Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 Cari t Opik dmn 7 dalil+kitab+zabur 8 Surat fatir ayat 3 9 sabar 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 Ali+imran+ayat+134 13 al-baqarah ayat 216 14 asmaul husna 15 surat an nas 16 Keuntungan+jual+beli 17 qs yusuf 18 Obat 19 hijrah 20 musibah 21 an nisa ayat 59 22 hutang 23 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 24 Injil 25 Al isra ayat 32 26 Yunus 57 27 Al-Isro ayat 26-27 28 saba 29 bekerja 30 Ilmu 31 ibrahim 32 umur 33 Wasiat 34 Jinn 35 Seratus 36 Harta 37 ali imran 185 38 Al ikhlas 39 Sedekah 40 Surat Ali Imran ayat 159 41 ali imran 159 42 ali imran 31 43 az zumar ayat 53 44 al hijr ayat 9 45 al maidah ayat 48 46 pendidikan 47 kiamat 48 Ali imran 110 49 hadist+al-hujurat+ayat+12 50 at taubah ayat 105 51 al imran 130 52 shalat 53 al hujurat ayat 13 54 putus amal 55 Peristiwa+hari+kiamat 56 Kebajikan 57 surat+an-nisa+ayat+161 58 Hadits tentang kitab taurat 59 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 60 Ali Imran 104 61 An nahl ayat 125 62 hari+kiamat 63 Jual beli yang dilarang 64 pakaian 65 Berobat dengan yang halal 66 al hasyr ayat 18 67 al isra ayat 55 68 kematian 69 al jin ayat 26 70 Cari nadzwa 71 menikah adalah sunnah 72 Melihat 73 jenazah 74 lalat 75 ar rahman 76 Wanita keji 77 surat yasin 78 LUQMAN 79 Surah Al Isra Ayat 55 80 surat 3 ayat 5 81 assyura ayat 38 82 Hadis berfikir kritis 83 ibrahim+26 84 Maryam 56  85 cepat 86 batu hitam 87 riba 88 wanita 89 an-nisa+ayat+21 90 Iblis 91 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 92 Memaafkan 93 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 94 Al Mujaadilah ayat 13 95 Yusuf 96 al maidah ayat 46 97 hadis tentang manusia 98 maryam 99 Al-Baqarah ayat 201 100 QS+An-Nisa+ayat+29

Hasil pencarian tentang beriman+kepada+allah

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan...antara beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul-Nya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada...sebagian rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain," (berarti hanya beriman kepada nabi-nabi...tertentu yang mereka cintai dan tidak beriman kepada yang lain yang mereka benci) padahal seharusnya...mereka beriman kepada semuanya, karena iman itu tidak mengenal pemisahan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasul mengajak dan menganjurkan kalian untuk beriman...kepada Tuhan, padahal sebelumnya Allah benar-benar telah mengambil janji dari kalian untuk beriman?...Jika kalian mau beriman, sebenarnya buktinya sudah jelas.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 8
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu...Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
(Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu) yakni Dia menyaksikan..., bahwa tiadalah orang-orang kafir itu ingkar kepada orang-orang yang beriman melainkan karena orang-orang...yang beriman itu beriman kepada Allah.
Katakan kepada mereka, "Kami beriman kepada Allah dan ajaran yang diturunkan kepada kami dalam al-Qur'ân...Kami beriman pada Tawrât asli (yang belum mengalami perubahan) yang diturunkan Allah kepada Mûsâ, dan...beriman pada Injîl (yang belum mengalami perubahan) yang diturunkan Allah kepada 'Isâ dan semua yang...diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya....Dalam persoalan ini kami semua tunduk kepada Allah."
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 33
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
("Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.")
Allah melarang kalian untuk kembali melakukan bentuk kemaksiatan seperti ini, jika kalian benar-benar...beriman kepada Allah Swt....Sebab, sifat beriman berlawanan dengan tindakan seperti itu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 136
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah...turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya....Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)...jika kamu orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 8
Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka...itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 10
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka...cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin...Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal.
Untuk itu, Dia menyuruh nabi-nabi-Nya dan orang-orang yang bersamanya untuk berkata, "Kami beriman kepada...Kami beriman kepada al-Qur'ân yang diturunkan kepada kami dengan segala kandungan hukumnya....Kami juga beriman kepada kitab-kitab dan ajaran- ajaran lain yang diturunkan kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl,...Tidak ada perbedaan dalam beriman kepada salah seorang dari mereka....Dengan begitu, kami berarti telah berserah diri kepada Allah."
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 68
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini...(Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang...yang beriman.
Sesungguhnya di antara yang mengikuti jejak dan kebiasaannya dalam berdakwah kepada tawhid dan beriman...kepada Allah adalah Ibrâhîm.
Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, selalu bertakwa kepada Allah dan takut kepada azab- Nya,
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah...kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
Hai orang-orang yang beriman, renungkanlah nikmat Allah saat kalian mengalami kesusahan, ketika suatu...kaum--yaitu sekelompok orang musyrik--hendak menghancurkan kalian dan Rasulullah, lalu Allah melindungi...Bertakwalah kepada Allah dan bersandarlah hanya kepada-Nya dalam segala urusan, karena Dia yang mencukupimu...Selayaknya bagi orang yang beriman untuk selalu bersandar kepada Allah.
(Maka kepada perkataan apakah sesudah ini) sesudah Alquran ini (mereka akan beriman?)...maksudnya, tidak mungkin mereka akan beriman kepada kitab-kitab Allah lainnya sesudah mereka mendustakannya..., karena di dalam Alquran terkandung unsur I'jaz atau mukjizat yang tidak terdapat pada kitab-kitab Allah
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...ada halangan bagi kalian untuk beriman (kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman...kepada Rabb kalian....Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya...maka bersegeralah iman kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 70
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 110
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah...dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 106
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan...Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
(Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan dari Allah?)...tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian, agar kalian beriman kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 137
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian...bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (...pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi...petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 109
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka...sesuatu mu jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya....Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah"....Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman.
tiada seorang pun yang dapat menciptakan keduanya selain Allah Yang Maha Pencipta; maka mengapa tidak...(Sebenarnya mereka tidak meyakini) Allah, karena seandainya mereka beriman kepada-Nya, niscaya mereka...pun akan beriman kepada Nabi-Nya.
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya...Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
(Kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur) sombong tidak mau beriman kepada...ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat, dan juga mereka tidak mau beriman kepada Allah (dan mereka adalah orang-orang