Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 12 2 al hujurat ayat 13 3 An nur ayat 2 4 al baqarah ayat 275 5 Mukjizat nabi yusuf 6 Al imran ayat 31 7 al Maidah ayat 3 8 al hasyr ayat 18 9 al baqarah ayat 283 10 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 11 At tahrim ayat 6 12 Arti surat albaqarah ayat 20-21 13 al isra ayat 23 14 Al-Maidah ayat 3 15 Al Baqarah ayat 30 16 At taubah ayat 105 17 Al maidah ayat 6 18 Al Maidah ayat 2 19 Gambar di atas kain 20 surat an nur ayat 2 21 surat an nisa ayat 11 22 Al maidah ayat 32 23 Riba 24 Al baqarah ayat 282 25 Ali imran 190 26 Menuntut ilmu 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 29 ali imran 30 waris 31 Al ikhlas 32 Surat al isra ayat 32 33 Ayat 11 al baqarah b arab 34 ali imran 159 35 ali imran 92 36 Mentaati pemimpin 37 al baqarah ayat 285 38 ilmu 39 Zakat 40 Latin nya surat at Taubah ayat 91 41 Al isra ayat 32 42 Malaikat izrail 43 ali imran 191 44 Surat al ghafir ayat 60 45 an nisa ayat 29 46 Sedekah 47 Ar rum ayat 21 48 Ali imran ayat 159 49 al imran 102 50 al baqarah ayat 284 51 Surat ali imran ayat 190 52 at taubah ayat 24 53 anak 54 Al Mulk ayat 2 55 Menurut tafsir tarbawi 56 Al isra ayat 33 57 Yunus 40 58 Yunus ayat 40 59 Al-Maidah ayat 2 60 al imran 56 61 Ali imran 104 62 Bahasa latin qs al hujurat (13) 63 luqman 14 64 Qs qaf ayat 17-18 65 Al maidah ayat 33 66 Malaikat nakir 67 Al Baqarah ayat 287 68 ali imran 38 69 al ankabut ayat 45 70 Arti dari hurimat 71 An nisa ayat 19 72 Surat fusillat ayat 10 73 Malaikat Israfil 74 al baqarah ayat 286 75 Al maidah ayat 105 76 Contoh mad lazim harfi mukhoffaf 77 al hadid ayat 22 78 Maryam 79 Al Baqarah ayat 155 80 Zina 81 al furqan ayat 67 82 Perangilah orang-orang 83 al baqarah ayat 238 84 Surat al jumuah ayat 9-10 85 Ar rahman 86 An nisa ayat 136 87 Surat an nisa ayat 31 88 Kafir 89 ali imran 103 90 muhammad 91 Malaikat Munkar 92 al maidah ayat 1 93 YUSUF 94 luqman 13 95 an nisa ayat 59 96 Tentang baiat 97 Al maidah ayat 8 98 sabar 99 At taubah ayat 35 100 Luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang Zina

Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina...kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Beliau menjawab: "Jika ia melakukan zina maka cambuklah, jika melakukan zina lagi maka cambuklah, jika...melakukan zina lagi maka cambuklah, kemudian jika ia melakukan zina lagi maka juallah meskipun dengan
[Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina...anak keturunan Adam yang pasti ia jumpai, zina kedua mata adalah melihat, zina lidah adalah mengucap..., zina hati adalah berangan dan bernafsu, dan kemaluan akan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak keturunan Adam memiliki bagiannya dari zina...Beliau mengatakan: "Dan zina telinganya adalah mendengar."
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
-deskripsi"> Dari yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb....Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina
bin Al Mughirah] dari [Ibnu Al Mubarak] dari [Ma'mar] atau [Yunus] dari [Az Zuhri] tentang anak-anak zina..., ia berkata; Ahli waris dari jalur keturunan ibu dapat saling mewarisi, jika anak zina memperoleh anak
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
Ayahnya] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak hasil zina...dengan sebuah cemeti di jalan Allah 'azza wajalla adalah lebih aku sukai daripada membebaskan anak zina
Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dsb.
Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina..., ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah
alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak hasil zina...sandal yang aku pergunakan berjihad di jalan Allah lebih aku sukai dari pada aku memerdekakan anak hasil zina
[Abu Az Zinad] berkata; Umar bin Abdul Azis mendera seorang budak laki-laki yang menyebarkan fitnah zina...yang lain, saya tidak mendapati seorangpun di antara mereka yang mendera budak yang menyebarkan fitnah zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina...Maksud beliau berbuat zina.
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina...Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Kemudian jika dia melakukan zina lagi, maka deralah dia, dan jangan sekali-kali kamu memakinya....Dan jika dia masih melakukan zina pada kali ketiganya, sedangkan tuduhan zina memang terbukti padanya...mendera seorang sahaya perempuan sampai tiga kali, jika terbukti berzina, dan menjualnya jika melakukan zina
menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa dia telah membebaskan anak hasil zina
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
Demikian ini karena Allah mengharamkan hukum zina."
-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka tidak menaruhnya di tempat yang haram seperti zina
Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang uang bayaran zina