Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 an nisa ayat 58 3 ar Rahman ayat 26 – 27 4 al baqarah ayat 2 5 al hujurat ayat 13 6 al maidah ayat 3 7 Al baqarah ayat 205 8 Surat An - 9 Yunus 101 10 Al maidah ayat 6 11 Nikah 12 thaha ayat 124 13 Akhlak 14 Thaha ayat 74 15 al hujurat ayat 12 16 Yasin ayat 38 17 Muhammad 29 18 Al-Maidah ayat 3 19 al isra ayat 23 20 Al Hijr ayat 9 21 Hukum bacaan atau tajwid serta cara baca surat Ali imran ayat161 22 ali imran 185 23 akal 24 al ikhlas 25 ilmu 26 al maidah ayat 32 27 dalil kitab zabur 28 al Maidah ayat 2 29 al buruj ayat 21-22 30 dalil kitab taurat 31 an nisa ayat 1 32 annisa ayat 13 33 Surat Al Qur'an 34 al baqarah ayat 286 35 Alif lam mim 36 sedekah 37 nabi nuh 38 Yunus ayat 26 39 kepàlà 40 Ayat dri arti al 1owiy 41 “Barangsiapa yang mengatakan ‘Laa ilaha illalLaah’ dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya yaitu tidak boleh diganggu dan perhitungannya atas Allah.” (HR. Muslim) 42 padang mahsyar 43 ali imran 190 44 Ali imran ayat 85 45 Al mujadalah ayat 11 46 Al maidah ayat 8 47 Yunus 55 48 Yasin ayat 40 49 Muhammad 50 AN NISA AYAT 29 51 al isra ayat 82 52 Muhammad 30 53 ali imran ayat 3 54 RIWAYAT TENTANG ASBABUN NUZUL 55 an nisa ayat 9 56 Surat al azab ayat 34 57 An Nisa ayat 11 58 al baqarah ayat 31 59 Tafsir Surah Al baqarah ayat 9 60 Surat Al maidah 48 61 at taubah ayat 60 62 Surat almunafiqun ayat 1 63 yunus 45 64 Al furqon ayat 1 65 al hijr 66 Idris 67 jujur 68 qs. alfurqan ayat 1 69 Al Anfal ayat 24 70 dalil kitab injil 71 surat al baqarah ayat 19 72 Belajar 73 al isra ayat 33 74 al baqarah ayat 83 75 al buruj ayat 21 76 ali imran 19 77 yatim 78 Yasin ayat 79 79 cerai 80 Ali imran ayat 190 81 Al An’am ayat 151. 82 ar rahman 83 hadits ibnu majah 1388 84 ali imran 42 85 malas 86 AL IMRAN 100 87 ali imran 3 88 Dalil yang menjelaskan tentang muamalah 89 al isra ayat 36 90 Dosa besar 91 ali imran 104 92 Surah Al baqarah ayat 9 93 Surah al ahzab ayat 53 94 Al hadid ayat 20 95 tuliskan ayat ke 10 suarah an naba 96 AL MAIDAH AYAT 48 97 al baqoroh ayat 2 98 rahmat 99 Albaqora ayat 23 100 Surat al ahzab ayat 33

Hasil pencarian tentang al maidah 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ


96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka aku pun bertanya kepadanya, "Apakah itu sebelum turunnya surat Al Maidah atau sesudahnya?"...Ia menjawab, "Aku belum masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al Maidah."...Maidah....haditsnya bahwa ia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengusap khufnya setelah turunnya surat Al...Maidah."
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Marwazi] telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain...Al Maidah: 42), dihapus dan diganti dengan ayat: '(maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah...Al Maidah: 48).
alaihi wasallam berwudlu lalu mengusap kedua sandalnya, saya bertanya kepadanya, sebelum turun surat Al...Maidah ataukah sesudahnya?...Dia menjawab, tidaklah saya masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al Maidah....Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Humaid Al Razi] dia berkata, telah menceritakan kepada kami...[Nu'aim bin Maisarah Al Nahwi] dari [Khalid bin Ziyad] seperti hadits diatas.
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] dan [Muhammad bin Al 'Ala] mereka berkata; telah...menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Mubarak] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Yazid]...Al Maidah: 45).
mendengar ucapan orang tadi, lalu memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah membaca Surat Al...Maidah?"...'Umar bin Khattab berkata; "Seandainya kamu memberitahuku bahwa kamu telah membaca Surat Al Maidah, niscaya...Al Maidah: 95- Dan orang itu adalah Abdurrahman bin Auf.
jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil..) ' -Al...Maidah: 42-....Al Qisth (adil) itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa."...Kemudian setelah itu turun ayat: '(Apakah hukum Jahilliyah yang mereka kehendaki) ' -Al Maidah: 50-.
tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Al Maidah: 101)
(Al Maidah: 79), diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang: Tidak demi Allah, iya demi Allah.
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al Qaisi]; Telah menceritakan kepada...bertanya sesuatu, yang apabila dijelaskan kepadamu, hal itu akan memberatkanmu……" hingga akhir ayat (Al...Maidah, 5: 101)
(Al Maidah: 67).
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Al...berkata; "Orang-orang merasa ta'ajub dengan hadits Jarir, sebab ia masuk Islam setelah turunnya surat Al...Maidah."
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] dari [Ibnu...Juraij] telah menceritakan kepadaku [Ibnu Abu Mulaikah] dari ['Urwah bin Zubair] dari [Marwan bin Al...Urwah menjawab; "Yaitu Al A'raf dan Al An'am."...Ibnu Juraij berkata; Aku bertanya kepada Ibnu Abu Mulaikah, lalu menurut dirinya adalah surat Al Maidah...dan Al A'raf."
Al Maidah; 89).
(QS Al Maidah ayat 105).
Al-Maidah, 117).
Al Maidah: 51) Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas
Al Maidah: 44-47). ketiga ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani
Mukhariq] dari [Thariq bin Syihab] berkata, aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata; "Aku menyaksikan dari Al...Miqdad bin Al Aswad suatu peristiwa dimana jika aku menjadi pelaku peristiwa tersebut lebih aku sukai...shallallahu 'alaihi wasallam datang (pada perang Badar) dan memohonkan kebinasaan bagi orang-orang musyrik, Al...(QS al Maidah ayat)....Maka aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wajahnya berseri-seri, yaitu karena ucapan Al Miqdad
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."
wasallam menyembunyikan sesuatu…sedang [Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al...Al Maidah: 67).
(Al Maidah: 87).
Nufaili] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salamah] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Daud bin Al...Al Maidah: 42), Ibnu Abbas berkata, "Dahulu jika orang-orang Bani An Nadlir membunuh orang dari Bani
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sa'id] Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Ayyub Al...Hadlrami] telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Nasij Al Hadlrami] -ia pernah bertemu dengan Abu...Al Maidah: 34).
menceritakan kepada kami [Malik bin Mighwal] Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mudrik] dari [Abu Amir Al...(Al Maidah: 105) Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berkata: "Kemana kalian ini!
pamanku] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Ibnu Ishaq], telah mengabarkan kepadaku [Daud bin Al...Hushain] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa ayat-ayat yang turun dalam Surat Al Maidah yang Allah
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
Al Maidah: 105), dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya
menceritakan kepadaku [Ibnu Wahb] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ['Amru] bahwa ['Abdur Rahman bin Al...(Al Maidah: 6).