Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 Sabar 4 an nisa ayat 59 5 ilmu 6 ali imran 92 7 An nahl ayat 125 8 ali imran 134 9 yusuf 10 al maidah ayat 1 11 ibrahim 7 12 Nujum+ayat+1 13 al-balad+ayat+9 14 kepentingan 15 yunus 16 al qashash ayat 77 17 an nisa ayat 29 18 al ikhlas 19 Suray al baqarah ayat 153 20 Tafsir Ibnu Katsir 21 luqman 13 22 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 23 zakat 24 Akhlak 25 al-balad+ayat+2 26 kebenaran kesesatan 27 Al maidah ayat 32 28 b. Surah An-nisa’ ayat 43 29 at tahrim ayat 6 30 sholat 31 al mujadalah ayat 11 32 al-balad+ayat+10 33 Hutang 34 ali imran 139 35 Riba 36 sebagian 37 AL-BAQARAH AYAT 183 38 Shalat 39 al maidah ayat 3 40 Al Luqman 20 41 al-balad+ayat+7 42 Ali Imran 43 an nisa ayat 9 44 niat 45 al-balad+ayat+6 46 Al baqarah ayat 275 47 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 48 an nisa ayat 10 49 Al baqarah ayat 2 50 yakin 51 al baqarah ayat 72 52 Dinding ini rahmat dari tuhan 53 Surah al baqarah ayat 3 54 al maidah ayat 5 55 Surat Anisa ayat 16 56 surga 57 surat+al-duha+1 58 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 59 al maidah ayat 6 60 Ber lomba dalam kebajikan h 61 Memaafkan 62 Surah Al-Baqarah ayat 276 63 al ahzab ayat 59 64 ali imran 102 65 al hujurat ayat 13 66 yunus 25 67 hadits riwayat ahmad 17320 68 Nafkah 69 az-zumar+ayat+6 70 Zina 71 ibrahim ayat 7 72 ar rum ayat 41 73 Surat+al+hijr+ayat+43-44 74 At Taubah ayat 111 75 surat 51+56 76 TAHRIM AYAT 6 77 Haji 78 al-balad+ayat+8 79 ali imran 185 80 Al-Baqarah ayat 256 81 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 82 ali imran 110 83 Al Imran 139 84 al isra ayat 32 85 Luqman 20 86 Surat+Arrad8 87 enam masa 88 hukum 89 ali imran 130 90 Di bumi kamu dibangkitkam 91 al-balad+ayat+5 92 sebagian+tidaklah+bersyukur 93 NABI NUH 94 semua 95 al baqarah ayat 286 96 ali imran 103 97 musa 98 Almaidah ayat 6 99 al+maidah+ayat+89 100 Yusuf ayat 11

Hasil pencarian tentang al+imran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al