Paling Sering Dicari

1 Pendidikan 2 asmaul husna 3 ali imran 159 4 Niat 5 puasa 6 al+maidah+ayat+90 7 ali+imran+ayat+16 8 nikah 9 Surat luqman ayat 1 10 Surat+luqman+ayat+1 11 Haji 12 iman 13 Tulislah 14 Zina 15 ali+imran+ayat+17 16 surat+thaha+ayat+125 17 al baqarah ayat 275 18 ali imran 110 19 ali imran 64 20 ibrahim 7 21 Dengan memurnikan 22 Annisa ayat 1 23 ali imran 24 an-nisa ayat 59 25 surat alzalzalqh 26 Ilmu pengetahuan 27 Takwa 28 an nisa ayat 3 29 an-nahl ayat 90 30 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 31 al-Maidah Ayat 2 32 al hujurat ayat 6 33 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 34 al+muthaffifin+ayat+1-17 35 at tahrim ayat 6 36 asy syura ayat 20 37 Hud ayat 1 38 yasin+ayat+30-38 39 ali imran ayat 15 40 at thalaq ayat 2 41 gunung meletus 42 bahasa 43 Kedengkian 44 marah 45 “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 46 Babi 47 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 48 Tidak membeda-bedakan 49 an nisa ayat 9 50 ali+Imran+ayat+102 51 Warisan 52 Surah aRum+ayat+21 53 surat+thaha+ayat+126 54 Surat 17 ayat 23 55 Ibnu Majah 4221 56 Albaqarah ayat 221, 228, 230, 231, 232, 233, 234 57 ali imran 104 58 al maidah ayat 1 59 Hutang 60 Bahwa seorang laki-laki mendengar 61 zakat 62 al baqarah ayat 43 63 Puasa tiga hari 64 ibrahim 65 Zaitun 66 Ikan 67 sombong 68 Makna surat al baqarah ayat 234 69 surat at tahrim ayat 6 70 imran 61 71 Ilmu 72 surah yusuf 73 at tauriq ayat 3 74 Dalil+kitab+al quran 75 Allah 76 Al anfal ayat 9 77 Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 78 Tafsir Al Qur'an sebagai penyelenggara pendidikan 79 fitnah 80 Ibrahim ayat 24 81 Budak 82 quraisy 2 83 Muslim 4971 84 kuku 85 jenazah 86 hadits ke 16 larang marah 87 tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah 88 Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Tsabit Al Jahdari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab] dari [Khalid] dari [Mujahid] dari [Thawus] berkata, "[Mu'adz bin Jabal] pernah menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 89 Al hajji ayat 27 90 Larangan musik 91 19 ayat 33 92 Annur ayat 32 93 ali+imran+122 94 5 rukun islam 95 jihad 96 Al-ghafir+ayat 18 97 surat albaqarah ayat 3 98 ada tiga hal yang mengandung berkah 99 Surat An-Nisa' Ayat 113 100 Hadits muslim no 2639

Hasil pencarian tentang Zina

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina