Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 Jihad 12 Dua masa 13 al mujadalah ayat 11 14 cinta 15 matahari 16 hutang 17 surah al-maidah ayat 8 18 dosa 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Nikah 21 sabar 22 al-mukminun+ayat+34 23 Aliimram+ayat+105 24 al isra ayat 7 25 surat+al+imranayat+110 26 Ta ha+ayat+14 27 Ar Rahman 28 Kafir 29 Hadits Muslim Nomor 3035 30 al ahzab ayat 21 31 ilmu 32 maryam 33 Saba 13 34 al isra ayat 36 35 surat al imran ayat 185 36 al a'raf ayat 52 37 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 38 Jika allah menganugerahi rahmat 39 Ikhlas 40 Berdebat 41 ALI IMRAN 159 42 puasa 43 Al-Imran (3 : 130) 44 miskin 45 Al-Imran ayat 130 46 al bayyinah ayat 5 47 ibrahim ayat 7 48 al qashash ayat 77 49 al-baqarah ayat 168 50 AL Hasyr ayat 7 51 surah al hadid ayat 57:3 52 Surah al-imran ayat 77 53 Laut 54 Hud ayat 5 tema apa 55 Dimana dia akan mati 56 al ikhlas 57 Al-Muzammil ayat 20 58 perempuan 59 al baqarah ayat 269 60 Gunung 61 Abu Daud 1397 62 annisa ayat 12 63 Hadits Muslim Nomor 2314 64 QS. IBRAHIM AYAT 37 65 dalil hidayah 66 muslim 67 Mencela pemberian 68 Susah payah 69 Rezeki 70 Surah Taha ayat 5 71 arah 72 Kurang ilmu 73 ali imran 74 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 75 atap terpelihara 76 surat saba surah yang ke berapa 77 ali imran : 92 78 Dongeng 79 Ali imran ayat 191 80 Tanah 81 ar rahman 19 82 surat al-an'am ayat 59 83 Qs. Maryam 33 84 berserah diri 85 Al-A'râf ayat 20 86 Surat al mujadalah ayat 11 87 AL Baqarah ayat 286 88 surah al maidah ayat 96 89 ibrahim ayat 37 90 Yusuf ayat 103 91 ibrahim 37 92 Manusia 93 maryam ayat 30-35 94 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 95 Metode pendidikan 96 yunus 99 97 Sediakanlah potongan besi 98 Membunuh 99 Tentang kematian 100 ayat tentang serakah

Hasil pencarian tentang Tidak+dapat+berkata+apa-apa

(Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata) dapat...dibaca naquulu, artinya Kami berkata, yaquulu artinya berkatalah malaikat yang diserahi tugas mengazab...: ("Rasakanlah apa yang telah kalian kerjakan.")...Yakni pembalasan dari apa yang telah kalian kerjakan, kalian tidak akan dapat meloloskan diri daripadanya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 85
Dan jatuhlah perkataan (azab) atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata...(apa-apa).
telah pasti azab (atas mereka disebabkan kelaliman mereka) disebabkan kemusyrikan mereka (maka mereka tidak...dapat berkata apa-apa) karena mereka tidak mempunyai argumentasi.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 18
Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka...dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di...Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak...Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu).
Penduduk Badui yang munafik dan tidak ikut berperang akan berkata kepadamu, ketika kamu pulang, "Kami...disibukkan oleh harta dan keluarga kami sehingga tidak dapat ikut berperang....Mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya....Jawablah, "Siapa yang dapat menghalang-halangi ketetapan Allah jika Dia hendak merugikan atau menguntungkan...Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."
mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, lalu Jibril ‘alaihis salam datang kepada Beliau membawa...wahyu dan menyuruh Beliau membaca, ia berkata, “Bacalah”....Dengan terperanjat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Saya tidak dapat membaca.” Beliau...dapat membaca.” Begitulah keadaan berulang sampai tiga kali, dan pada ketiga kalinya Jibril berkata...yang tidak diketahuinya.
(Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku) dengan dibaca tasydid huruf nunnya dan dapat juga ditakhfifkan...(Dan aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan) dia (dengan Allah) yakni berhala-berhala tersebut...; mereka tidak akan dapat menimpakan malapetaka terhadap diriku, sebab mereka tidak mempunyai kekuatan...apa-apa (kecuali) melainkan (di kala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu) jika Dia hendak...(Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran?) daripadanya kemudian kamu mau beriman.
Orang Mesir yang membeli Yûsuf berkata kepada istrinya, "Perlakukan dan layani anak ini dengan baik,...setelah mengetahui apa yang akan terjadi....Allah Mahakuat lagi Mahakuasa untuk melaksanakan segala apa yang dikehendaki-Nya....Tidak ada yang dapat menghalangi-Nya untuk melakukan sesuatu....Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmah- Nya yang tersembunyi dan siasat-Nya yang halus
Mûsâ berkata lagi, "Keluarlah kamu dari kelompok kami dan jauhilah kami!...Tidak ada seorang pun akan mendekatimu dan kau un tidak dapat mendekati seseorang....Dan kamu tidak akan dapat menghindarinya."...Mûsâ kemudian mencemooh Sâmiriy dan tuhanya seraya berkata, "Lihatlah sekarang apa yang akan kami perbuat
(Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu) kami tidak akan memilih kamu (daripada...Kalimat ini dapat diartikan sebagai Qasam atau sumpah atau di'athafkan kepada lafal Ma (maka putuskanlah...apa yang hendak kamu putuskan) artinya lakukanlah apa yang kamu ucapkan itu....(Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia saja) dinashabkannya lafal Al-Hayaatad
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 48
Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: "Tidak ada seorang...manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu"...Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang...seraya berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa...yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah".
(Dan mereka menyembah selain daripada Allah) (apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan) jika mereka...yang mereka sembah itu (dan mereka berkata,) tentang berhala-berhala itu ("Mereka itu adalah pemberi...Katakanlah) kepada mereka ("Apakah kalian mengabarkan kepada Allah) menceritakan kepada-Nya (apa yang...tidak diketahui-Nya di langit dan tidak pula di bumi?")...(Maha Suci Allah) dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya (dan Maha Tinggi daripada apa yang mereka persekutukan
(Maka diamlah Nabi Sulaiman) dapat dibaca Famakutsa dan Famakatsa (dalam waktu yang tidak lama) tidak...Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkannya, lalu Nabi Sulaiman menanyakan kepadanya tentang apa yang ia jumpai...selama ketidakhadirannya itu (Hud-hud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya...) yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri...Saba) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 96
tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu kembalilah dia dapat...Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya
(Dan mereka berkata,) orang-orang musyrik ("Mengapa tidak) tidakkah (ia datang kepada kami) yakni Nabi...sesuai dengan apa yang diminta mereka....(Dan apakah belum datang kepada mereka) dapat dibaca Ta-tihim dan Ya-tihim (bukti yang nyata) yakni penjelasan...(dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu?)
