Paling Sering Dicari

1 Surat 5 ayat 34 2 ali imran 159 3 korden bergambar burung 4 ALI IMRAN 110 5 al maidah ayat 3 6 Al Hujurat ayat 13 7 Zakat 8 Al maidah ayat 2 9 ali imran 10 Al hujurat ayat 12 11 al hujurat ayat 10 12 an nur ayat 2 13 Al-Maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 43 15 Intipati dari surah luqman ayat 17 16 Ali imran ayat 104 17 al baqarah ayat 285 18 luqman 13 19 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 20 ali imran 19 21 ilmu 22 Ar rahman 23 al ikhlas 24 Ali Imran 104 25 Ali Imran 31 26 al baqarah ayat 275 27 An Nisa ayat 12 28 Luqman 29 an nisa ayat 59 30 al baqarah ayat 284 31 At Taubah ayat 60 32 riba 33 Meninggalkan haram 34 ali imran 97 35 ali imran 190 36 ali imran ayat 130 37 Ayat kursi 38 Al Imran 39 Dalil yang menjelaskan tentang muamalah 40 al baqarah ayat 255 41 adam 42 luqman 14 43 ibrahim ayat 7 44 al baqarah ayat 233 45 Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan 46 ali imran 83 47 Al ahzab ayat 21 48 Ar rum ayat 21 49 Al Anam ayat 145 tafsir 50 ali imran 130 51 asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56 52 al luqman 14 53 shalat 54 Menuntut ilmu 55 al maidah ayat 88 56 siapakah sahabat Nabi yang ada satu ketika Nabi pernah berjenaka dengan dia dimana ketika di pasar,Rasulullah melakukan jenaka untuk men'jual' nya, 57 al maidah ayat 1 58 Al-hujurat ayat 12 59 iman 60 Al maidah ayat 8 61 dosa 62 Ali Imran 134 63 menghormati guru 64 An nisa ayat 29 65 Ali Imran 191 66 yunus ayat 40 67 Taubat 68 An Nisa ayat 11 69 at taubah ayat 103 70 al maidah ayat 48 71 al jumuah ayat 10 72 yunus ayat 41 73 tauhid 74 cincin tangan kanan 75 ali imran 139 76 al baqarah ayat 282 77 ibrahim 78 al furqon ayat 67 79 tolong menolong 80 al hasyr ayat 7 81 AL baqarah ayat 177 82 an nisa ayat 36 83 yunus 101 84 Ali imran 85 85 Al baqarah ayat 29 86 Surga 87 Surat an nisa ayat 2 88 Al Baqarah ayat 110 89 Muhammad ayat 4 90 Aisyah gambar 91 an nahl ayat 97 92 hud ayat 6 93 Nabi lupa 94 an-najm ayat 12 95 an-najm ayat 13 96 al baqarah ayat 286 97 Al Mulk ayat 2 98 Al baqarah ayat 17 99 an nahl ayat 125 100 An nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Al mulk ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ


2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Syu'bah] dari [Qatadah] dari ['Aabbas Al...Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya satu surat didalam Al...Qur`an memiliki tiga puluh ayat yang dapat memberi syafa'at kepada pembacanya hingga ia diampuni. yaitu...surat Al Mulk)."
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.
seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu ia ditemui dari sisi kuburnya ternyata sebuah surat dari Al...Qur'an yang berjumlah tiga puluh ayat membelanya, hingga ia berkata; Lalu aku dan Masruq melihat isi...Al Qur'an, namun kami tidak menemukan di dalam Al Qur'an sebuah surat yang berjumlah tiga puluh ayat...kecuali TABAARAKA (surat Al Mulk).
kepada kami [Mu'tamir] dari [Laits] dari [Thawus] ia berkata; Kedua surat itu (surat As Sajdah dan Al...Mulk) diberi keutamaan dari semua surat dalam Al Qur'an dengan enam puluh kebaikan.
hingga membaca ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah) dan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al...Mulk).
