Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Yunus 101 3 Surat 5 ayat 34 4 korden bergambar burung 5 surat albaqarah ayat 155dan 156 6 Al hujurat ayat 13 7 al jumuah ayat 10 8 Al mujadilah ayat 11 9 An nahl ayat 125 10 ali imran 110 11 Ali Imran 12 Riba 13 surat al-'alaq 14 Al Imran 159 15 al hujurat ayat 12 16 Al maidah ayat 2 17 al maidah ayat 3 18 Al Baqarah ayat 30 19 Ali imran ayat 104 20 al-maidah ayat 2 21 zakat 22 menghormati guru 23 Al jumuah ayat 9 24 al baqarah ayat 255 25 Ali imran ayat 159 26 al ikhlas 27 Ar rum ayat 41 28 al baqarah ayat 285 29 at tahrim ayat 6 30 Surat al an nam ayat 70 31 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 32 an nur ayat 2 33 ali imran 104 34 An nisa ayat 5 35 ALI IMRAN 130 36 An nisa ayat 59 37 akhlak kepada allah 38 Al baqarah ayat 282 39 al isra ayat 26 40 Yunus 41 sabar 42 al-maidah ayat 3 43 al baqarah ayat 284 44 ali imran 19 45 Puasa 46 luqman 47 ali imran 97 48 ibrahim 7 49 al hujurat ayat 11 50 ILMU 51 al baqarah ayat 155 52 Al Hujurat ayat 31 53 Al baqarah ayat 23 54 Al baqarah ayat 73 55 kurma 56 al hujurat ayat 10 57 Az zukhruf ayat 11 58 zaitun 59 Al baqarah ayat 286 60 luqman 13 61 ali imran 191 62 Al baqarah ayat 68 63 Al Baqarah ayat 43 64 Al mulk ayat 2 65 an nisa ayat 1 66 ali imran 134 67 cincin tangan kanan 68 at taubah ayat 60 69 ayat kursi 70 AL BAQARAH AYAT 233 71 al hasyr ayat 7 72 al isra ayat 27 73 Berilmu 74 Ali Imran 190 75 al maidah ayat 1 76 SHOLAT 77 An nisa ayat 4 78 Sedekah 79 ali imran 139 80 tolong menolong 81 az zumar ayat 73 82 Ibrahim ayat 7 83 Yunus ayat 101 84 Yunus ayat 40 85 ali imran 103 86 Shalat 87 An nisa ayat 29 88 Ar rahman 89 An Nisa ayat 36 90 al an'am ayat 162 91 surat an nisa ayat 3 92 Surat an nisa ayat 2 93 Al maidah ayat 48 94 Al isra ayat 88 95 Aisyah gambar 96 al hijr ayat 9 97 Nabi lupa 98 iman 99 ayat tentang keberada malaikat allah pendapat ulama tulis ayat dan arti 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang bersabda barang siapa yang diberi bagian dari sifat lemah

menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya]; Telah mengabarkan kepada kami ['Abdul Wahid bin Ziyad] dari...[Muhammad bin Abu Isma'il] dari ['Abdur Rahman bin Hilal] dia berkata; Aku mendengar [Jarir bin 'Abdullah...] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa dijauhkan dari sifat lemah...lembut (kasih sayang), berarti ia dijauhkan dari kebaikan.'"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna]; Telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Sa'id] dari...[Sufyan]; Telah menceritakan kepada kami [Manshur] dari [Tamim bin Salamah] dari ['Abdur Rahman bin...Hilal] dari [Jarir] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa dijauhkan dari sifat...lemah lembut (kasih sayang), berarti ia dijauhkan dari kebaikan.'"
menceritakan kepada kami [Zuhair], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Manshur bin Al Mu'tamir] dari...[Abu Wail], dia berkata; [Abdullah] berkata; "Tiga hal yang barang siapa ketiganya ada padanya maka...pada dirinya terdapat salah satu di antara ketiga hal tersebut niscaya pada dirinya akan selalu ada bagian...dari sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya."
