Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 niat 7 Iman 8 Puasa syawal 9 palestina 10 Zakat fitrah 11 adil 12 ibrahim+ayat+25 13 surat+Ali+'imran+180 14 kemenangan 15 al-Baqarah ayat 143 16 Ibrahim 17 Asy-Syu’ara ayat 214 18 An-nisa ayat 59 19 al baqarah ayat 256 20 Sholat ied 21 al maidah ayat 3 22 pembelaan qur-an pada hari kiamat 23 telah aku tinggalkan dua perkara 24 kebahagiaan 25 Talak 26 Israil 27 makanan halal 28 Baitul Maqdis 29 ali imran 104 30 al baqarah ayat 275 31 Yunus+85 32 Shalat 33 ibrahim+ayat+27 34 ali imran 133 35 IKHLAS 36 Yunus+87 37 riba 38 Penyakit hati 39 ibrahim+ayat+26 40 Kiblat 41 Surat Al anbiyah 96 42 Anak yatim 43 Maryam 44 Haram 45 al jumuah ayat 10 46 ali imran ayat 33 47 al maidah ayat 6 48 Bicara yang baik 49 ali imran 112 50 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 51 Akhir Ramadhan 52 Dalil Nabi Muhammad di al quran 53 menuntut ilmu 54 matahari 55 pamer ibadah 56 ali imran 103 57 Al+ahzab+ayat+31 58 Ramadhan 59 as-sajdah+ayat+7 60 Surat al isra 61 at taubah ayat 7 62 kayu bakar 63 ziarah+kubur 64 ar rahman 65 Maryam 90 66 ali imran 26 67 surat+al-baqarah+ayat+9 68 surat+an+nahl+ayat+43 69 LIKULLI UMMATIN FITNAH 70 Tugas manusia 71 surah ibrahim ayat 4 72 Surat Anisa ayat 24 73 Pada hari ini aku sempurnakan 74 cinta dunia 75 az zariyat ayat 51 76 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 77 Kiamat 78 Ali imran 134 79 al-baqarah ayat 229 80 al-anfal ayat 60-61 81 HADIAH untuk pekerja 82 ali imran 191 83 kebersihan sebahagian daripada iman 84 mohon bantuan 85 Had is riwayat Muslim 2972 86 Al-Baqarah+ayat+187 87 hadiah 88 surat al a'raf ayat 179 89 Ar-rum ayat 21 90 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 91 nikah 92 hadist abu daud no 3641 93 Yang+beristighfar+ 94 Wahyu 95 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 96 memberi makan orang puasa 97 ali imran 161 98 ibnu majah 2246 99 Yunus ayat 44 100 Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri

Hasil pencarian tentang ibrahim

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").