Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al maidah ayat 32 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 al maidah ayat 90 15 al hujurat ayat 13 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 an nisa ayat 29 19 Luqman ayat 14 20 Al ikhlas 21 Al jumuah ayat 10 22 Akal 23 Ali imran 159 24 al isra ayat 1 25 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 26 Al Maidah ayat 91 27 ali imran ayat 191 28 Sabar 29 Surat Asy syu'ara ayat 192 30 Al isra ayat 23 31 al maidah ayat 33 32 waris 33 niat 34 Al hasyr ayat 7 35 Al-Maidah ayat 3 36 yunus ayat 40 37 al bayyinah ayat 5 38 al baqarah ayat 83 39 jual beli 40 zakat 41 luqman ayat 13 42 Berpikir 43 Yunus ayat 41 44 ali imran ayat 190 45 At taubah ayat 105 46 At taubah ayat 103 47 Akhlak 48 riba 49 kiamat 50 al baqarah ayat 282 51 Yunus 57 52 Luqman 14 53 al maidah ayat 48 54 ali imran ayat 159 55 Sholat 56 penyakit menular 57 al baqarah ayat 168 58 Al mujadalah ayat 11 59 Al ahzab ayat 33 60 Ali imran 139 61 al imran 62 Tajwid surat al anbiya 63 ilmu 64 Ali imran 104 65 ali imran 190 66 Al baqarah ayat 222 67 Al mujadalah ayat 58 68 al baqarah ayat 32 69 PENDIDIKAN 70 al-maidah ayat 2 71 zina 72 al baqarah ayat 256 73 Surat Al falaq 74 al fatihah ayat 2 75 al ahzab ayat 21 76 ali imran 191 77 Al mukminun ayat 12 -14 78 menuntut ilmu 79 al maidah ayat 8 80 Al Hujurat ayat 11 81 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 82 al baqarah ayat 173 83 Ali imran 102 84 iman 85 obat 86 Surat An naml ayat 26 87 Al Baqarah ayat 183 88 an nahl ayat 90 89 Surat al mulk 90 Al-Imran ayat 190 91 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 92 Asmaul husna 93 ali imran ayat 104 94 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 95 ar rahman 96 Al Imran ayat 191 97 Ali imran 110 98 al maidah ayat 1 99 al maidah ayat 4 100 Ali ImRan

Hasil pencarian tentang asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56

Apakah yang Anda maksud asmaul husna [beserta artinya] yg terkandung pada surat yunus ayat 56?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan...orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
("Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian.")...Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
(Dan) demi Allah (sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kalian) di dalam ayat...ini terkandung makna Qasam atau sumpah dan Syarat, sedangkan Jawab dari Syarat tersebut terkandung pada...ayat selanjutnya (niscaya bila demikian, kalian benar-benar) yakni jika kalian menaatinya (menjadi orang-orang
(Bacalah) lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama (dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah...) artinya tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahan-Nya....Lafal ayat ini sebagai Haal dari Dhamir yang terkandung di dalam lafal Iqra'.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 180
Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan...berbagai hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya.
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus...dan gelapnya laut serta gelapnya suasana dalam perut ikan paus ("bahwa) asal kata An adalah Bi-an, artinya
(Dia meninggikan bangunannya) ayat ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal Banaahaa...; artinya, Dia menjadikan bangunannya berada di atas, maksudnya, dalam ketinggian yang sangat.
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya....Hal yang dimaksud adalah Alquran yang disampaikan oleh Nabi saw. yang di dalamnya terkandung berita mengenai
(Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian dijelaskan...pada ayat berikutnya, yaitu:
(Ingatlah) lafal Kallaa pada ayat ini merupakan lafal yang mengandung makna Istiftah atau kata pembuka..., artinya, ingatlah (demi bulan.)
(Inilah) artinya ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran....Diidhafatkan lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 8
Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
(Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain) artinya dengan memansukhnya kemudian...menggantinya dengan ayat yang lain demi kemaslahatan semua hamba (padahal Allah lebih mengetahui apa...(Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui) hakikat Alquran dan faedah yang terkandung di dalam penasikhan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Lafal An'am adalah bentuk jamak dari lafal Ni'amun, yang artinya mencakup unta, sapi dan kambing....Pengertian yang terkandung di dalam perintah ini menunjukkan makna ibahah atau boleh dan sekaligus sebagai...Jumlah keseluruhan ayat ini menjadi kata keterangan keadaan daripada Dhamir yang terkandung di dalam...(sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni pada hal-hal yang telah disebutkan dalam ayat ini (terdapat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka) makna yang terkandung...di dalam ayat ini adalah ancaman yang ditujukan kepada mereka yang ingkar itu....sekalian, kelak kalian akan mengetahui) akibat daripada bersenang-senang kalian itu; di dalam ungkapan ayat...ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang ketiga atau dhamir gaib.
(Mereka bersandarkan) suami-suami mereka bertelekan; I'rab lafal ayat ini sama dengan sebelumnya (pada...bantal-bantal yang hijau) merupakan bentuk jamak dari lafal Rafrafatun, artinya permadani atau bantal...(dan bergelarkan pada permadani-permadani yang indah) merupakan bentuk jamak dari lafal 'Abqariyyah,...artinya permadani.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat...ini di'athafkan kepada dhamir Ha yang terdapat pada lafal Anzalnaahu.
mereka condong) cenderung (kepada perdamaian) boleh dibaca lissilmi dan boleh pula dibaca lissalmi, artinya...Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang...Mujahid mengatakan, bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat ini khusus hanya menyangkut ahli kitab...sebab ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizhah (dan bertawakallah kepada
(Maka apabila langit telah terbelah) artinya, terbuka pintu-pintunya karena turunnya malaikat-malaikat...Di dalam ungkapan ayat ini terkandung jawabannya, yakni apabila saat itu datang, betapa dahsyatnya kengerian
Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh) ayat ini merupakan kalimat baru...yang menjadi penafsir bagi makna yang terkandung di dalam lafal fa yuqtaluuna wa yaqtuluuna, artinya...artinya tiada seorang pun yang lebih menepati janjinya selain dari Allah....(Maka bergembiralah) dalam ayat ini terkandung pengertian iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada
(Seraya bersandarkan di atasnya berhadap-hadapan) kedua lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal atau...kata keterangan keadaan bagi Dhamir yang terkandung di dalam Khabar.
(menjadi petunjuk dan rahmat) lafal rahmatun dibaca rafa' (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) pada...hal atau kata keterangan keadaan dari lafal aayatul kitaabi dan 'amilnya adalah makna isyarat yang terkandung...Maksudnya, ayat-ayat Alquran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan