Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 Berfikir+positif 12 Hikmah 13 at taubah ayat 60 14 Jibril 15 al+lail+ayat+1-2 16 Al maidah ayat 48 17 saba 16 18 Bumi bulat 19 lokasi yang memudahkan 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 al+ikhlas 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 at taubah ayat 105 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 an nisa ayat 58 26 sombong 27 surat+thaha+ayat+125 28 al+hijr+22 29 surat+thaha+ayat+126 30 hadits kitab taurat 31 Injil 32 al-A’raf+ayat+204 33 Hadist kitab Zabur 34 dalil+kitab+Zabur 35 an nisa ayat 1 36 Sakit 37 Menyelam 38 hr+muslim+288 39 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 40 Zina 41 Jihad 42 Ali Imran 159 43 anjing 44 at tahrim ayat 6 45 dalil+kitab+injil 46 al maidah ayat 2 47 AS+SAJADAH+AYAT+6 48 Al Baqarah ayat 2 49 al hujurat ayat 13 50 Pengertian dalil kitab 51 al baqarah ayat 188 52 yusuf 69 53 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 54 Lalai 55 Ayat ayat larangan zina 56 Melindungi 57 yusuf ayat 111 58 Hadis kitab zabur 59 Samiri 60 al-imran 97 61 Tuhan 62 Ali imran 133 63 al-ma'arij+ayat+29-30 64 melampaui batas 65 ar ra'du ayat 11 66 yusuf 67 fangqolibu bini mati 68 hambur hamburkan harta 69 luqman 27 70 kitab+zabur 71 al ikhlas 72 Perintah membaca Alquran secara tartil 73 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 74 Al Imran ayat 159 75 Takut kepada Allah 76 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 77 ali imran 47 78 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 79 akal 80 Ali imran 110 81 al hijr ayat 19 82 Ketetapan 83 ar+ra'du+ayat+11 84 Ibrahim+41 85 al kitab 86 tindak kekerasan 87 ar rad ayat 21 88 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 89 malaikat 90 Al Baqarah ayat 26 91 al lail ayat 1-2 92 Negeri yang dijanjikan 93 an nisa ayat 59 94 yunus 10 95 al maidah ayat 100 96 al baqarah ayat 43 97 Lohong hitam 98 an nisa ayat 5 99 Hadis+tentang+kitab+Injil 100 penetapan harga

Hasil pencarian tentang Al+Qura'n++dan+tafsir

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang...(diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang...Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada...ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula...Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.
menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan...tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
(Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya) dhamir di sini adalah dhamir sya`n (barang siapa menentang) melawan...(Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baqinya) sebagai pembalasan (dia kekal di
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima...Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
Kemudian setelah itu menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Selain itu, verba "mahana"--seakar dengan kata sifat "mahîn": m-h. n--dalam bahasa Arab dapat pula berarti...'air yang memancar' atau 'air yang sedikit', karena susu yang keluar dari perahan biasanya memancar dan
Lalu Kami perintahkan kepadanya, "Buatlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan kalian dengan pertolongan dan...Aku telah mengabulkan permintaanmu, dan telah Kuperintahkan agar mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
(Dan kaum Tsamud yang memotong) yang memahat (batu-batu besar) lafal Ash-Shakhr adalah bentuk jamak dari...besar yang mereka lubangi itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal mereka (di lembah) yakni Wadil Qura
sampai mereka menghentikan tindakan yang merusak kepercayaan orang-orang beriman melalui penindasan dan...Apabila mereka benar-benar meninggalkan kekufuran dan tidak lagi mnenyakiti orang-orang beriman dan mengikhlaskan...Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Sesungguhnya anggapan kalian bahwa Allah mempunyai sekutu yang patut disembah dan dijadikan perantara..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan...bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah....(Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.)
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir...surat al-A'râf ayat 57.
Dia juga yang menciptakan malam sebagai waktu istirahat dan ketenangan jiwa dan raga....Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Dengan peredaran bulan dan matahari itu dapat diketahui waktu untuk beribadat dan bermuamalat....apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
Kami telah mengutus kepada kaum Tsamûd seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan persaudaraan dengan...Allah telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampu memakmurkan, mengembangkan dan...kepada- Nya setiap kali kalian berbuat dosa dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan dan...Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba- Nya yang memohon ampunan...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
(Dan ini) Alquran ini (adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya...) yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (dan agar kamu memberi peringatan) dengan memakai ta dan...agar kamu memberi peringatan dengannya (kepada penduduk Umul Qura/Mekah dan orang-orang yang ada disekitarnya...) yaitu penduduk kota Mekah dan umat lainnya (dan orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat...tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya) karena takut akan siksaan akhirat.
Iringilah mereka dari belakang dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh...."(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ketika perintah Kami untuk menyiksa dan menghancurkan mereka datang, Kami selamatkan Syu'aib dan pengikutnya...yang beriman dari siksaan dan kehancuran....Penduduk Madyan yang kafir itu dibinasakan oleh suara keras yang menggoncang dan menghancurkan....tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Barangsiapa yang menyucikan diri dari kotoran dan dosa-dosa, berarti ia telah membersihkan diri....Pada akhirnya, hanya kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir Q., s. al-Zumar ayat 7.
Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang, perbedaan panjang pendeknya, juga dalam penciptaan langit...dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, terdapat bukti-bukti yang jelas dan alasan-alasan...Perbedaan antara siang dan malam merupakan sebuah gejala alam di mana seluruh makhluk hidup di planet...ini tunduk kepadanya, seperti disebut pada tempat-tempat lain dalam al-Qur'ân....(Tentang hal ini, lihat juga catatan kaki tafsir ayat 80 surat al-Mu'minûn).
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir...ini adalah gunung Azerbeijan dan Armenia.
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Mengapa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan...Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Sedang orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, sebelum kalian, dan mengembalikan...Allah Maha mengetahui segala urusan kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai...dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak...Menurut hemat kami, kalimat "Sedang orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa...Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,