menjawab) terhadap anak-anaknya ("Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku) yaitu kesusahan yang besar yang tidak...dapat ditahan lagi; sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu lagi menahannya lalu mengadukannya...orang lain (dan kesusahanku hanya kepada Allah) bukan kepada yang lain-Nya, karena hanya Dialah yang dapat...menyelesaikan pengaduanku ini (dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui.") yaitu...Kemudian ia berkata:
Orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu berkata, "Apabila kami telah menjadi debu dan bercampur...dengan tanah, sehingga tidak lagi dapat dibedakan antara debu jasad kami dan debu tanah, apakah kami...Sesungguhnya mereka tidak mengingkari kebangkitan saja, tetapi mereka juga mendustakan seluruh apa yang
azab-Nya bila kalian membunuh kekasih-kekasih-Nya (jika azab itu menimpa kita) tiada seorang pun yang dapat...menolong kita (Firaun berkata, "Aku tidak mengemukakan kepada kalian, melainkan apa yang aku pandang...baik;) maksudnya, aku tidak memberikan isyarat kepada kalian melainkan apa yang telah aku putuskan itu
Dan orang-orang musyrik itu berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat dari sisi Allah kepada Muhammad...selain al-Qur'ân, yang dapat memuaskan kami akan kebenaran ajaran yang dibawanya?"...Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib itu kecuali Allah....Apabila al-Qur'ân tidak dapat memuaskan kalian, maka tunggulah keputusan Allah antara aku dan kalian...tentang apa yang kalian durhakai.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu....Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku....Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka
(Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku) menurut qiraat yang lain lafal Makkannii dibaca...lain-lainnya (adalah lebih baik) daripada pembayaran kalian yang akan kalian berikan kepadaku, maka aku tidak...penghalang buat kalian sebagai sumbangan suka rela dariku sendiri (maka tolonglah aku dengan kekuatan) apa...kalian (agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka) yakni tembok penghalang yang kuat dan tak dapat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 72
Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat...), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa...Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku...sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh
Pada hari itu setiap orang dapat melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya....Dengan mengharap keselamatan, orang kafir akan berkata, "Alangkah baiknya jika, setelah kematianku, aku...tetap menjadi tanah sehingga aku tidak dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban."
(Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali) dengan perantaraan...atau) melainkan (di belakang tabir) seumpamanya Allah memperdengarkan kalam-Nya kepadanya, tetapi dia tidak...dapat melihat-Nya, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Musa a.s....utusan itu menyampaikan wahyu-Nya kepada rasul yang dituju (dengan seizin-Nya) dengan seizin Allah (apa...yang Dia kehendaki) apa yang Allah kehendaki.
(Orang-orang yang dimatikan) dapat dibaca tatawaffaahum dan yatawaffaahum (oleh para malaikat dalam keadaan...(lalu mereka menyerahkan diri) mereka tunduk dan berserah diri ketika maut menjelang mereka seraya berkata...("Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan pun.") yaitu perbuatan musyrik....Maka para malaikat berkata kepada mereka ("Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian
tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berkata...memberikan rezeki dan tidak memberikan manfaat apa-apa....Ucapan ini diucapkan dari orang yang telah jelas kebenaran baginya dan dapat memastikan kebenaran yang...adalah, bahwa kami telah menerangkan dalil-dalil yang ada pada kami dan ada pada kamu di mana dengannya dapat...dan tidak memiliki peran apa-apa, yang tidak dapat dapat menolong dan memberikan syafaat, maka siapakah
Sambil menegaskan apa yang telah mereka berdua ketahui tentang dirinya, Yûsuf berkata, "Tidak didatangkan...untuk kalian berdua makanan sebagai rezeki yang telah ditetapkan untuk kalian, melainkan aku dapat memberitahukan...bahwa itu untuk kalian sebelum makanan itu datang, dan aku dapat menceritakan seluk beluknya, serta...Aku juga meninggalkan agama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman secara benar
Sebab, dalam hal ini terdapat penyamaan antara yang berhak dan yang tidak berhak untuk disembah. "(1)...Suwayd berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku."...Rasulullah berkata, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan Hikmah Luqmân."...Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu....Tidak adanya buku dengan judul itu dalam literatur Arab klasik, memperkuat dugaan bahwa buku ini disusun
(Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah) dhamir dalam Lafal ra-aa dimudzakarkan...bulan (maka tatkala matahari itu tenggelam) hujah yang ia sampaikan kepada kaumnya itu cukup kuat dan tidak...dapat dibantah lagi oleh mereka (dia berkata, "Hai kaumku!...Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.") dari mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala...Akhirnya kaumnya itu berkata kepadanya, "Lalu apakah yang engkau sembah?" Nabi Ibrahim menjawab: