Ada 490 ayat ber-tag "ar rabb (tuhan)"

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


30. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


32. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


38. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


40. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


42. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


45. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


47. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


49. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?