Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 injil 7 unta 8 riba 9 Al Isra ayat 26-27 10 Ibrahim 7 11 dalil+kitab+zabur 12 Surat an nahl ayat 44 13 gunung 14 aLI iMRAN 15 dalil+kitab+injil 16 saba 16 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 19 Berpikir 20 hijrah 21 Dalil+tentang+judi 22 zabur 23 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 24 Tuhan 25 sabar 26 surat+al-baqarah+ayat+155-157 27 Yunus 28 al maidah ayat 48 29 pertengkaran 30 berlomba 31 hujan 32 jus berapa surat al an am ayat 59 33 al hujurat ayat 13 34 anggur 35 Kitab+injil+alisra 36 Kayu 37 maryam 16 38 Cinta+tanah+air+ 39 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 40 Surat Al-A’raf Ayat 144 41 al hijr 22 42 Tajwid+surat+al+anbiya 43 ar-rum ayat 41 44 Al imran 45 domba 46 jihad 47 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 48 Surat+ghafir+ayat+52 49 An-nur ayat 43 50 QS. Ali Imran ayat 104 51 saba 13 52 al an,am ayat 1 53 nafsu 54 at+talaq+ayat+3 55 Surat Al alaq 56 saba+16 57 Hadis at taubah ayat 105 58 Ali Imran ayat 164 59 Kesengsaraan dan kemelaratan 60 rayap 61 at taubah ayat 105 62 Muhammad 63 an nisa ayat 29 64 surat+as-syu'ara+80 65 bermegah 66 al imran 103 67 Taurat 68 kebahagiaan 69 Yunus 101 70 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 71 at taubah ayat 36 72 berbahagia 73 ular 74 hadist+al-hujurat+ayat+12 75 Al+anfal+ayat+82 76 ibrahim 32 77 ar rahman 26 78 akal 79 maryam+17 80 dalil+kitab+Al Quran 81 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 82 Alankabut ayat 10 83 Pintu+rezeki 84 ali imran 190 85 HUD AYAT 61 86 hukum 87 Ali imron ayat 173 88 surat al baqarah ayat 262 89 Al-Baqarah ayat 30 90 lalat 91 Pakaian 92 Dan kami menciptakan awan 93 ibrahim 94 Surat Al-Iklas 95 judi 96 Hadist+ali+imran+ayat+159 97 AL+IMRAN 159 98 ibrahim matahari 99 Al+imran 2-4 100 al baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang Allah

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab...mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang dapat menahan mereka dari azab Allah....Mahasuci Allah dari segala yang mereka sekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 3
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 12
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi....Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,...dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 70
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah....Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 4
Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam...terjadi hal yang serupa (padahal telah berkata) kepada mereka (Almasih, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah...Tuhanku dan Tuhanmu) sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya...orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah) menyembah kepada selain Allah (maka pasti Allah...mengharamkan kepadanya surga) Allah melarangnya untuk memasuki surga (dan tempatnya ialah neraka dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 3
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya....Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya....Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah...akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan...hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada...di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 108
mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka..., ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai....Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 38
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan...(Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu...Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah...), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka...itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakan, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya!"...Jika mereka berpaling darimu, berarti mereka telah mengingkarimu dan mengingkari Allah....Dan ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
Ketika 'Isâ mendengar perkataaan mereka, Allah lalu menjadikannya dapat berbicara, "Sesungguhnya aku...adalah hamba Allah yang akan diberi kitab Injîl....Allah akan memilihku menjadi seorang nabi.
Maka bersegeralah taat kepada Allah. Jangan kalian jadikan tuhan yang lain bersama Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.