Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 niat 3 Al Imran ayat 103 4 Pendidikan 5 asmaul husna 6 bersedekah+untuk+menyucikan+harta 7 ayat tuhan maha pemurah 8 Surat luqman ayat 1 9 Neraka wail 10 Al imran 11 tempat+kembali+manusia 12 Nikah 13 Surat+luqman+ayat+1 14 bersih 15 surah makkiyah ayat 1 16 surat alzalzalqh 17 Ali Imran 18 yunus 5 19 An Nisa ayat 9 20 Dengan memurnikan 21 riba 22 quraisy 2 23 ayat tentang nabi isa 24 Tulislah 25 al maidah ayat 2 26 bersyukur 27 Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian dantara manusia. Karena, Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur (H 28 nusyuz 29 ali imran 97 30 Taubat 31 ayat tentang mukallaf 32 AL FATIHAH AYAT 5 33 Hadis ttg penghafal quran yg derajatx menaikinderajat kenabian 34 yunus 35 besi 36 bahasa 37 ali+imran+ayat+16 38 Bahwa seorang laki-laki mendengar 39 arsy 40 asy syura ayat 20 41 ali imran 64 42 al baqarah ayat 62 43 ali imran 104 44 surat+thaha+ayat+125 45 Wanita 46 ar rahman 47 Ilmu pengetahuan 48 iman 49 Surat 17 ayat 23 50 al maidah ayat 3 51 an-nisa ayat 59 52 Tafsir Al Qur'an sebagai penyelenggara pendidikan 53 Ibnu Majah 4221 54 ali+imran+37 55 Albaqarah ayat 221, 228, 230, 231, 232, 233, 234 56 Warisan 57 puasa 58 Zina 59 Zakat 60 Dalil+kitab+al quran 61 belajar 62 Allah 63 Surat+annisa+ayat34 64 hati 65 ayat 66 ilmu 67 ali imran 103 68 Budak 69 surat at taubah ayat 36 70 Sihir 71 Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 72 Muhammad 19 73 Haji 74 SURGA 75 at taubah ayat 122 76 al araf ayat 56 77 Surat an nisa 175 78 Orang+yang+beriman+dan+tidak+mencampuri+keimanannya+dengan+kedzoliman+yaitu+dengan+kesyirikan+maka+merekalahyang+akan+mendapatkan+keamanan+karena+didunianya+mereka+menunaikan+hak+hak+Allah+SWT+dan+mereka+tidak+bersedih+dengan+apa+yang+sudah+mereka+tinggal 79 “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 80 al maidah ayat 6 81 Al Hujurat ayat 7 82 ali imran 31 83 al+muthaffifin+ayat+1-17 84 Surat+al+ghafir+ayat+20 85 Al Isra Ayat 23 86 Surat+al+ghafir+ayat+60 87 at thalaq ayat 2 88 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 89 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 90 Puasa tiga hari 91 ali imran 190 92 maryam 93 ali+imran+191 94 surat+al-anbiya'+ayat+30 95 Al baqarah ayat 277 96 ali imran ayat 15 97 Al Imran ayat 110 98 Bunuhlah 99 al hadid ayat 7 100 fitnah

Hasil pencarian tentang al+imran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al