Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 berfikir kritis 5 hari kiamat 6 Cari t Opik dmn 7 Surat fatir ayat 3 8 sabar 9 al-baqarah ayat 155 10 dalil+kitab+zabur 11 Keuntungan+jual+beli 12 Ali+imran+ayat+134 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 al-baqarah ayat 216 16 ilmu 17 Obat 18 bekerja 19 hutang 20 Al-Isro ayat 26-27 21 Yunus 57 22 saba 23 an nisa ayat 59 24 qs yusuf 25 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 26 Al isra ayat 32 27 Injil 28 musibah 29 hijrah 30 at taubah ayat 105 31 Surat Ali Imran ayat 159 32 Ali imran 110 33 Harta 34 Seratus 35 kiamat 36 ali imran 185 37 Jinn 38 Al ikhlas 39 Wasiat 40 ibrahim 41 asmaul husna 42 dalil+naqli+kitab+injil 43 ali imran 159 44 pendidikan 45 ali imran 31 46 az zumar ayat 53 47 hadist+al-hujurat+ayat+12 48 al hijr ayat 9 49 al maidah ayat 48 50 Sedekah 51 maryam 58 52 QS+An-Nisa+ayat+29 53 al imran 130 54 an nahl ayat 97 55 An nahl ayat 125 56 al hijr ayat 22 57 al hujurat ayat 13 58 luqman+14 59 LUQMAN 60 dalil+naqli+kitab+zabur 61 al mu'minun ayat 5-7 62 hari+kiamat 63 Jual beli yang dilarang 64 ibrahim+26 65 batu hitam 66 maryam 67 riba 68 ayat kursi 69 Kebajikan 70 Cari nadzwa 71 Al-Baqarah ayat 201 72 pakaian 73 kematian 74 jenazah 75 surat yasin 76 al isra ayat 55 77 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 78 ar rahman 79 Wanita keji 80 yang belajar al quran dan mengamalkannya 81 berkembang 82 Hadits tentang kitab taurat 83 lalat 84 Hadis berfikir kritis 85 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 86 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 87 Iblis 88 assyura ayat 38 89 surat+an-nisa+ayat+161 90 Berobat dengan yang halal 91 Memaafkan 92 cepat 93 al hasyr ayat 18 94 Surah Al Isra Ayat 55 95 Ali Imran 104 96 surat 3 ayat 5 97 shalat 98 wanita 99 menikah adalah sunnah 100 Melihat

Hasil pencarian tentang muliakanlah+anak-anakmu+dan+baguskanlah+pendidikan+mereka

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 49
Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan...kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan...hidup anak-anakmu yang perempuan....Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 15
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 31
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan....Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu....Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 9
Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah....Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 28
Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 59
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang...yang sebelum mereka meminta izin....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 3
Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada Hari Kiamat....Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 14
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh...bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni...(mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu....Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu...semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak...meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya...(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan...sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak...kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
Betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki?")...misalnya dengan perkawinan dan sebagainya....(Firman-Nya, "Soalnya seperti itulah) yaitu menciptakan anakmu tanpa bapak (Allah menciptakan apa yang
"Aku memerintahkan demikian, karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada...kamu sekalian dengan memberikan pendidikan kepadaku dan kepada kalian.
(Maka makanlah) dari buah kurma yang masak itu (dan minumlah) dari air sungai kecil itu (serta bersenang...hatilah kamu) dengan anakmu itu....Atau dengan kata lain, kamu menjadi tenang dengan adanya anakmu itu sehingga kamu tidak memikirkan hal-hal...(Jika) lafal Immaa ini pada asalnya terdiri dari In Syarthiyah dan Ma Zaidah yang kemudian diidgamkan...menjadi satu hingga menjadi Immaa (kamu melihat) dan lafal Tarayinna terbuang huruf Lam Fi'il dan 'Ain
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 81
Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami!...Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali
mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula) Di samping pendidikan akhlaknya, Allah memperhatikan pula...Berlomba-lombalah mereka untuk menerimanya sebagai anak asuhan, karena ia adalah putri dari imam mereka..."Tidak," kata mereka, "sebelum kita mengadakan undian lebih dulu."...Mereka yang banyaknya 29 orang itu pergi ke sungai Yordan dan melemparkan qalam atau anak panah mereka...Ternyata qalam Zakaria tidak hanyut dan timbul ke permukaan, hingga Maryam pun menjadi anak asuhannya
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar...melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar...melayang) dicabut (nyawa mereka dalam keadaan kafir).
kitab suci yang ayat-ayatnya--baik dari segi kata, frase, maupun maknanya--membedakan antara yang benar dan...yang palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan jiwa, pemberian tamsil, dan keterangan tentang
(tentang anak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka berdua) dengan menamakannya Abdul Harits, sedangkan...iblis berkata kepadanya, "Namakanlah dia anakmu yang baru lahir itu Abdul Harits, maka ia kelak akan...Anak itu ternyata dapat hidup, hal itu terjadi karena ada saran dari setan dan perintah darinya, demikianlah...persekutukan) yakni penduduk Mekah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan mereka....Jumlah ayat ini merupakan musabbab atau penyebab, dan diathafkan kepada lafal khalaqakum, dan di antara
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (...maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka...lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka...sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan
(Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu) dengan apa yang akan disebutkan ini:...(yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka....Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan...Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak...(Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu) menjadi mubtada sedangkan khabarnya ialah: (tidaklah kamu ketahui
(Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan...Firaun terhadap anak-anak laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam...kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.
(Dan orang Mesir yang membelinya berkata) dia bernama Qithfir Al-Aziz (kepada istrinya) yaitu Zulaikha...("Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik) muliakanlah dia di antara kita (boleh jadi dia...bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak.") disebutkan bahwa Qithfir Al-Aziz tidak mempunyai...anak atau impoten....(Dan demikian pulalah) artinya sebagaimana Kami selamatkan dia dari pembunuhan dan sewaktu di dalam sumur
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...Artinya mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan yang mereka sendiri membencinya, sedangkan pada...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....kalian anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
(Tanyakanlah kepada mereka) kepada orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap...mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat...dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?