Paling Sering Dicari

1 An nisa ayat 114 2 al maidah ayat 2 3 al baqarah ayat 29 4 Luqman 20 5 Bisu 6 al ahzab ayat 21 7 ali imran 134 8 al an'am ayat 165 9 Luqman ayat 20 10 ibrahim 7 11 an nisa ayat 59 12 ali imran ayat 130 13 As-Syarh+ayat+1 14 sholat 15 ali imran 92 16 ali imran 102 17 Surah annisa ayat 114 18 sabar 19 Al Luqman 20 20 kepentingan 21 al-balad+ayat+9 22 an nahl ayat 125 23 al qashash ayat 77 24 Nujum+ayat+1 25 surat an nisa 26 ar rum ayat 41 27 Shalat 28 al-balad+ayat+2 29 Yusuf 30 Ali+imran ayat 14 31 luqman 13 32 Tafsir Ibnu katsir 33 Annisa ayat 114 34 an nisa ayat 9 35 al-balad+ayat+10 36 YUSUF 72 37 al maidah ayat 3 38 Alimran+ayat+14 39 tafsir ali imran 14-18 40 b. Surah An-nisa’ ayat 43 41 al-balad+ayat+7 42 al luqman 34 43 al mujadalah ayat 11 44 niat 45 al-balad+ayat+6 46 ali imran 130 47 An Nisa ayat 85 48 Surat Anisa ayat 16 49 Al+maidah+ayat+133 50 surat Al an am 165 51 NABI NUH 52 main bola 53 Surat+al+hijr+ayat+43-44 54 at tahrim ayat 6 55 Surat Al-Ma'idah Ayat 2 56 Tafsir Aniisa+ayat+11 57 ikhlas 58 An-Nisa ayat 29 59 Al imran ayat 14 60 hadits ibnu majah 1958 61 Ali Imran 54 62 Al-Syarh+ayat+1 63 enam masa 64 surat+al-duha+1 65 al maidah ayat 32 66 al-baqarah+ayat+153 67 al isra ayat 32 68 alalaq ayat 1-5 69 Surah Al-Baqarah ayat 276 70 Surga 71 az-zumar+ayat+6 72 ali+imran+16 73 Anak 74 Surat+attaobah13 75 At Taubah ayat 111 76 Asy-Syarh+ayat+1 77 ibrahim ayat 7 78 Al Jumu'ah ayat 6 79 surat 51+56 80 Ilmu 81 at taubah ayat 71 82 zakat 83 tumbuhan 84 HUD AYAT 123 85 akal 86 Al Imran 54 87 ali imran 97 88 al baqarah ayat 30 89 Surah al baqarah ayat 3 90 al-balad+ayat+8 91 Alimran+ayat+15 92 Surah Annisa ayat 15 93 mukjizat 94 al-baqarah ayat 30 95 Saba 15 96 Al baqarah ayat 2 97 al-Baqarah ayat 183 98 Hadits lengkap sanad matan rawi yang shahih tentang bangkit berekonomi syariah? 99 ar-rum ayat 21 100 Alimran+ayat+16

Hasil pencarian tentang au+ta'kuna+laka+jannah+tummina+khiliwanabi

Apakah yang Anda maksud au ta'kuda laka jannah tummina khiliwanabi?
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 20
Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 12
Berada dalam jannah kenikmatan.
(Atau) huruf Au di sini menunjukkan makna Taqsim (dia menyuruh bertakwa.)
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 89
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 12
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya...sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 6
dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 19
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman,
Atau lebih dari seperdua) hingga mencapai dua pertiganya; pengertian yang terkandung di dalam lafal au
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 12
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 30
dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah
lafal Ghaira dinashabkan oleh lafal A'budu yang juga menjadi Ma'mul dari lafal Ta-muruunnii atau Ta-muruunanii
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 9
Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah
(Dan apakah bapak-bapak kami yang telah dahulu) kalau dibaca Au berarti huruf 'Athaf, jika dibaca Awa
Tetapi menurut suatu qiraat huruf Wawu dibaca Sukun sehingga bacaannya menjadi Au karena di'athafkan
ketundukkan (dan Kami wahyukan kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar perintah) menurut suatu qiraat dibaca ta...`adduu dengan diidgamkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta`taduu; artinya melanggar perintah (pada
kepada orang-orang kafir) kepada golongan Yahudi itu, ("Kamu nanti akan menderita kekalahan) memakai ta...dengan dibunuh, ditawan dan membayar upeti dan itu telah terjadi (dan akan dihimpun) juga dengan memakai ta
memperhatikannya sama sekali; lafal Talahhaa asalnya Tatalahhaa, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta
Menurut suatu qiraat lafal Au dibaca Wa.
'Au' yang berarti 'atau' berfungsi sebagai pemisah.
agama Allah) dengan memakai 'ya' artinya orang-orang yang berpaling tadi dan ada pula yang memakai 'ta...memakai sarana yang membuat mereka tunduk kepada-Nya (dan kepada-Nya mereka dikembalikan) dengan memakai ta
Tanazzalu pada asalnya dibaca Tatanazzalu kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga menjadi Tanazzalu
suatu qiraat lafal Tashaddaa dibaca Tashshaddaa yang bentuk asalnya adalah Tatashaddaa, kemudian huruf Ta
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 8
Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir
(Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran) dengan memakai ta atau ya; yakni mengambil pelajaran darinya...Lafal tadzakkaruun dibaca dengan mengidgamkan ta asal ke dalam dzal.
dosa-dosa setelah mendengar dari kamu; lafal Yazzakkaa bentuk asalnya adalah Yatazakkaa, kemudian huruf Ta
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya
(Sekali-kali janganlah menyangka) dengan memakai 'ya' atau 'ta' (orang-orang yang bakhil dengan harta...Maf'ul yang pertama ialah 'kebakhilan mereka' yang diperkirakan sebelum isim maushul jika dibaca dengan 'ta...Ada yang membaca 'ta'maluuna' dengan 'ta' ada pula 'ya'maluuna' dengan 'ya.'
mereka sedang bertengkar") lafal Yakhishshimuuna pada asalnya adalah Yakhtashimuuna, kemudian harakat Ta...dipindahkan kepada Kha, lalu Ta diidgamkan kepada Shad.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal
genggaman-Nya kekuasaan) lafal Malakuutu pada asalnya adalah Mulki kemudian ditambahkan huruf Wawu dan Ta