Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 6 an nisa ayat 125 7 ayat ayat konsumsi 8 ali imran 67 9 ali imran ayat 67 10 attahrim ayat 6 11 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 12 ikan 13 Sedih 14 al ikhlas 15 Al baqarah ayat 111 16 al anfal ayat 27 17 riba 18 al baqarah ayat 151 19 maryam 20 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 21 hewan 22 Surat dan hruf gedrik ya 23 Al-Insyiqaq ayat 11 24 Yunus 25 adil 26 an+nisa+ayat+59 27 SURAT ANISA AYAT 21 28 al ahqaf ayat 13 29 al imran 30 taubah ayat 31 31 al isra ayat 15 32 an nisa ayat 29 33 al baqarah ayat 153 34 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 35 muhammad 36 Ali imran 159 37 yunus+40 38 al baqarah ayat 275 39 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 40 Al-Baqarah ayat 30 41 al+maidah +ayat+8 42 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 43 Ar Rum ayat 41 44 Muslim 4969 45 Niat 46 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 47 Saba 13 48 an+nisa+ayat+58 49 al hujurat ayat 12 50 Sabar 51 an nisa ayat 146 52 matahari 53 Orang Yahudi 54 asy+syura+ayat+44 55 al-maidah ayat 2 56 utang 57 laki laki dan perempuan 58 Al an'am ayat 165 59 dengki 60 An-Nisa ayat 59 61 qs+annisa+ayat+24 62 al maidah ayat 3 63 surat+al isra+ayat+32 64 Ali imran 133 65 Zakat 66 Tafsir ayat talaq 67 janji 68 ibrahim ayat 4 69 yusuf 53 70 an nisa ayat 34 71 keterangan 72 surat an nisa ayat 58 73 Surat asyuaro ayat 214 74 al hajj ayat 54 75 al+adiyat+ayat+7+8 76 hadits tentang etika lingkungan 77 QS. Ali Imran (3): 67! 78 Ibrahim 40 79 Tafsir Ibnu katsir 80 al-mu'minun ayat 18 81 al ahzab ayat 70 82 doa dimudahkan semua urusan 83 ali imran 200 84 At-tin+ayat+1 85 Jual beli salam 86 penciptaan 87 Al hujurat ayat 13 88 Tumbuhan 89 tafsir ayat 50 surat al an'am 90 kiamat 91 turunnya+hud+ayat+118 92 al maidah ayat 1 93 an nur ayat 2 94 al+baqarah+ayat+234 95 an nisa ayat 1 96 akhlak 97 Jujur 98 Al-Baqarah ayat 243 99 An-nisa+ayat+59 100 Langit bumi

Hasil pencarian tentang Ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
tafsir-deskripsi"> Kebenarannya berada pada posisi paling tinggi, yaitu sampai meyakinkan yang merupakan ilmu...Yakin ada tiga tingkatan: (1) ‘Ilmul yaqiin, yaitu ilmu yang diambil dari berita, (2) ‘Ainul yaqiin..., yaitu ilmu yang diperoleh dari melihat langsung, (3) Haqqul yaqiin, yaitu ilmu yang diperoleh dari...Nah, Al Qur’an ini menempati posisi paling tinggi, yaitu haqqul yaqiin karena di dalamnya terdapat ilmu

-deskripsi"> Yaitu dengan kitab-kitab samawi, mukjizat, ilmu yang bermanfaat yang...senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka maksudnya ialah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu...pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan...Termasuk ke dalam contoh ilmu yang biasanya manusia berbangga dengannya adalah ilmu Filsafat dan ilmu...Mantiq Yunani, dimana dengan ilmu itu mereka bantah banyak ayat-ayat Al Qur’an, mengurangi keagungannya
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Ini merupakan tingkatan ilmu yang paling rendah, bahkan mereka tidak memiliki ilmu sama sekali....Sedangkan keragu-raguan menyingkirkan pengetahuan, karena ilmu (pengetahuan) dengan semua tingkatannya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
tergesa-gesanya Beliau untuk segera menghapal wahyu itu menunjukkan kecintaan yang sempurna kepada ilmu..., maka Allah memerintahkan kepadanya agar meminta kepada Allah tambahan ilmu, karena ilmu adalah kebaikan...Tentunya, cara untuk memperolehnya adalah dengan bersungguh-sungguh, rindu kepada ilmu, memintanya kepada...Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan tentang adab mencari ilmu, yaitu bahwa orang yang mendengarkan...Oleh karena itu, setiap kali diturunkan ayat Al Qur’an, maka bertambahlah ilmu Beliau.

untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan...yang tidak tahu untuk bertanya kepada mereka, dan bahwa tugas orang awam adalah bertanya keada ahli ilmu
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
-deskripsi"> Yakni inilah batas ilmu dan tujuan mereka, sehingga mereka lebih mengutamakan...Adapun orang-orang yang beriman kepada akhirat, maka harapan mereka tertuju kepada akhirat, ilmu mereka...adalah ilmu yang paling utama dan paling mulia, yaitu ilmu yang diambil dari Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya
Oleh karena itu, ilmu mereka merugikan mereka dan tidak bermanfaat; mereka tenggelam dalam mengkaji ilmu-ilmu
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
dipakai dhamir hum karena memandang segi makna yang terkandung di dalam lafal man (sedangkan, sebenarnya, ilmu-Nya...meliputi apa yang ada pada mereka) diathafkan kepada lafal yang tidak disebutkan, lengkapnya ilmu mengenai...hal tersebut telah diliputi oleh ilmu-Nya (dan Dia menghitung segala sesuatu satu per satu.") lafal
-deskripsi"> Sesungguhnya mentadabburi kitab Allah merupakan kunci bagi semua ilmu, dengannya...diperoleh semua kebaikan dan daripadanya digali berbagai macam ilmu, dan dengannya bertambah keimanan...Semakin bertambahnya tadabbur seseorang terhadap Al Qur'an, maka semakin bertambah pula ilmu, amal dan
meskipun sebabnya khusus, yakni untuk bertanya keadaan para rasul kepada orang yang berpengetahuan (ahli ilmu...), akan tetapi ia umum, sehingga apabila seseorang tidak memiliki ilmu tentang masalah agama yang ushul...Kita tidak diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu, kecuali karena ahli ilmu berkewajiban mengajarkan...Diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu menunjukkan dilarangnya bertanya kepada orang yang terkenal kebodohannya
Mereka inilah Ahli Ilmu....Di samping itu, mereka (Ahli ilmu) juga berpendapat, bahwa perintah dan larangannya menunjukkan kepada...

-deskripsi"> Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud orang-orang yang diberi ilmu...

-deskripsi"> Mereka (Ahli Ilmu) juga berpendapat tentang perintah dan larangan, bahwa...Ini adalah keutamaan Ahli ilmu dan kelebihannya serta tandanya, di mana setiap kali ilmu seseorang semakin
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,

-deskripsi"> Nabi Musa ‘alaihis salam meminta kepada Khadhir agar diajarkan ilmu...yang diajarkan Allah kepadanya karena menambah ilmu itu disyari’atkan.
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
tafsir-deskripsi"> Yakni karena kamu bersuka ria dan berbangga dengan kebatilan yang kamu pegang dan dengan ilmu...yang menyelisihi ilmu rasul serta kamu bersikap sombong terhadap hamba-hamba Allah secara zalim dan...para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu...tercela yang mengharuskan mendapat siksa, berbeda dengan bergembira yang terpuji yaitu bergembira karena ilmu
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
maksudnya, apakah masa kenabian dan kerasulan telah lama berlalu atasmu, sehingga kamu tidak memiliki ilmu...jejak-jejaknya telah hilang sehingga kamu menyembah selain Allah karena merebaknya kebodohan dan tidak memiliki ilmu...Bahkan kenabian ada di tengah-tengah kamu, ilmu ada, sehingga uzur tidak diterima.
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu