Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 67 7 ali imran ayat 67 8 ayat ayat konsumsi 9 attahrim ayat 6 10 ali imran 11 Sedih 12 riba 13 an+nisa+ayat+59 14 al baqarah ayat 151 15 maryam 16 ikan 17 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 18 al anfal ayat 27 19 al ankabut ayat 3 20 Al baqarah ayat 111 21 surah+al+baqarah+ayat+188 22 al ahqaf ayat 13 23 an nisa ayat 29 24 an+nisa+ayat+58 25 taubah ayat 31 26 Surat dan hruf gedrik ya 27 hewan 28 Al-Insyiqaq ayat 11 29 al imran 30 al isra ayat 15 31 Yunus 32 adil 33 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 34 al ikhlas 35 Muslim 4969 36 Niat 37 Sabar 38 al hujurat ayat 12 39 Saba 13 40 an nisa ayat 146 41 yunus+40 42 al baqarah ayat 153 43 Al-Baqarah ayat 30 44 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 45 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 46 al+maidah +ayat+8 47 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 48 muhammad 49 Ar Rum ayat 41 50 al+baqarah+ayat+234 51 kiamat 52 al-mu'minun ayat 18 53 al ahzab ayat 70 54 ali imran 200 55 Langit bumi 56 an nahl ayat 97 57 akhlak 58 Jujur 59 an nur ayat 2 60 hadits akhlak 61 al baqarah ayat 42 62 Al-Baqarah ayat 243 63 al maidah ayat 1 64 Al hujurat ayat 13 65 asy+syura+ayat+44 66 an nahl ayat 125 67 Orang tua 68 Al an'am ayat 165 69 Nabi 70 dengki 71 qs+annisa+ayat+24 72 rasul 73 al-maidah ayat 2 74 Tafsir Ibnu katsir 75 quran 76 An-nisa+ayat+59 77 takwa 78 laki laki dan perempuan 79 al baqarah ayat 275 80 Tafsir ayat talaq 81 surat+al isra+ayat+32 82 Zakat 83 Ali imran 159 84 keterangan 85 janji 86 doa dimudahkan semua urusan 87 hadits tentang etika lingkungan 88 QS. Ali Imran (3): 67! 89 ibrahim ayat 4 90 al+adiyat+ayat+7+8 91 ibrahim ayat 7 92 al maidah ayat 3 93 Ibrahim 40 94 surat an nisa ayat 58 95 turunnya+hud+ayat+118 96 At-tin+ayat+1 97 Ali imran 133 98 an nisa ayat 34 99 Tumbuhan 100 al hajj ayat 54

Hasil pencarian tentang maaf

hukuman Hadd; lafal ayat ini merupakan 'Athful Ba'dh 'Alal Kull (dan apabila mereka marah mereka memberi maaf...) maksudnya, mereka selalu bersikap maaf.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian, dengan berbohong, mereka meminta maaf atas ketidak-ikutsertaan mereka....Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian berkenan menerima permohonan maaf mereka.
Mereka kemudian menghadap kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat dahulu....Sebab mereka, seperti terungkap dalam pernyataan permohonan maaf itu, adalah orang-orang yang berdosa
berguna) dapat dibaca Yanfa'u atau Tanfa'u (bagi orang-orang zalim permintaan maafnya) yakni permintaan maaf...mereka seandainya mereka meminta maaf (dan bagi merekalah laknat) yaitu dijauhkan dari rahmat Allah
kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf...) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah swt.
Janganlah kalian meminta maaf dengan mengemukakan alasan-alasan palsu....Maka, apabila Kami memberi maaf kepada sekelompok dari kalian yang bertobat dan beriman yang disebabkan
Jika mereka meminta kembali ke dunia, maka mereka tidak akan dikembalikan, karena waktu untuk meminta maaf...telah hilang, sehingga permohonan maaf mereka tidak diterima.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 178
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf...) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 34
atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf
Ya'qûb pun berkata, "Aku akan selalu meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kalian.

-deskripsi"> Yakni pergaulilah aku dengan sikap maaf dan memudahkan.

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Suatu hari ketika permohonan maaf orang-orang zalim atas keteledoran mereka tidak berguna lagi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 84
diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.
mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh") ditangguhkan supaya mereka dapat bertobat atau meminta maaf

-deskripsi"> Yakni maaf dari wali si terbunuh atau sebagian wali dengan beralih kepada...Dan maaf yang terbaik adalah dengan memaafkannya secara cuma-cuma....Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 155
sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf
kalian, Allah pasti akan melimpahkan pahala karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf
mereka dari siksa api neraka, dan mereka pun tidak diminta untuk memohon perkenan Tuhan dengan meminta maaf
(Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah) seraya memberi maaf (supaya Rasulullah memberikan ampunan
Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi permpuan."
menanyakan Tuhannya, "Ya Tuhan, mengapa Kau buat aku lupa akan alasan-alasanku dan tidak mampu memohon maaf
penderitaan yang mereka terima di jalan keimanan, mengutamakan amal saleh, membalas kejahatan dengan memberi maaf
persahabatanku denganmu, atau dengan kata lain, perlakukanlah aku di dalam berteman denganmu dengan penuh maaf
karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf
Maka pada hari manusia dibangkitkan, permohonan maaf orang-orang kafir atas keingkaran dan pendustaan
baik) atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta (serta pemberian maaf
kedustaan mereka dalam mengajukan alasan (maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf