Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 Al maidah ayat 48 12 at taubah ayat 105 13 al+ikhlas 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Bumi bulat 17 lokasi yang memudahkan 18 sombong 19 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 20 an nisa ayat 58 21 Hikmah 22 Berfikir+positif 23 Jibril 24 at taubah ayat 60 25 saba 16 26 al+lail+ayat+1-2 27 Zina 28 Jihad 29 Al Baqarah ayat 2 30 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 31 al+hijr+22 32 al maidah ayat 2 33 yusuf 69 34 AS+SAJADAH+AYAT+6 35 Pengertian dalil kitab 36 Hadis kitab zabur 37 hr+muslim+288 38 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 39 al baqarah ayat 188 40 Lalai 41 Ayat ayat larangan zina 42 Melindungi 43 hadits kitab taurat 44 al-A’raf+ayat+204 45 Hadist kitab Zabur 46 yusuf ayat 111 47 an nisa ayat 1 48 Samiri 49 al hujurat ayat 13 50 Injil 51 surat+thaha+ayat+125 52 surat+thaha+ayat+126 53 Ali Imran 159 54 Menyelam 55 anjing 56 dalil+kitab+injil 57 dalil+kitab+Zabur 58 at tahrim ayat 6 59 Sakit 60 Ar rum ayat 41 61 al+mukmin+ayat+17 62 yunus 12 63 Ujian 64 Lohong hitam 65 Yusuf: 111 66 HR Ibnu majah 149 67 QS. Al-Fatihah Ayat 3 68 an-nisa+ayat+160 69 al+Imran 190 70 Jin dan manusia 71 Baitul maqdis 72 millah ibrahim 73 wanita 74 Bergelimang dosa 75 Negeri yang dijanjikan 76 ali imran ayat 159 77 al baqoroh ayat 247 78 Adil 79 al hijr 9 80 an+nisa+ayat+29 81 yusuf 31 82 hr.muslim:+3447 83 luqman 13-19 84 an-nisa+ayat+161 85 Arsy 86 surat yunus 87 Surat-ad-dahr-ayat-23 88 MEMANCARKAN SPERMA 89 melampaui batas 90 motivasi kera 91 Al Baqarah ayat 278 92 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 93 Berlomba lomba mengumpulkan harta 94 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 95 Ali imran 133 96 Ibrohim ayat 7 97 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 98 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 99 maksiat 100 Amat penipu

Hasil pencarian tentang al-mulk+ayat+1al+anbiya+ayat+50

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 105
Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman mendapat petunjuk)...dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)",...dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 31
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengar...(ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menhendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini,...(Al Quran) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala".
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari