Surah Al-Kawthar Verse 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْSo pray to your Lord and sacrifice [to Him alone].