Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 hujan 9 yusuf 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 Urusan 14 al-maidah ayat 3 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-insyirah ayat 5 17 Ibrahim ayat 7 18 hewan 19 huud+40 20 dunia 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 23 al-baqarah ayat 168 24 an-nur+ayat+36 25 Aman 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 28 orang tua 29 Surat al maidah ayat 48 30 ikhlas 31 al-maidah ayat 48 32 ali imran ayat 26 33 Bersyukur 34 ali imran ayat 185 35 ibrahim 32 36 al bayyinah ayat 8 37 surat Al furqan ayat 20 38 lukman+ayat+15 39 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 40 surat al baqarah ayat 11 41 ar rum ayat 21 42 Memohon ampun 43 surat Al furqan ayat 9 44 Al+Anbiyâ+ayat+73 45 Al+hijr+ayat+48 46 an nisa ayat 59 47 al baqarah ayat 124 48 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 49 Surga 50 An nahl ayat 120 51 menghindari perkelahian 52 Anjing 53 petunjuk 54 kemuliaan 55 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 56 al ahzab ayat 70 57 AL+AHZAB+AYAT+70 58 QS.Al imran ayat 79 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 Al-Israa’ ayat 24 62 8 malaikat 63 zakat qardh 64 Ayat menuntut ilmu 65 Tafsir surat alkafirun 66 Surat Al-Baqarah Ayat 20 67 golongan 68 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 69 nuh ayat 25 70 al furqan ayat 67 71 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 72 haram 73 hadist ali imran ayat 190-191 74 wahai jiwa 75 al an'am ayat 38 76 ali imran 64 77 Kitab sunan ibnu majah 78 ummul kitab 79 lisan 80 ali-imran ayat 43 81 an nisa ayat 58 82 Riba 83 an-nisa+ayat+29 84 al qadar ayat 1-5 85 al a'raf ayat 31 86 agama 87 Ibrahim ayat 3 88 Tadabbur asy syuara ayat 174 89 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 90 bohong 91 Cobaan 92 ali imran 185 93 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 94 ali+imran+188 95 Ibrahim ayat 43 96 Q.S Al-Maidah ayat 48: 97 olah raga 98 Surat Al ikhlas 99 Keras hati 100 an-nisa ayat 36

Hasil pencarian tentang waris

orang yang wafat itu meninggalkan saudara perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta waris...Jika ia meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh semua harta waris....Jika ia mempunyai dua saudara perempuan, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta waris. (1) Dan...jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali...Allah menjelaskan hukum ini semua, supaya kamu tidak sesat dalam membagi warisan masing- masing ahli waris
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wasiat ini diperuntukkan kepada selain ahli waris, adapun selain itu maka tidak diberlakukan kecuali...dengan izin ahli waris.
Hal itu) hukum yang telah disebutkan itu, yaitu yang menyangkut perpindahan sumpah kepada para ahli waris...menjadikan mereka (merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah) kepada para ahli waris...yang mengajukan tuntutan, maka ahli waris si mayat melakukan sumpah yang menyatakan khianat mereka dan...akibatnya mereka akan ditelanjangi kejelekannya hingga mereka harus mengganti kerugian kepada ahli waris
Dalam hal saling tolong-menolong dan saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara
wali si terbunuh) yakni para ahli warisnya (kekuasaan) terhadap si pembunuhnya (tetapi janganlah ahli waris...itu berlebihan-lebihan) melampaui batas (dalam membunuh) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang
(Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah) yakni kaum kerabat (satu sama lain lebih berhak) waris-mewarisi...(di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin) daripada waris-mewarisi...(Adalah yang demikian itu) yaitu dihapusnya hukum waris-mewarisi karena seiman dan hijrah dengan hubungan
Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan (sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya) dalam hal waris-mewarisi...Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) yang antara lain ialah hikmah yang terkandung di dalam hal-ihwal waris-mewarisi
Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk...ahli waris."
Juga karena kalian memakan harta waris dengan mencampuradukkannya, tidak memisahkan antara yang baik
tuntutan kepada mereka berdua (dari orang-orang yang berhak) menerima wasiat; mereka ialah para ahli waris...Apabila para ahli waris merasa ragu terhadap kejujuran kedua saksi itu, maka mereka diperbolehkan mengajukan...yang terdekat yang membuktikan kedustaan mereka dan membenarkan apa yang didakwakan oleh para ahli waris...yang menetapkan hak orang-orang yang diberi wasiat telah dinasakh oleh kesaksian para saksi dari ahli waris...sini hanyalah untuk memperberat sanksi; dan pengkhususan penyebutan dua orang saksi dari kalangan ahli waris

-deskripsi"> Maksudnya yang menjadi dasar waris-mewarisi dalam Islam adalah hubungan...sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)), maka mereka meninggalkan hal itu (waris-mewarisi...perawi kitab shahih.”)

-deskripsi"> Oleh karena itu, tidak ada yang menjadi ahli waris
(Dan bagi masing-masing) laki-laki dan wanita (Kami jadikan ahli waris) atau ashabah yang memperoleh...sekutu-sekutu kamu yang telah terikat dalam perjanjian denganmu di masa jahiliah buat tolong-menolong dan waris-mewarisi
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 89
tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris
Wasiat ini diperuntukkan kepada selain ahli waris, adapun selain itu maka tidak diberlakukan kecuali...dengan izin ahli waris....

-deskripsi"> Menyusahkan ahli waris ialah melakukan tindakan-tindakan seperti: a....Meskpun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh
Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak) yang akan menjadi waris
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 33
secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 108
sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris
Janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri) tanpa anak yang kelak akan mewarisiku (dan Engkaulah Waris
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
adalah kaum Ansar (mereka itu satu sama lain lindung-melindungi) dalam hal saling tolong-menolong dan waris-mewarisi...melindungi mereka) dapat dibaca walaayatihim dan wilaayatihim (sedikit pun) oleh karenanya tidak ada saling waris-mewaris

-deskripsi"> Maksud kekuasaan di sini adalah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa...

-deskripsi"> Yakni ‘ashabah dan ahli waris yang paling dekat kepadanya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 240
Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 107
Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang
Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat, bukan oleh pemilik harta, tanpa mengabaikan keinginannya...Kedua, harta waris dua pertiga yang diatur oleh Allah, diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa...Keempat, dasar ketentuan syariat Islam dalam pembagian harta waris adalah distribusi, bukan monopoli....Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu kabilah, meskipun dalam prakteknya diutamakan dari yang
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 6
Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab

-deskripsi"> Oleh para ahli waris.
pernah berbuat baik kepada anak-anak yatim, padahal kalian kaya atau kalian tidak memberikan harta waris
barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal hukum waris