Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 Ar rad ayat 11 5 surah al-jumuah ayat 9-11 6 Hukum+al+ankabut 7 surat an nisa ayat 135 8 ali imran 104 9 Sabar 10 Tafsir ayat 22 11 al ikhlas 12 Surga 13 Dalil+tentang+kreatif 14 Al maidah ayat 3 15 ar+Rahman+ayat+15 16 Ali Imran 159 17 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 18 ibrahim 19 maryam 20 an nisa ayat 29 21 ali imran 134 22 yunus 23 Ilmu 24 Surat Lukman ayat 32 25 Ayat 1 26 al maidah ayat 2 27 Tauhid 28 Alam kubur 29 Zina 30 shaad 31 Ibadah 32 Zalim 33 an nisa ayat 36 34 al hujurat ayat 13 35 sombong 36 Syirik 37 Ar rahman 38 Al-ghafir+ayat+8 39 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 40 belajar 41 Hadits muslim nomor 1 42 luqman ayat 13 43 yunus 107 44 AL MAIDAH AYAT 76 45 Ali imran 103 46 muslim 47 al baqarah ayat 168 48 Perlakukanlah+setan musuh 49 Surat Al baqarah ayat 284 50 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 51 Ar-Rahman 52 Unsur surat Ibrahim ayat 18 53 Al-Hajj+ayat+41 54 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 55 Abu daud 56 ayat Quran tentang sejarah 57 rezeki 58 surat al-Hujurat ayat 13 59 surat muhammad ayat 15 60 al hajj ayat 78 61 Al+hujurat+ayat+56 62 al+maidah+ayat+3 63 al jumuah ayat 10 64 al+anbiya+ayat+90 65 sedekah 66 ali+imran+146 67 Hadits Ahmad Nomor 16628 68 an-nisa ayat 58 69 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 70 al mu'minun ayat 8 71 al+anbiya+ayat 90 72 Al Baqarah ayat 151 73 an nur ayat 2 74 ali imran 97 75 Surah Al hujurat ayat 6 76 niat 77 waris 78 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 79 al imran 80 Surah+Ibrahim ayat 10 81 ali imran 185 82 hujan 83 luqman 12 84 Mandi 85 Penciptaan 86 Dilihatkan tanda qiamat 87 hukum perdata 88 Al maidah ayat 88 89 Al-Maidah+ayat+2+latin 90 Surat+al+kahfi+ayat+24 91 saba' 24 92 at thur 21 93 jual beli 94 surah ali imran 104 95 Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 96 al ankabut ayat 69 97 al+mukmin+60 98 surat+Al-baqarah+ayat+30 99 al-Baqarah+ayat+185 100 Ayat 6147

Hasil pencarian tentang tidak+halal+bagi+seorang+muslim+menjual+barangnya+kepada+muslim+lain,

Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...beribadah kepada Allah di tempat lain, karena pada dasarnya semua arah dan kawasan di bumi itu adalah...Sesungguhnya Allah Mahalapang dan tidak bermaksud mempersulit hamba- hamba-Nya....Dia Mahatahu niat seorang yang menghadap kepada-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota keluarga, dan sanksi memerdekakan seorang budak Muslim...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Pembebasan seorang budak Muslim seolah-olah cukup untuk mengganti hilangnya salah seorang anggota masyarakat...umat Islam, maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan adalah memerdekakan seorang budak Muslim...Sebab perbuatan mubah (halal, boleh) itu boleh dilaksanakan dengan syarat tidak merugikan orang lain.
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Kepada mereka yang tidak berhijrah, malaikat akan bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini, hingga...Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi dan orang-orang lain telah menghinakan...bertanya lagi, "Bukankah bumi Allah sangat luas sehingga kalian dapat berhijrah ke berbagai tempat dan tidak...Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada...Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu tidak...halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang lain...) serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim....(Kemudian jika ia menceraikannya pula) maksudnya suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa bagi keduanya...Itulah), maksudnya semua yang telah disebutkan itu (peraturan-peraturan Allah yang dijelaskan-Nya kepada
Di dalam hati mereka mengatakan, "Mengapa Allah tidak menyiksa kita jika ia benar-benar seorang rasul...Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Mereka akan terbakar....Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...., tetapi mereka tidak mengindahkan larangan itu.
orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya, dan orang Muslim...Tentu tidak sama....Alhamdu lillâh (segala puji bagi Allah) yang menunjukkan bukti kebenaran kepada umat manusia....Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Ingatlah (Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat...suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...semuanya tampak bermunculan) artinya mereka keluar dari kuburan mereka masing-masing (untuk menghadap kepada
Orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul dan kami telah mematuhi segala...Ketika mereka diuji setelah mengatakan seperti itu, sebagian dari mereka enggan ikut bersama-sama kaum muslim...melakukan kebaikan seperti berjihad dan lain sebagainya....Mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan tulus dan tidak pantas untuk disebut sebagai orang-orang
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
Para penghuni neraka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang ketika di dunia kami anggap...jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim yang fakir.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
Di antara orang-orang Yahudi itu banyak yang berharap untuk dapat mengembalikan kalian, orang-orang Muslim..., kepada kekufuran setelah kalian berada dalam keimanan....Hal ini tidak lain karena mereka dengki terhadap kalian dan takut bahwa kekuasaan akan hilang dari mereka...Maka berpalinglah dari mereka dan maafkanlah mereka sampai Allah memberikan jalan yang lain bagi kalian
(Bagi orang-orang yang berbuat baik) dengan keimanannya (ada pahala yang terbaik) yaitu surga (dan tambahannya...) yaitu dapat melihat Allah swt. sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis sahih Muslim....(Dan tidak pernah layu) tidak pernah tertutup (wajah mereka oleh kekelaman) kesusahan yang kelam (dan...tidak pula oleh kehinaan) kesedihan.
Di antara ketakwaan kepada Allah adalah menanggung beban dalam menaati-Nya....Dan beban terberat bagi manusia adalah berperang melawan musuh-musuh Allah(1) yang menyerang lebih dulu...kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Setelah kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar ini, sebelum meninggalkan medan pertempuran, salah seorang
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim...Sungguh tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi siapa yang hendak mengumandangkan...Sungguh tidak sepatutnya mereka malakukan perbuatan berbahaya itu, bahkan seharusnya mereka menjaga kehormatan...dan memasuki tempat-tempat peribadatan tersebut dengan hati khusyuk serta tidak melarang orang lain
(Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah) seumpamanya karena mati...sendirinya atau disembelih dengan menyebut asma selain-Nya terkecuali apa yang disembelih oleh orang muslim...maka sembelihannya tetap halal, demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, yang kemudian dianut oleh Imam...(Sesungguhnya setan itu membisikkan) menghembuskan godaannya (kepada kawan-kawannya) yaitu kepada orang-orang...Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan lain-lainnya.
(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib..., lalu Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan...hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Oleh karena itu, Kami memalingkan kamu agar tidak memenuhi seruan mereka....Kalau bukan karena itu, niscaya kamu akan condong kepada seruan mereka demi mengharap dari mereka iman...yang sempurna kelak ketika mereka menjadi orang-orang muslim pertama.
Mengapa dia tidak meminta agar dicukupkan--ketimbang pulang pergi--dengan diberikan perbendaharaan dari...dari orang-orang kafir yang menzalimi diri mereka dengan kekafiran, menghalangi manusia dari beriman kepada...Muhammad dan berusaha membuat ragu orang muslim, berkata, "Kalian tidak lain hanya mengikuti orang yang...Dia telah berkata melantur yang tidak ada kebenarannya sama sekali."
Ingatlah, wahai Muhammad, saat dirimu berkata pada Zaid bin Hâritsah, seorang yang telah mendaptkan karunia...Islam (menjadi muslim) dari Allah Swt. dan nikmat pengasuhan dan pemerdekaan darimu, "Pertahankan istrimu...Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah dalam mempergauli istrimu!"...Dengan begitu, dirimu menjadi teladan bagi penghapusan sebuah tradisi rendah, sehingga orang-orang muslim...tidak merasa bersalah jika mengawini wanita bekas istri anak angkat yang telah diceraikan.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 20
Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak...tertarik hatinya kepada Yusuf.
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan....Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana...tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim....(Dan sebutlah nama Allah atasnya) ketika melepasnya (serta bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah
Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang Muslim dengan maksud permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya
(Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan) tidak mencampurkan (keimanan mereka dengan kelaliman...yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya...hingga dia kawin dengan suami yang lain....Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama...Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat...Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan harta yang banyak kepada kalian.
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang