Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 berteman di jalan allah 5 darah 6 al Muthoffifin ayat 18 7 Haji 8 anak 9 Ali Imran 10 hewan 11 YUNUS 12 Maryam 13 riba 14 al ankabut ayat 45 15 al baqarah ayat 198 16 Al maidah ayat 2 17 al hujurat ayat 13 18 surah yunus ayat 57 19 Tidak dapat berkata apa-apa 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 22 al imron+ayat+110 23 Luqman 24 belajar 25 an nahl ayat 125 26 Al ahzab ayat 21 27 Tuhan 28 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 29 surat an-nisa 30 Menuntut ilmu 31 Al Maidah ayat 8 32 adz zariyat ayat 49 33 Yusuf 34 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 35 mimpi 36 zakat 37 al+baqarah+ayat+69 38 Ahmad 39 Surat Ar-Rad ayat 11 40 bekerja 41 Ali Imran 110 42 hadits mencatat transaksi 43 al+baqarah+ayat+70 44 berfikir 45 qs al-a'raaf 7:172 46 hadist tentang kesadaran lingkungan 47 AL MAIDAH AYAT 38 48 Ibrahim 49 an nahl ayat 43 50 Ali Imran ayat 26. 51 Ilmu 52 An nisa ayat 58 53 +surat+at+taubah+ayat+24 54 al alaq ayat 2 55 ali imran 159 56 at taubah ayat 105 57 hadits abu Daud 1378 58 al+insyirah+ayat+5 59 ra'd ayat 2 60 Surat Al antabul ayat 20 61 al+insyirah+ayat+6 62 al jumuah ayat 10 63 al+kahfi+ayat++4 64 Al imran 65 sabar 66 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 67 Yunus 59 68 Ali imran 104 69 pikun dan beruban 70 dalil sumpah 71 quraisy ayat 2 72 Kisah nabi 73 Peristiwa dimasa lalu 74 Bergelimang dosa 75 Darah manusia 76 tauhid sifat 77 ra'd+ayat+11 78 Surat Al-Insyirah 79 cahaya 80 al+baqarah+ayat+16 81 al maidah ayat 27-31 82 Menikahi aisyah 83 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 84 Kisah+nabi dan kesabarannya 85 keuntungan 86 Hadist+ahmad+16245 87 Surat Yunus+40+tafsir+ 88 Musa 89 surat al-imran ayat 103 90 yusuf 72 91 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 92 Zina 93 quran 94 Gunung sebagai pasak 95 al+imran+64 96 Kisah+Nabi musa 97 langit 98 An-Nahl ayat 125 99 an - nahl ayat 78 100 surah at-talaq ayat 2-3

Hasil pencarian tentang riba

Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
-deskripsi"> Riba itu ada dua macam: Nasi'ah dan Fadhl....Riba Nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan....Riba Fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena...Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah....Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman.
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan...

-deskripsi"> Karena menghalalkan riba....

-deskripsi"> Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
-deskripsi"> Larangan memakan riba disebutkan dalam Taurat.
-deskripsi"> Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba...dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba..., karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba