Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 hujan 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 ibrahim 10 Rezeki 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 14 zina 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 sedekah 17 Iman 18 Nikah 19 lumpuh dan buta 20 ar rahman 19 21 al ikhlas 22 JUAL BELI AYAT 23 kurban 24 ali imran 159 25 dosa 26 Ar rahman 27 surat Al-Baqarah ayat 177 28 al infitar ayat 6 7 29 an nur ayat 35 30 Surah An-Najm ayat 24 31 Gunung 32 al baqarah ayat 256 33 AN NAML AYAT 88 34 jual beli 35 al-mukminun+ayat+34 36 al ahzab ayat 70 37 miskin 38 Nabi Ismail 39 Matahari 40 al ahzab ayat 21 41 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 42 ayat kursi 43 perempuan 44 Putra 45 surat al imran ayat 185 46 az-zariyat ayat 56 47 al+anam+ayat+14 48 an nisa ayat 58 49 maryam 50 al imran 200 51 Riba 52 pagi 53 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 54 ali imran 134 55 yunus 99 56 al imran ayat 47 57 al anbiya ayat 30 58 surat al qasas ayat 77 59 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 60 Aliimram+ayat+105 61 al baqarah ayat 233 62 Al-ahzab ayat 70 63 al anbiya ayat 107 64 ASY SYUARA+ayat+222 65 Surah al-imran ayat 77 66 al imran ayat 159 67 Ditanya 68 Saba 13 69 Allah 70 bunuh 71 Laut 72 tolong menolong 73 ASY+SYUARA+ayat+222 74 yunus 44 75 al qashash ayat 77 76 permainan 77 berlayar 78 Annisa ayat 29 79 al bayyinah ayat 5 80 Yunus 81 Kebanyakan orang 82 adz+dzariyat+ayat+29 83 adil 84 Musnad Ahmad 18808 85 at-thalaq ayat 1 dan 2 86 Kabar gembira 87 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 88 ali imran ayat 190 89 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 90 al insyirah ayat 7 91 al+bakarah+ayat+41 92 kisah nabi Ibrahim 93 Surat maryam ayat 33 94 saba 15 95 an-nisa ayat 48 96 ali+imran+ayat+191 97 waris 98 ayat qursi 99 lima 100 Setan yang dibelenggu

Hasil pencarian tentang zakat

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
-deskripsi"> Sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya...

-deskripsi"> Yang berhak menerima zakat adalah:

-deskripsi">...Oleh karena itu, zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu...huruf lam (yakni pada kata lil fuqaraa’) menunjukkan bahwa masing-masing golongan harus memperoleh zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah, tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat...berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada manusia dengan zakat
-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta....orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam dengan mengerjakan shalat secara benar dan menunaikan zakat
Yang wajib seperti zakat, kaffarat, nafkah kepada istri, dsb....

-deskripsi"> Agar aku dapat mengejar amal saleh yang telah aku lalaikan seperti zakat...ketika hartanya telah mencapai nishab (ukuran wajib zakat) dan haji ketika sudah mampu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
-deskripsi"> Untuk zakat dan sedekah.

-deskripsi"> Disebutkan shalat dan zakat secara khusus di antara sekian banyak amal saleh...Sedangkan dalam zakat, terdapat ihsan kepada hamba-hamba Allah, membersihkan pelakunya dari sifat buruk
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.