Paling Sering Dicari

1 Perempuan 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 3 4 luqman 14 5 jual beli 6 Yunus 41 7 Ali imran 190 8 Al Baqarah ayat 55 9 al maidah ayat 6 10 al ikhlas 11 Ali imran 103 12 al maidah ayat 2 13 at tahrim ayat 6 14 Kata umat 15 Luqman 13 16 ali imran 110 17 ali imran 159 18 Katak 19 shalat 20 Yasin ayat 38 21 yunus 40 22 ali imran 19 23 al imran 24 jizyah 25 al baqarah ayat 275 26 ikhlas 27 Ali Imran 130 28 An nur ayat 2 29 al-Maidah ayat 2 30 Yunus 25 31 ali imran 97 32 haji 33 Contoh hadis qouliyah 34 an-nur ayat 31 35 Ali imran 104 36 An nisa ayat 1 37 menuntut ilmu 38 ali imran ayat 125 39 Ali imran 134 40 Al maidah ayat 133 41 Ar rum ayat 21 42 Tiga sifat orang mukmin yang dicintai alloh hadi 43 thaha ayat 132 VIDOE 44 segala sesuatu 45 Al maidah ayat 101 46 Al Muzzammil ayat 20 47 Ilmu 48 an nur ayat 31 49 Al hujurat ayat 10 50 nikah 51 Astaghfirullah sepuluh kali 52 HR Ahmad 3/224, dan Abu Daud : 4878, shahih 53 Al baqarah ayat 3 54 At Taubah ayat 60 55 Al hujurat ayat 12 56 Al hadid ayat 22 57 al baqarah ayat 2 58 Al mulk ayat 2 59 Al hijr 60 Surat Ali Imron ayat 31 61 ali imran 191 62 Al maidah ayat 48 63 Surat al ahzab ayat 21 64 Ali imran 73 65 Al maidah ayat 32 66 an nisa ayat 59 67 Al Imran ayat 190 68 bidadari 69 Dusta 70 Surat an Nisa ayat 171sampek 180 71 Al maidah ayat 67 72 istri 73 al maidah ayat 8 74 Gambar di atas kain 75 Menutup AURAT 76 al baqarah ayat 30 77 Ali Imran ayat 104 78 Bunuh 79 At Taubah ayat 103 80 ali imran 185 81 tafsir surat al-fatihah 82 hutang 83 yasin ayat 39 84 Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan 85 Al Baqarah ayat 185 86 Ali Imran ayat 19 87 Maryam 88 Hadits QS.At-Takatsur ayat 2 89 Subhanallah 10x Alhamdulillah 10x Allahu Akbar 10x Astaghfirullah 10x 90 zakat 91 surat asy syams ayat 8-10 92 ayat kursi 93 luqman ayat 14 94 Malaikat dardail 95 al baqarah ayat 43 96 Al Baqarah ayat 184 97 hadist sholat tarawih 98 ali imran 85 99 Kisah suroh luqman 100 Albaqoroh ayat 135

Hasil pencarian tentang yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ


99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
kurma bani Nadlir dan menebasnya, yaitu kawasan Buwairah, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat...Al Hasyr 99: 5).'"
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...musibah yang menimpa tidak lain disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99..., surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus: 98.
Di ayat 98-99, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka...kepada ayat-ayat-Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, padahal ayat tersebut Allah jadikan sebagai rahmat
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Nashr] dan [Muhammad bin Yunus An Nasai] secara makna, keduanya...menceritakan kepada kami [Harmalah] -maksudnya Harmalah bin Imran- berkata, telah menceritakan kepadaku [Abu Yunus...budak (yang telah dimerdekakan oleh) Abu Hurairah- ia berkata; Aku mendengar [Abu Hurairah] membaca ayat...Abu Hurairah melanjutkan, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca ayat tersebut...Ibnu Yunus berkata, "Al Muqri menyebutkan bahwa makna ayat: (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
ridhailah perbuatan-perbuatan kami." setelah itu nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Sepuluh ayat...Hingga sepuluh ayat....bin Sulaim] dari [Yunus bin Yazid] dari [Az Zuhri] hadits ini....Hadits yang menyebut dari Yunus bin Yazid lebih shahih....Bila ia tidak menyebut Yunus berarti haditsnya mursal.
-deskripsi"> Isma’il lahir pada saat usia Beliau 99 tahun, sedangkan Ishaq lahir pada
Telah menceritakan kepada kami Abdullah berkata; telah menceritakan kepadaku [Suraij bin Yunus] berkata...Miswar bin Yazid Al Asadi] berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam shalat dan meninggalkan satu ayat...Lalu ada seorang laki-laki yang berkata; Wahai Rasulullah, anda meninggalkan ayat ini dan ini.
Telah mengabarkan kepada kami [Sahl bin Hammad] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Yunus...Ia berkata; Aku wasiatkan kepada kalian ayat-ayat terakhir dari surah An Nahl.
menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin Hisyam] dari [Yunus...Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah turun ayat...Beliau bersabda: "Mereka beristinja` dengan air, sehingga ayat ini turun kepada mereka."
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] menafsirkan tentang ayat...Yunus: 64) "Yaitu mimpi baik yang dilihat orang yang shalih atau diperlihatkan padanya."
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] telah mengabarkan kepada kami [Mu'awiyah bin Hisyam] dari [Yunus...Maimunah] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Ayat...Abu hurairah berkata; "Mereka beristinja dengan air, maka ayat ini turun berkaitan dengan mereka."
Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mubarak] dari [Yunus] dari...[Az Zuhri] Tentang seorang wanita yang melihat (tanda-tanda) suci, kemudian ia mendengar (bacaan ayat
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Yunus] dari...Al Hasan] bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membaca seratus ayat...malam hari, maka Al Qur'an tidak mencelanya pada malam itu, dan barangsiapa yang membaca dua ratus ayat...maka dicatat baginya ketaatan sepanjang malam, serta barangsiapa yang membaca lima ratus sampai seribu ayat
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdullah bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Zuhair]...duduk sehingga beliau memasuki usia lanjut, di masa itu, barulah beliau membaca sambil duduk, apabila ayat...yang belum di baca tinggal sekitar empat puluh atau tiga puluh ayat, beliau membacanya sambil berdiri
Telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Yunus bin Muhammad Harami] itu adalah julukannya, ia berkata...bersama beliau hingga beliau mengharamkan atas diri beliau, kemudian Allah Azza wa jalla menurunkan ayat...: Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu... sampai akhir ayat.
-deskripsi"> Usiaku sudah 99 tahun.
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Syabib bin Sa'id] telah menceritakan [bapakku] kepadaku dari [Yunus...Namun ayat ini turun sebelum diturunkannya ayat zakat, ketika aturan zakat sudah diturunkan maka Allah...subhanahu wata'ala menjadikannya ketentuan ayat ini sebagai perintah pensucian harta".

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.
mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dari [Malik] dari [Zaid bin Aslam] dari [Al Qa'qa' bin Hakim] dari [Abu Yunus...[Aisyah] berkata, 'Bila kamu sampai pada ayat ini, maka beritahu aku, "Peliharalah shalat-shalat dan...Setelah aku sampai pada ayat tersebut, aku memberitahu beliau, maka beliau pun mendektekan kepadaku,
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali] telah mengabarkan kepada kami [Isa] -yaitu Ibnu Yunus...dari [Barra'], bahwa surat terakhir yang diturunkan secara sempurna adalah surat Al Bara`ah, sedangkan ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat kalalah."

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
Dan [Ibrahim] berkata; dari [Yunus] dari [Al Hasan] telah menceritakan kepadaku [Ma'qil bin Yasar]....kepada kami [Abu Ma'mar] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits] Telah menceritakan kepada kami [Yunus...Maka turunlah ayat; Jangalah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan suaminya.
mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Mubarak] telah menceritakan kepada kami [Yunus...dari [Az Zuhri] dari [Anas bin Malik] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca ayat
menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi] dari [Malik] dari [Zaid bin Aslam] dari [Al Qa'qa' bin Hakim] dari [Abu Yunus...; [Aisyah] pernah menyuruhku untuk menulis mushaf, kemudian dia berkata; Apabila engkau sampai pada ayat...Maka tatkala saya telah sampai pada ayat tersebut, saya memberitahunya, lantas dia mendiktekan kepadaku
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yunus...Maka aku pun segera menelusurinya, hingga aku mendapati akhir dari surat At Taubah, yakni dua ayat bersama...Hingga akhir ayat.
Telah bercerita kepadaku [Ishaq] telah mengabarkan kepada kami ['Isa bin Yunus] telah bercerita kepada...(QS al-An'am ayat 82), membuat kaum muslimin menjadi ragu lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu...Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezhaliman pada ayat itu adalah syirik....(QS Luqman ayat 13).
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Al-Qa'qa' bin Hakim] dari [Abu Yunus..." [Aisyah] menyuruhku menulis mushaf untuknya, kemudian ia berkata, "Apabila kamu telah sampai pada ayat...Al Baqarah: 238) Tatkala saya sampai pada ayat itu, saya pun menyampaikan hal itu kepdanya.