Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 kiamat 3 hari+kiamat 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hari kiamat 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 Ali imran 159 10 dalil+kitab+injil 11 Hadits+muslim+nomor+2789 12 ilmu 13 Al imran 14 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 15 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 16 Al Hujurat ayat 13 17 an-nisa' ayat 100 18 Surat Al sajdah ayat 29 19 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 20 Ibrahim ayat 7 21 kontrol diri 22 al hadid ayat 22 23 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 24 al ikhlas 25 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 26 ali+imran+191 27 Al sajdah ayat 29 28 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 29 BOHONG 30 Zina 31 Membunuh Rasul 32 Al hadid ayat 3 33 Sombong 34 ali+imran+190-191 35 at taubah ayat 105 36 Al-luqman+ayat+13-17 37 jujur 38 Al isra ayat 13 39 Menyesatkan 40 Surah taha ayat 15 41 ali imran 42 Pertengkaran 43 Al kahfi ayat 109 44 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 45 Cintailah arab 46 Ali imran ayat 159 47 Al isra ayat 55 48 dalil+kitab+taurat 49 Al baqarah ayat 2 50 Khalifah 51 Menerangkan kejadian alam semesta 52 Ali imran ayat 138 53 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 54 Ali imran ayat 9 55 kebijaksanaan 56 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 57 ibrahim 7 58 beriman pada hari kiamat 59 Makan 60 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 61 hadist+al-hujurat+ayat+12 62 ali imran 103 63 al bayyinah ayat 5 64 riba 65 harta 66 annahl ayat 90 67 at Taubah ayat 103 68 yusuf 111 69 al ahzab ayat 59 70 Yusuf 71 an-najiah ayat 17 72 An nisa ayat 125 73 Hukum bacaanya 74 Amal tanpa ilmu 75 sihir 76 Harakat al-Baqarah ayat 2 77 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 78 kontrol+diri 79 Al-Baqarah ayat 2 80 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 81 Al an'am ayat 82 82 Az zumar ayat 62 83 anjing 84 Nasrani 85 beriman kepada allah dan hari akhirat 86 Ayat 6 87 an nisa ayat 34 88 surat az zumar ayat 62 89 Surat ali imran ayat 190-191 90 al hijr ayat 9 91 yunus ayat 107 92 cinta 93 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 94 berdoa 95 al-kahfi ayat 82 96 Al+imran 97 Surat albaqoroh 98 Ayat+tentang+kontrol+diri 99 ali imran 18 100 Al-Maidah+ayat+3

Hasil pencarian tentang Budak+Dinar

(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 30
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 13
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 29
Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat...yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah...kedua budak itu sama halnya?
(Melepaskan budak) dari perbudakan, yaitu dengan cara memerdekakannya.
perumpamaan yaitu seorang laki-laki) lafal Rajulan ini menjadi Badal dari lafal Matsalan (yang menjadi budak...laki-laki yang menjadi milik penuh) milik sepenuhnya (dari seorang laki-laki saja; adakah kedua budak...lafal Matsalan berkedudukan menjadi Tamyiz maksudnya, tentu saja tidak sama antara seorang budak yang...menjadi milik suatu kelompok dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang saja....Sesungguhnya, budak yang pertama tadi apabila disuruh oleh masing-masing dari pemilik dirinya secara
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 33
Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak
Tapi Allah menghalalkan bagimu budak-budak wanita yang kamu miliki.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 6
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal
Allah mengumpamakan orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya..., dan orang Muslim yang mengesakan-Nya sebagai budak yang hanya dimiliki oleh satu orang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 75
dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar
perjanjian) lafal Al Kitaaba bermakna Al Mukaatabah, yaitu perjanjian untuk memerdekakan diri (di antara budak-budak...Shighat atau teks perjanjian ini, misalnya seorang pemilik budak berkata kepada budaknya, "Aku memukatabahkan...Kemudian budak yang bersangkutan menjawab, "Saya menyanggupi dan mau menerimanya" (dan berikanlah kepada...mereka) perintah di sini ditujukan kepada para pemilik budak (sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya...(Dan janganlah kalian paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan
Kecuali dengan cara perkawinan yang sah atau pemilikan budak(1)....Seorang laki-laki bebas memilih berapa saja dari budak yang dimiliki untuk dijadikan istri.
Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin.
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak...(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini budak...Menikahi budak wanita dalam kondisi tidak mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami...Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.
Sedangkan pengikut-pengikut mereka saja, yaitu Banû Isrâ'îl, tunduk dan patuh kepada kita bagaikan budak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 24
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah
(Dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya)...tadi tidak diakuinya, misalnya Kaab bin Asyraf yang diberi amanat oleh seorang Quraisy sebanyak satu dinar
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 58
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang
khabarnya ialah (ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang itu dalam karungnya) maka ia harus dijadikan budak...Ketentuan ini yaitu orang yang mencuri dihukum menjadi budak, merupakan syariat Nabi Yakub.
ini merupakan keterangan dari ayat yang sebelumnya, maksudnya, kamu telah menjadikan mereka sebagai budak-budak
yaitu menggambarkan istri dengan sifat yang menjadikannya haram bagi dia (maka memerdekakan seorang budak...) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri itu bercampur) bersetubuh