[Umarah bin Ghaziyyah] dari [Abu Zubair] dari [Jabir] dari Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam, beliau...bersabda: "Barang siapa yang diberi suatu pemberian lalu dia memperoleh kelebihan harta, maka hendaknya...Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kelebihan harta hendaknya dia memuji, karena barang siapa yang...memuji dia telah bersyukur dan barang siapa yang menyembunyikan nikmat berarti dia telah kufur nikmat...Dan barang siapa yang bersikap (mengaku) dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka dia ibarat
kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dan [Waki'] dari...[Al A'masy] dari [Tamim bin Salamah] dari ['Abdurrahman bin Hilal] dari [Jarir] ia berkata, "Rasulullah...shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka ia telah...terhalang dari banyak kebaikan."
mengkhabarkan kepada kami [Bisyr bin Khalid], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dari...[Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Masruq] dari [Abdullah bin 'Amr] dari Nabi...shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Empat hal, barang siapa yang keempat hal tersebut terdapat...padanya maka dia adalah seorang munafik, atau padanya terdapat satu sifat dari empat sifat tersebut...maka padanya terdapat sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya, yaitu; apabila dia berbicara dia
Abdullah bin Numair] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki']; Demikian juga diriwayatkan dari...kepada kami [Abu Kuraib]; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah]; Demikian juga diriwayatkan dari...[Al A'masy] dari [Tamim bin Salamah] dari ['Abdur Rahman bin Hilal Al 'Absi] dia berkata; Aku mendengar...[Jarir] berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa dijauhkan...dari sifat lemah lembut (kasih sayang), berarti ia dijauhkan dari kebaikan.'"
menceritakan kepada kami [Makhlad], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Malik bin Mighwal] dari...[Qais bin Muslim] dari [Thariq bin Syihab], dia berkata; [Abu Sa'id Al Khudri] berkata; "Saya mendengar...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian ia...ia telah berlepas diri, dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan lisannya kemudian...ia mengubahnya dengan hatinya maka sungguh ia telah berlepas diri, dan hal itu adalah selemah-lemah
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi).
Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Atho` bin Yazid] dari...Beliau bersabda: "Aku tidak lagi memiliki sesuatu yang baik, aku tidak menyimpannya....Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Azza wa Jalla menjaga kehormatannya, dan barang siapa...yang bersabar, Allah akan menjadikannya bersabar....Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya keberadaan kalian dibandingakan...Taurat, kemudian mereka mengamalkannya hingga apabila sampai pertengahan siang hari mereka menjadi lemah...Maka mereka diberi pahala satu qirath satu qirath....bagian pahala kalian?...Maka Allah 'azza wajalla berfirman: 'Itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki
Telah mengkhabarkan kepada kami [Al Harits bin Miskin] dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, dari...] dari [Abu 'Ubaidah bin 'Uqbah] dari [Syurahbil bin As Simth] dari [Salman Al Khair] dari Rasulullah...shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang berjaga sehari semalam di jalan Allah...Dan barang siapa yang meninggal dalam berjaga maka diberikan kepadanya pahala seperti itu dan ia diberi...rizqi serta akan mendapat keamanan dari pemberi fitnah."
tentang sifat mereka....mereka selamat dari semua yang menodai risalah mereka, seperti dusta, khianat, sifat menyembunyikan...Barang siapa yang tidak beriman kepada mereka, maka dia adalah kafir, mencacati mereka atau memaki meereka...Dalil-dalil apa yang disebutkan di sini banyak sekali, dan barang siapa yang mentadabburi Al Qur'an,...Ada pula yang mengartikan Ruhul Qudus dengan "iman, keyakinan dan diberi kekuatan untuk menjalankan perintah
(Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan...Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan...beriman, maka mereka akan masuk surga) dapat dibaca Yudkhaluuna atau Yadkhuluuna (mereka diberi rezeki...di dalamnya tanpa hisab) diberi rezeki yang banyak tanpa perhitungan.
Telah menceritakan kepada Kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Atho` bin...Beliau bersabda: "Kebaikan (harta) yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian....Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga kehormatannya,...dan barang siapa yang bersabar maka Allah akan menjadikannya bersabar....Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (keuntungan akhirat) pahala akhirat (Kami tambahkan keuntungan...baginya) dilipatgandakan pahalanya yaitu satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan lebih dari...itu (dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan...dunia) tanpa dilipatgandakan (dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat.)
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 75
Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang...tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun...kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya
bin Asy Syakhkhir] dari saudaranya [Mutharrif bin Abdullah bin Asy Syakhkhir] dari [Iyadl bin Himar]...ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan Luqathah (barang...temuan) hendaklah ia mempersaksikannya kepada orang yang memiliki sifat adil, lalu menghafal hejana...Namun jika pemiliknya tidak kunjung datang, maka sesungguhnya barang itu adalah milik Allah yang Dia...karuniakan kepada siapa saja yang Ia kehendaki."
(Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya...itu) sebagai imbalan daripada kebaikan yang dibawanya, yaitu sebanyak sepuluh kali lipat dari pahala...kebaikannya (dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan...kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan) pembalasan yang seimbang (dengan apa...yang dahulu mereka kerjakan) yakni dengan kejahatannya.
Nuh bin Habib] telah memberitakan kepada kami [Abdur Razzaq] telah memberitakan kepada kami [Ma'mar] dari...[Az Zuhri] dari [Salim] dari [ayahnya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa...yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak maka bagian yang tersisa dari hartanya akan disempurnakan...apabila dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut."
indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, agung perkaranya dan indah buktinya...., ihsan-Nya yang merata dan pengaturan-Nya yang menyeluruh....fakir, lemah dan memiliki banyak kekurangan serta tidak berkuasa apa-apa terhadap dirinya maupun selainnya...menyeluruh baik yang gaib bagi makhluk maupun yang tidak gaib (tampak), demikian juga dengan meratanya...memiliki segala sesuatu baik alam bagian atas, alam bagian bawah maupun penghuninya, semuanya milik
[Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq] dari [orang yang telah bercerita kepadanya] dari [Muhammad bin Ka'b..., telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abbas] bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda...: "Janganlah kalian menutupi tembok-tembok dengan kain kalian, barang siapa yang melihat tulisan saudaranya...Abu Daud berkata: hadits ini diriwayatkan bukan hanya dari satu sisi dari Muhammad bin Ka'bin, semuanya...lemah dan jalur ini yang paling bagus, namun hadits tersebut lemah juga.
yang membuat malam menjadi lebih panjang. (1) Engkau mendatangkan sesuatu yang memiliki sifat hidup...dari sesuatu yang tidak memilikinya dan mendatangkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup....Engkau bebas memberikan karunia luas-Mu kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, sejalan dengan hukum...Dan Engkau yang memiliki sifat-sifat seperti ini, tentu tak akan menjadi lemah dengan memberi kepemimpinan...Siklus ini terus berputar dan hanya terjadi pada makhluk yang diberi kehidupan, seperti bibit tanaman
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi....(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran).
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar mereka diberi izin untuk tidak berperang....Mereka tidak peduli dengan alasan yang mereka kemukakan karena sifat kasar mereka, serta sifat tidak...punya malu dan karena iman mereka yang lemah....Kata-kata “mu’adzdzirun” juga bisa berarti orang-orang yang mempunyai alasan yang sesungguhnya...

-deskripsi"> Yakni golongan yang lain dari kalangan kaum munafik Arab baduwi.
] dari [Jabir] dan dari [Amru] dari [Muhammad bin Ali] dari [Jabir] yang masing-masing keduanya saling...Dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau harta benda dari Bahrain telah...Setelah itu, Abu Bakr berkata; 'Barang siapa pernah dijanjikan oleh Rasulullah (untuk diberi bagian harta...Maka Abu Bakr berkata; "Barang siapa yang mempunyai tagihan utang piutang dengan beliau atau pernah dijanjikan...oleh Rasulullah (untuk diberi bagian harta), maka datanglah kepada saya!
, seperti mereka yang mau menjadi muazin dengan syarat diberi imbalan, mau menjadi imam masjid dengan...syarat diberi imbalan, mau berdakwah jika dibayar sekian, dsb....Yakni barang siapa harapannya, usahanya dan amalnya tertuju kepada dunia dan perhiasannya saja, dan tidak...berharap sama sekali kepada kehidupan akhirat, maka ia tidak memperoleh bagian sedikit pun di akhirat...

-deskripsi"> Yakni Kami akan memberikan untuk mereka bagian dari kesenangan dunia
telah menceritakan kepada kami [Abu Hurairah], dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda...: "Barang siapa yang dibunuh sedang dia memiliki keluarga maka dia (bisa) memilih salah satu dari dua...pandangan yang terbaik, dibalaskan untuknya atau diberi diyat."
dua kelompok dari Arab dan yang lainnya dari orang selain Arab....Kemudian beliau bersabda: "Apakah kalian pernah mendengar bahwa akan ada setelahku para pemimpin, barang...siapa yang menemui mereka dan membenarkan kedustaan mereka serta membantu kezhaliman mereka maka ia...Ia tidak akan menemuiku di telaga, serta tidak menemui mereka dan barang siapa yang tidak mempercayai...kedustaan mereka dan tidak membantu kezhaliman mereka maka ia termasuk golonganku dan aku bagian darinya
Allah Mahasuci dari sifat-sifat lemah dan kurang yang dilontarkan oleh para pembohong itu.