Paling Sering Dicari

1 An nur ayat 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 Al mulk ayat 2 4 At tahrim ayat 6 5 al baqarah ayat 275 6 al hasyr ayat 18 7 Tentang baiat 8 surat al maidah ayat 2 9 al hujurat ayat 12 10 Al-Maidah ayat 3 11 al hujurat ayat 13 12 Al maidah ayat 3 13 al baqarah ayat 283 14 Arti surat albaqarah ayat 20-21 15 Al imran ayat 31 16 Al Baqarah ayat 30 17 Al isra ayat 23 18 tentang artinya 19 Al baqarah ayat 285 20 al baqarah ayat 282 21 al maidah ayat 2 22 Surat An nur ayat 2 23 al maidah ayat 32 24 Yunus ayat 40 25 Gambar di atas kain 26 al-maidah ayat 2 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 zina 29 Al maidah ayat 6 30 At taubah ayat 105 31 Riba 32 Ilmu 33 menuntut ilmu 34 ali imran 35 Mentaati pemimpin 36 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 37 yunus 99 38 Malaikat izrail 39 Zakat 40 Al isra ayat 32 41 Surat al ghafir ayat 60 42 Al ikhlas 43 Surat al isra ayat 32 44 Latin nya surat at Taubah ayat 91 45 waris 46 Al maidah ayat 8 47 Ayat 11 al baqarah b arab 48 Ar rahman 49 Qs luqman ayat 13-14 50 Malaikat nakir 51 Al maidah ayat 33 52 Al isra ayat 33 53 Ali imran ayat 159 54 Al Baqarah ayat 287 55 surat an nisa ayat 11 56 ali imran 97 57 al imran 102 58 Qs qaf ayat 17-18 59 al baqarah ayat 284 60 Menurut tafsir tarbawi 61 ali imran 92 62 Ali imran 104 63 al imran 56 64 at taubah ayat 24 65 Sedekah 66 fatir ayat 32 67 Al baqarah ayat 98 68 Ar rum ayat 21 69 al furqan ayat 67 70 ali imran 159 71 Surat an nisa ayat 31 72 munafik 73 Ali imran 190 74 ar rahman ayat 33 75 al hujurat ayat 10 76 al baqarah ayat 219 77 Al Baqarah ayat 196 78 al baqarah ayat 238 79 Arti dari hurimat 80 an nisa ayat 29 81 Malaikat Israfil 82 al hadid ayat 22 83 An nisa ayat 1 84 al maidah ayat 91 85 YUSUF 86 ali imran 26 87 ali imran 103 88 Perangilah orang-orang 89 Al maidah ayat 1 90 At taubah ayat 35 91 Ilmu yang bermanfaat 92 As sajdah ayat 11 93 anak 94 Ali imran ayat 190 95 An nisa ayat 23 96 al ankabut ayat 45 97 Surat fusillat ayat 10 98 ali imran 38 99 al baqarah ayat 286 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang al maidah 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ


96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka aku pun bertanya kepadanya, "Apakah itu sebelum turunnya surat Al Maidah atau sesudahnya?"...Ia menjawab, "Aku belum masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al Maidah."...Maidah....haditsnya bahwa ia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengusap khufnya setelah turunnya surat Al...Maidah."
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Marwazi] telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain...Al Maidah: 42), dihapus dan diganti dengan ayat: '(maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah...Al Maidah: 48).
alaihi wasallam berwudlu lalu mengusap kedua sandalnya, saya bertanya kepadanya, sebelum turun surat Al...Maidah ataukah sesudahnya?...Dia menjawab, tidaklah saya masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al Maidah....Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Humaid Al Razi] dia berkata, telah menceritakan kepada kami...[Nu'aim bin Maisarah Al Nahwi] dari [Khalid bin Ziyad] seperti hadits diatas.
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] dan [Muhammad bin Al 'Ala] mereka berkata; telah...menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Mubarak] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Yazid]...Al Maidah: 45).
mendengar ucapan orang tadi, lalu memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah membaca Surat Al...Maidah?"...'Umar bin Khattab berkata; "Seandainya kamu memberitahuku bahwa kamu telah membaca Surat Al Maidah, niscaya...Al Maidah: 95- Dan orang itu adalah Abdurrahman bin Auf.
jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil..) ' -Al...Maidah: 42-....Al Qisth (adil) itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa."...Kemudian setelah itu turun ayat: '(Apakah hukum Jahilliyah yang mereka kehendaki) ' -Al Maidah: 50-.
tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Al Maidah: 101)
(Al Maidah: 79), diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang: Tidak demi Allah, iya demi Allah.
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al Qaisi]; Telah menceritakan kepada...bertanya sesuatu, yang apabila dijelaskan kepadamu, hal itu akan memberatkanmu……" hingga akhir ayat (Al...Maidah, 5: 101)
(Al Maidah: 67).
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Al...berkata; "Orang-orang merasa ta'ajub dengan hadits Jarir, sebab ia masuk Islam setelah turunnya surat Al...Maidah."
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] dari [Ibnu...Juraij] telah menceritakan kepadaku [Ibnu Abu Mulaikah] dari ['Urwah bin Zubair] dari [Marwan bin Al...Urwah menjawab; "Yaitu Al A'raf dan Al An'am."...Ibnu Juraij berkata; Aku bertanya kepada Ibnu Abu Mulaikah, lalu menurut dirinya adalah surat Al Maidah...dan Al A'raf."
Al Maidah; 89).
(QS Al Maidah ayat 105).
Al-Maidah, 117).
Al Maidah: 51) Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas
Al Maidah: 44-47). ketiga ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani
Mukhariq] dari [Thariq bin Syihab] berkata, aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata; "Aku menyaksikan dari Al...Miqdad bin Al Aswad suatu peristiwa dimana jika aku menjadi pelaku peristiwa tersebut lebih aku sukai...shallallahu 'alaihi wasallam datang (pada perang Badar) dan memohonkan kebinasaan bagi orang-orang musyrik, Al...(QS al Maidah ayat)....Maka aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wajahnya berseri-seri, yaitu karena ucapan Al Miqdad
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."
wasallam menyembunyikan sesuatu…sedang [Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al...Al Maidah: 67).
(Al Maidah: 87).
Nufaili] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salamah] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Daud bin Al...Al Maidah: 42), Ibnu Abbas berkata, "Dahulu jika orang-orang Bani An Nadlir membunuh orang dari Bani
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sa'id] Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Ayyub Al...Hadlrami] telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Nasij Al Hadlrami] -ia pernah bertemu dengan Abu...Al Maidah: 34).
menceritakan kepada kami [Malik bin Mighwal] Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mudrik] dari [Abu Amir Al...(Al Maidah: 105) Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berkata: "Kemana kalian ini!
pamanku] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Ibnu Ishaq], telah mengabarkan kepadaku [Daud bin Al...Hushain] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa ayat-ayat yang turun dalam Surat Al Maidah yang Allah
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
Al Maidah: 105), dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya
menceritakan kepadaku [Ibnu Wahb] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ['Amru] bahwa ['Abdur Rahman bin Al...(Al Maidah: 6).