Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 palestina 7 Iman 8 Puasa syawal 9 niat 10 Zakat fitrah 11 al-Baqarah ayat 143 12 kemenangan 13 Asy-Syu’ara ayat 214 14 surat+Ali+'imran+180 15 adil 16 Ibrahim 17 al maidah ayat 3 18 ibrahim+ayat+25 19 al baqarah ayat 256 20 An-nisa ayat 59 21 Sholat ied 22 ali imran ayat 33 23 riba 24 Bicara yang baik 25 Shalat 26 ali imran 133 27 Akhir Ramadhan 28 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 29 Kiblat 30 Yunus+85 31 al baqarah ayat 275 32 kebahagiaan 33 Anak yatim 34 as-sajdah+ayat+7 35 Ramadhan 36 menuntut ilmu 37 Yunus+87 38 Haram 39 ali imran 112 40 matahari 41 Penyakit hati 42 ali imran 103 43 al maidah ayat 6 44 IKHLAS 45 pamer ibadah 46 Maryam 47 al jumuah ayat 10 48 ibrahim+ayat+27 49 at taubah ayat 7 50 ibrahim+ayat+26 51 Surat Al anbiyah 96 52 telah aku tinggalkan dua perkara 53 Al+ahzab+ayat+31 54 Dalil Nabi Muhammad di al quran 55 ali imran 104 56 Surat al isra 57 pembelaan qur-an pada hari kiamat 58 makanan halal 59 Israil 60 Baitul Maqdis 61 Talak 62 LIKULLI UMMATIN FITNAH 63 Muhammad 64 Hukum zakat fitrah istri 65 Isi kandungan 66 Suraj Ibrahim 147 67 az zariyat ayat 51 68 Sebab turun ayat 19surat al taubat 69 ar rahman 70 Kiamat 71 kayu bakar 72 +al+qariah+ayat+5 73 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 74 maaf 75 amin 76 seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, Allah tabaroka wata’ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas 77 Konsep+respon+laba 78 6 tanda kiamat 79 Tugas manusia 80 surat+an+nahl+ayat+43 81 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 82 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 83 hadist Ahmad nomor 15325 84 gafir ayat 23 85 Mereka+juga+kekuasaan+itu+pergilirkan 86 Iman kepada allah 87 al-baqarah ayat 229 88 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 89 yunus+96 90 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 91 memberi makan orang puasa 92 Allah pasti akan menerangi hamba yang mendengar perkataanku, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang hafal fiqih padahal bukan seorang ahli fiqih, dan berapa banyak orang yang menghafal fiqih berkunjung terhada 93 Wahyu 94 Ar-rum ayat 21 95 surat al a'raf ayat 179 96 hadits sholat 97 tafsir yasin ayat 73 98 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 99 Dua kalimat 100 luqman 15

Hasil pencarian tentang al+imran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al