Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 tentang kurban 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 Al+hujurat+ayat+13 11 angin 12 surah al baqarah ayat 2 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 al qalam ayat 4 15 Al Baqarah ayat 285 16 Sedekah 17 zakat 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 Al ahzab ayat 21 20 an nisa ayat 59 21 ali imran 159 22 Al hujurat ayat 9 23 al hajj ayat 7 24 saba 15 25 talak 26 ali imran 27 Ibrahim Ayat 7 28 at tahrim ayat 6 29 al baqarah ayat 177 30 ali imran 190 31 beriman kepada allah 32 al baqarah ayat 285 33 ilmu 34 upah 35 an nisa ayat 29 36 surat+38+ayat+72 37 at taubah ayat 60 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 al-a'raaf+7 40 Yusuf 87 41 surat+at+tagabun+ayat+1 42 Al baqarah ayat 30 43 miskin 44 al ikhlas 45 Muslim itu bersaudara 46 Al baqarah ayat 229 47 Melaksanakan haji 48 yunus ayat 3 49 maryam 50 Alat pembelajaran 51 riba 52 Rumah 53 surat al araf ayat 54 54 hawa 55 kafir 56 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 57 al anfal ayat 60 58 Al hujurat ayat 13 59 Cahaya Allah 60 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 61 Terbit 62 Pendidikan islam sebelum menikah 63 Surah Al Maidah ayat 15-16 64 Luqman ayat 12 65 ali imran 104 66 al maidah ayat 8 67 ar rad ayat 11 68 ali imran 18 69 an nisa ayat 93 70 al-alaq+ayat+2 71 Al-fajr ayat 27-30 72 ali+imran+191 73 surat+al-anbiya+ayat+22 74 Al-Hasyr Ayat 18 75 al-alaq+ayat+3 76 Al ahzab ayat 56 77 hati bani adam 78 surat al-anbiya ayat 22 79 Ghafur ayat 78 80 Tajwid surat an-nisa ayat 34 81 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 82 al-alaq+ayat+4 83 Surah Hud ayat 114 84 Tentang fenomena alam 85 ali imran 77 86 Al Bayyinah ayat 5 87 keutamaan sholat 88 pendidikan 89 al hijr 19 90 al-alaq+ayat+5 91 Melupakan jasa orang 92 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 93 al maidah ayat 1 94 surat as saffat ayat 113 95 istri 96 al hujurat ayat 10 97 surah+luqman+ayat+17 98 Matahari di bawah arsy 99 qs al isro ayat 1 100 al jumuah ayat 10

Hasil pencarian tentang Halal+dan+haram

(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang...haram.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan...Jangan sekali-kali kalian berani membuat hukum halal-haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya...mengatakan ini boleh, dan ini dilarang....Dengan perbuatan itu berarti kalian telah mendustakan Allah dan menyandangkan kepada-Nya sesuatu yang...pernah mendapatkan kebaikan dan keberuntungan.
Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan...dan yang baik-baik yang disukai manusia....Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram....Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara...yang haram.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 59
"Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram...dan (sebagiannya) halal".
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 116
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan...ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.
Setan menampakkan perbuatan jahat dan membahayakan kehidupan menjadi baik di mata kalian....Kemudian kalian berjalan di bawah keraguan dan kebimbangan, kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal...dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil yang meyakinkan.
Sebuah kitab suci yang terang dan jelas, yang menampakkan kebenaran dari kepalsuan, membedakan antara...yang halal dan yang haram dan memberi janji pahala dan ancaman akan siksa.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat) kitab yang memisahkan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram (dan penerangan
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil, yang halal...dengan yang haram (agar kamu peroleh petunjuk) dengannya dari kesesatan.
Kami sungguh telah memberikan Tawrât kepada Mûsâ dan Hârûn, sebuah kitab suci yang membedakan antara...yang benar dan yang salah, dan antara yang halal dan yang haram....Lebih dari itu, Tawrât merupakan cahaya yang menerangi jalan kebaikan dan kecemerlangan, di samping merupakan
Dan ingatlah ketika Kami memberikan nikmat pada kalian, dengan menurunkan kitab suci, Tawrât, kepada...Kitab inilah yang memisahkan antara yang benar dan palsu dan membedakan antara yang halal dan yang haram..., agar kalian mendapat pegangan dengan cahayanya dan mendapat petunjuk dari kesesatan dengan merenungi
seperti perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung, maksiat, apa pun jenisnya dan...Dia juga mengharamkan membuat sekutu bagi-Nya tanpa alasan yang benar dan bukti yang kuat, dan mendustakan...Allah dalam masalah halal haram dan sebagainya."
Keuntungan yang tersisa untuk kalian berupa harta halal yang diberikan Allah kepada kalian jauh lebih...baik dari sekadar harta haram yang kalian kumpulkan, jika kalian beriman kepada Allah dan menjauhi segala...Aku bukanlah pengawas yang menghitung dan memvonis amal perbuatan kalian."
(Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian) yang sering digambarkan...oleh lisan kalian (secara dusta, "Ini halal dan ini haram.") terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh...Allah dan apa yang tidak diharamkan oleh-Nya (untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah) dengan
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
kepada fi`il yang tidak disebutkan; artinya Kami utus mereka dengan membawa hujah-hujah yang jelas (dan...(Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr) yakni Alquran (agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang...diturunkan kepada mereka) yang di dalamnya dibedakan antara halal dan haram (dan supaya mereka memikirkan
(Katakanlah, "Tidak sama yang buruk) barang yang haram (dengan yang baik) barang yang halal (meskipun
(Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah...halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad saw.
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram.
tentang apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan sebagiannya haram...dan sebagian yang lainnya halal.") seperti ternak bahirah, ternak saibah dan bangkai....Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian) tentang ini, yaitu tentang penghalalan dan
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dengan mengingkari dusta mereka kepada Allah dalam hal penghalalan dan...Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang halal dan baik?"...kecuali orang-orang yang beriman di dunia, sebab mereka telah melaksanakan kewajiban dengan bersyukur dan...Akan tetapi kasih sayang Allah yang luas juga dirasakan orang-orang yang kafir dan melanggar di dunia...Dalam kewenangan-Nyalah masalah halal dan haram."
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan...makanan yang baik dan halal....Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,...selagi mereka takut kepada Allah dan menjauhinya setelah mengetahui pengharamannya, kemudian selalu...di setiap masa, tulus ikhlas dalam perbuatan dan melaksanakannya dengan sempurna.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash....Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya untuk memasuki Masjidil Haram...Dan Aku bersumpah bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar akan memasuki Masjidil Haram, insya...Allah, dalam keadaan aman, dengan mencukur dan menggunting rambut, tanpa rasa takut....telah mengetahui kebaikan yang tidak kamu ketahui ketika menunda waktu kamu untuk memasuki Masjidil Haram
Orang-orang yang mengingkari Allah dan utusan-utusan-Nya serta selalu menghalangi manusia untuk memeluk...Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram di Mekah--sedang Allah telah...menjadikannya haram dan aman bagi semua orang, baik penduduk tetap maupun yang hanya berkunjung--akan...Begitu juga setiap orang yang menyeleweng dari kebenaran dan berbuat zalim di kawasan haram, ia akan
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya...(sebelum Taurat diturunkan) hal ini terjadi sesudah Ibrahim sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram...Mendengar itu mereka pun kebingungan dan tak pernah mengemukakan Taurat. Maka Allah swt. berfirman: