Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 iblis 11 shalat 12 al jaatsiyah ayat 13 13 kejadian manusia 14 Sholat 15 ali imran 159 16 al maidah ayat 3 17 an nahl ayat 125 18 jujur 19 al hujurat ayat 13 20 al maidah ayat 2 21 jual beli 22 muhammad 10 23 sedekah 24 akal 25 luqman 13 26 haji 27 luqman 28 Hadist Bukhori dan muslim 29 an nisa ayat 59 30 yunus 10 31 Zakat 32 saba 19 33 taubat 34 al baqarah ayat 282 35 Pohon 36 Pasar modal 37 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 38 al ahzab ayat 21 39 al ikhlas 40 Al baqarah ayat 2 41 Dosa 42 an-nisa ayat 19 43 al+anam+ayat+1 44 amanat 45 al maidah ayat 1 46 AL HUJURAT AYAT 10 47 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 48 Masjid 49 al maidah ayat 90 50 At taubah ayat 36 51 Ziarah kubur 52 Takdir 53 Takwa 54 maha lembut 55 surat Yunus ayat 57 56 al imran 57 lebih dari 58 Tentang bersi 59 surat quraisy 60 ali Imran 64 61 ali imran 190 62 al-ikhlas 63 yunus 41 64 Mengurus 65 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 66 an-nahl ayat 90 67 Hud ayat 61 68 jihad 69 an nisa ayat 29 70 ar rum ayat 30 71 Al-an'am ayat 165 72 surah hud ayat 61 73 Ibrahim 7 74 at taubah ayat 71 75 at tahrim ayat 6 76 an+nisa+ayat+59 77 nikah 78 al baqarah ayat 30 79 nafas 80 Ibrahim+ayat+34 81 al-Furqan ayat 67 82 AL ISRA AYAT 23 83 al mujadilah ayat 11 84 al ankabut ayat 45 85 muslim, bab pakaian (2125) 86 Surah al baqarah ayat 30 87 an nur ayat 2 88 surat ali imran ayat 159 89 Agama 90 al- Baqarah ayat 195 91 al baqarah ayat 21 92 al ikhlas ayat 1 93 al baqarah ayat 228 94 sama dengan 95 surat+kahf+ayat+64 96 Surah al fattir ayat 39 97 Shalat pagi 98 ibrahim 27 99 ali imran 96 100 an-nisa ayat 12

Hasil pencarian tentang ayat+al-qur'an+yang+menjelaskan+istri+yang+bersedekah+dari+rah+(harta+suaminya)

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di dalam surga, mereka akan memiliki istri-istri yang pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja
sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...Kedua kasus ini menyangkut wanita-wanita atau istri-istri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya....Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau...karena ditinggal mati oleh suaminya, maka batas masa idah mereka ialah (sampai mereka melahirkan kandungannya
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan...mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan...berbagai hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 105
Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman mendapat petunjuk)...dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)",...dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
Mengapa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta...yang haram?...Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
(Kitab) lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di...dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan...berikut sifatnya menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal Kitaabun (untuk kaum) berta'alluq...kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
istri itu berkhianat kepada kedua suaminya) dalam masalah agama, karena ternyata keduanya kafir dan...adalah istri Nabi Nuh yang dikenal dengan nama Wahilah telah berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Nuh...Sedangkan istri Nabi Luth yang dikenal dengan nama Wailah, memberikan petunjuk kepada kaumnya tentang...) dari azab-Nya (barang sedikit pun; dan dikatakan) kepada kedua istri itu ("Masuklah kamu berdua ke...dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya") yaitu bersama orang-orang kafir dari kalangan kaum
(Dan jika seorang wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari...Ta yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha dari...Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia, Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabiat kikir)...sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain...(Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istrimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan...Harta itu diberikan dengan cara yang terbaik dengan melihat kondisi finansial suami....Sebab yang demikian itu merupakan konsekuensi ketakwaan dan keimanan.
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Al-Qur'ân berpesan kepada nabi agar memisahkan istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami-istri...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa...rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan....Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian...perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).
(Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil) dari penaklukan-penaklukan...(maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untuk kalian) yang dimaksud adalah harta rampasan tanah Khaibar...(dan Dia menahan tangan manusia dari kalian) yakni ulah mereka terhadap anak-anak dan istri-istri kalian...rampasan yang disegerakan itu; lafal ayat ini diathafkan kepada lafal yang diperkirakan keberadaannya...mukmin) yang menunjukkan bahwa mereka mendapat pertolongan dari Allah (dan agar Dia menunjuki kalian
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi...kebanyakan mereka berpaling darinya maka mereka tidak mau mendengarkan) dengan pendengaran yang terdorong...oleh perasaan mau menerima apa yang didengarnya.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
(Tiada baginya selain dari Allah) tiada seorang pun selain Allah (yang dapat menyatakan terjadinya) tiada...yang mengetahui kapan terjadi dan tiada seorang pun yang dapat menyatakan kejadiannya selain Allah....Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia."...Al A'raf, 187).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 76
Sesungguhnya Al Quran ini menjelaskan kepada Bani lsrail sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek (...dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah dicampur aduk (dengan hartamu....Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang istri sehingga ia tak sanggup...untuk berlaku adil di antara mereka, maka turunlah ayat:
Wahai orang-orang Mukmin, infakkanlah dengan segera sebagian harta yang telah Kami berikan, sebelum kematian...menjemput salah seorang dari kalian....Saat itu, ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat..., sehingga aku dapat bersedekah dan aku dapat menjadi orang-orang yang beramal saleh."
Jika kalian ingin mengganti istri dengan wanita lain, sementara kalian telah memberikan banyak harta...kepada salah satunya, maka kalian tidak diperkenankan mengambil sedikit pun dari harta itu....Apakah kalian akan mengambilnya secara tidak benar dan dalam bentuk dosa yang nyata?
Allah menjelaskan suatu permisalan yang diambil dari diri kalian....Dia memberikan permisalan itu bagi orang yang menjadikan makhluk-Nya sebagai sekutu bagi-Nya....Apakah ada di antara hamba sahaya kalian yang menjadi sekutu bagi kalian dalam hal harta benda dan lainnya...yang telah Kami karuniakan kepada kalian, sehingga kalian dan mereka memiliki hak yang sama atas harta...Dengan perincian seperti inilah, Kami menjelaskan ayat- ayat bagi kaum yang merenungkan permisalan-permisalan
(Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya), maksudnya habis masa idahnya, (maka janganlah...Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya...qil bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (jika terdapat kerelaan), artinya kerelaan suami istri...kamu kepada Allah dan hari yang akhir)....lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Di antara orang-orang munafik itu ada yang bersumpah dengan nama Allah dan berikrar kepada-Nya, "Apabila...Allah memberikan harta dan karunia-Nya kepada mereka, niscaya mereka akan bersedekah dan menjadi golongan...orang-orang yang saleh dalam perbuatan mereka."
(Yang di lehernya) atau pada lehernya (ada tali dari sabut) yakni pintalan dari sabut; Jumlah ayat ini...berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan dari lafal Hammaalatal Hathab yang merupakan sifat dari...istri Abu Lahab....Atau kalimat ayat ini dapat dianggap sebagai Khabar dari Mubtada yang tidak disebutkan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 46
Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan....Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan