Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 Almaidah ayat 48 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 al furqan ayat 67 12 al-maidah ayat 3 13 an-nur+ayat+36 14 al-insyirah ayat 5 15 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 16 hewan 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-baqarah ayat 168 19 Urusan 20 hujan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 surat al-hadid ayat 57 25 Aman 26 Ibrahim ayat 7 27 orang tua 28 dunia 29 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 30 surat Al furqan ayat 20 31 ali imran ayat 26 32 Al furqon ayat 67 33 menghindari perkelahian 34 Bersyukur 35 Surga 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 al bayyinah ayat 8 38 surat Al furqan ayat 9 39 lukman+ayat+15 40 surat al baqarah ayat 11 41 ali imran ayat 185 42 Saba 13 43 kemuliaan 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 QS.Al imran ayat 79 46 al baqarah ayat 261 47 Al+Anbiyâ+ayat+73 48 an nisa ayat 59 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 51 Al+hijr+ayat+48 52 al-maidah ayat 48 53 Surat al maidah ayat 48 54 An nahl ayat 120 55 Menumbuhkan kebiasaan menegur 56 ar rum ayat 21 57 petunjuk 58 ibrahim 32 59 mengharapkan pertemuan 60 Memohon ampun 61 al ahzab ayat 70 62 ikhlas 63 Anjing 64 an-nisa+ayat+29 65 al qadar ayat 1-5 66 LUKMAN+AYAT+17 67 Beriman 68 menjaga diri 69 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 70 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 71 al-baqarah+ayat+66 72 al imran 96 73 al maidah ayat 2 74 LUKMAN+AYAT+18 75 Ar Rahman ayat 33 76 Cobaan 77 al anfal ayat 63 78 mencintai iptek 79 bertakwa 80 MARYAM 81 Al imran 82 Surat annisa ayat 56 83 keamanan 84 israq ayat 81 85 surat al-ahzab ayat 5 86 LUKMAN+AYAT+19 87 an-nisa ayat 36 88 an-nisa ayat 29 89 an nisa ayat 1 90 kabut 91 Sedekah 92 SURAT AL KAHFI AYAT 19 93 Sedikit sekali berterimakasih 94 Muslim 95 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 96 ali imran 190-191 97 Kuda 98 Kitab belakang 99 ali imran 185 100 q.s al qalam ayat 68

Hasil pencarian tentang Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79

Asbabun nuzul ayat ini ialah karena orang-orang musyrik mengatakan, sebagian di antara mereka kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk taat (serta mendamaikan di antara manusia), maksud ayat...lain-lainnya itu jika terlanjur bersumpah, tetapi langgarlah dan bayarlah kafarat sumpah, karena yang menjadi asbabun
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Abu Bakar Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbad...Ia (Al Bazzar) juga berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna....Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,...wallahu a’lam.” (Lihat Ash Shahihul Musnad Min Asbaabin Nuzul hal. 193-194 oleh Syaikh Muqbil).
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...Syaikh Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya...terdapat Ali bin Al Husain bin Waqid, ia didha'ifkan oleh Abu Hatim, dan ditinggalkan oleh Bukhari, ia...Sedangkan Nasa’i berkata, “Dia tidak mengapa.” Akan tetapi Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
-deskripsi"> Yakni tidak dilenyapkan-Nya Al Qur’an itu adalah karena rahmat Allah....

-deskripsi"> Karena Dia telah menurunkan Al Qur’an kepadamu, memberikan kamu maqam...mahmud (lihat Al Israa’: 79), dan memberikan keutamaan lainnya.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin