hadits Muslim Nomor 2970 60 ibrahim perintah Allah 61 al a'la ayat 7 62 Munafik 63 al+baqarah+ayat+84 64 al+imran+159 65 Menjaga 66 yunus ayat 99 67 Al-isra ayat 100 68 yunus 26 69 al maidah ayat 96 70 yusuf 47-49 71 al imran 145 72 al-baqarah ayat 45 73 At taubah ayat 18 74 al hujurat ayat 13 75 al baqarah ayat 233 76 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 77 Hadits Abu Daud Nomor 1754 78 an nisa ayat 58 79 Musibah 80 kurban 81 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 82 al hijr 26 83 al maidah ayat 1 84 saba 13 85 mewarisi 86 matahari 87 Al-baqarah ayat 30 88 Dua tangan 89 Al Qura'n dan tafsir 90 kemaslahatan 91 al jin ayat 1-3 92 Arsy 93 Surah An Nisa Ayat 26 94 Al hujurat ayat 49 95 al+hijr+28 96 makan dan minum 97 Yusuf 30 98 surat al maidah ayat 5 99 Qs+alhujrat+ayat+13+menjelaskan+????tentang 100 al isra ayat 7

Hasil pencarian tentang al+a'raaf+172

(Dan orang-orang yang di atas Al-A`raaf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka) penduduk neraka (yang...selalu kamu sombongkan itu.") yaitu kepongahanmu tidak mau beriman, kemudian orang-orang yang di atas Al-A...`raaf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi isyarat kepada orang-orang Islam yang lemah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila pandangan mereka dialihkan) yakni Ashhaabul A`raaf itu (ke arah) ke sebelah (penghuni neraka
penghuni neraka (ada batas) penghalang; menurut suatu pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf...(di atas Al-A`raaf itu) yakni nama tembok surga (ada orang-orang) yang amat tampan dan amat buruk rupanya...orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir, oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A...`raaf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu mengingat mereka berada di tempat yang tinggi....Allah swt. berfirman, ('Mereka belum lagi memasukinya) yakni para penghuni Al-A'raaf itu ke surga (sedangkan
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Syu'aib a. s.
Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm a....s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang;...dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al...kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al...Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.).
dongengan-dongengan) kebohongan-kebohongan (orang-orang dahulu kala") wazan lafal Asaathiir sama dengan lafal Al...Adhaahiik dan Al-A`aajiib, adalah bentuk jamak dari lafal Usthuurah artinya dongengan atau fiksi.
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a...dan Ahsana bermakna As-Sayyi dan Al-Hasan.
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
Akan tetapi, Kami menurunkan al-Qur'ân kepada mereka yang mengingatkan pada kebenaran yang diakui oleh...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...kaum Tsamûd, Ibrâhîm a. s, Lûth a. s., dan Syu'ayb a. s....Kedua, untuk menarik perhatian agar, saat dibacakan, al-Qur'ân harus disimak, sebagai pertanda bahwa...al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya diturunkan dengan
Sampaikanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a....s. dan menjadikan al-Masjid al-Harâm sebagai tempat berhala, sampaikan kepada mereka itu kisah perjalanan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).