Barangsiapa yang membaca ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah) dan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al...Mulk), maka akan ditulis baginya tujuh puluh kebaikan dan dihapuskan darinya tujuh puluh keburukan,
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: (QS....Asy-Syu'ara ayat 94) artinya: "Dibalik (wajah mereka) lalu dibenamkan"....Sedangkan (Al Mulk ayat 22) artinya: "Seseorang dikatakan terjungkal bila perbuatannya tidak realistis
Demikian pula dengan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al Mulk) seperti itu.
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian agama kalian, dan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."...Lantas Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan....Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari jumat."
mengucapkan: "LABBAIKALLAAHUMMA LABBAIK LABBAIKALAA SYARIIKA LABBAIK INNAL HAMDA WAN NI'MATA LAKA WAL MULK
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."
Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali] dan [Ahmad bin 'Abdah], lafazh ini milik...berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Jabir bin 'Abdullah] dia berkata; "Ada ayat...Al Qur'an yang turun berkenaan dengan kami yaitu: 'Ingatlah ketika dua golongan ingin mundur karena...Ali 'lmraan (2): 122) Keduanya adalah Bani Salimah dan Bani Haritsah....Kami tidak senang jika ayat ini tidak turun, karena firman Allah yang berbunyi: "Padahal Allah penolong
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.
tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan, kemudian ada seseorang membaca surat TABARAK (surat) Al...Mulk sampai selesai, " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia adalah penghalang, dia
Telah menceritakan kepada kami [Huraim bin Mis'ar At Turmudzi] telah menceritakan kepada kami [Al Fadll...shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga beliau membaca ALIF LAAM MIIM TANZIL dan TABAARAKALLADZI BIYADILIL MULK...Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari [Laits] dari...menceritakan kepada kami Fudlail dari Laits dari Thawus ia berkata; "Keduanya melebihi setiap surat dalam al-Qur
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid bin Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Al...'Ala` bin Musayyib] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ayahku] dari [Al Barra` bin Azib] dia...-firman Allah "Istarhabuuhum" QS; Al A'raf; 116, diambil dari kata "rahbah (cemas) " seperti "malakuut..." dari kata "mulk (kerajaan) " contoh "rahabuut (harap-harap cemas) " itu lebih baik dari "rahamuut (
telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abu Khalid] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al...seorang laki-laki yang berbicara dalam shalat dengan temannya untuk suatu keperluan, lalu turunlah ayat...Al Baqarah (2): 238) Lalu kami disuruh diam (saat) shalat."
-deskripsi"> Wizr di ayat ini bisa diartikan dengan ‘dosa’, yakni “Bukankah Kami...Al Fat-h: 2).
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] Telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Al Aswad...Maka Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Demi waktu matahari sepenggalahan naik, Dan demi malam apabila...Adhdhuha 1-2).
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Mawarzi Ibnu Syabbuwaih] telah menceritakan kepadaku...(QS Al Muzammil; 2-3)....Ayat tersebut di hapus dengan surat ini, yaitu; "Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat...(QS Al Muzzamil; 20)....malam hari) " dan maksud ayat; "Inna laka fin nahaari sabhan thawiila" ialah kesempatan yang panjang.
kepada kami [Abdurrazzaq] dari [Ma'mar] dari [Qatadah] dari [Anas] radliallahu 'anhu berkata: Turun (ayat...(Al Fath: 2) sepulangnya dari Hudaibiyah....Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Telah turun ayat padaku yang lebih aku sukai daripada apa...lalu turun ayat: "Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] dan [Muhammad bin Al Walid], keduanya berkata;...menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far]; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abdurrahman bin Al...; '..maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban…' (Qs Albaqarah 2:...196), Ka'ab pun menjawab; 'Ayat itu diturunkan tentang diriku....(Perawi berkata); 'Maka turunlah ayat ini, '..maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...berkata, “Kemudian saya menemukan syahidnya dalam riwayat Baihaqi di kitab Dalaa’ilunnubuwwah (2/...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
kami [Ali bin Khasyram] telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dari ['Ubaidullah bin Abu Ziyad Al...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nama Allah Allah yang paling agung ada dalam kedua ayat...(QS.Ali Imran 1-2), Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih.
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.