Paling Sering Dicari

1 belajar 2 Pasar 3 yunus 99 4 ali imran 110 5 Qs Yusuf ayat 87 6 al maidah ayat 2 7 prestasi belajar 8 sabar 9 Al-hasyr ayat 7 10 ikhlas 11 Surah+An+Nisa+Ayat+26 12 pendidikan 13 utang 14 Ali Imran 64 15 Nenek 16 QS Az-Zumar ayat 9 17 yusuf 18 surat+al+a'rof+ayat+31 19 hutang 20 al maidah ayat 8 21 riba 22 Langit bumi 23 Haji 24 Al ikhlas 25 ibrahim 7 26 Ibnu katsir 27 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 28 al baqoroh ayat 30 29 Al Isra ayat 7 30 al baqarah ayat 2 31 al a'la ayat 7 32 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 33 ali imran 31 34 sedekah 35 al-baqarah ayat 45 36 Yusuf 30 37 Maryam 38 perempuan 39 al maidah ayat 1 40 al baqarah ayat 30 41 Ali imran 104 42 QS Al an'am ayat 141 43 Hadits Abu Daud Nomor 1754 44 an nahl ayat 90 45 luth 46 qs yunus 101 47 Hadits Muslim Nomor 2970 48 Dari bumi itu pula kamu dibangkitkan 49 perdagangan 50 Kebencian 51 yunus 107 52 surat+al+humazah+ayat+1 53 arrum ayat 41 54 Beriman dengan sebahagian kuru 55 ali imran 97 56 an nisa ayat 1 57 Al-Maidah ayat 2 58 Bercerai berai 59 al baqarah ayat 188 60 al araf ayat 96 61 al bayyinah ayat 8 62 al hijr 9 63 Yunus+100 64 Ibrahim 65 al-ikhlas 66 Hari kebangkitan 67 al baqarah ayat 23 68 al imran 145 69 Kebahagiaan 70 Ali Imran ayat 139 71 Babi 72 an nisa ayat 58 73 yusuf 47-49 74 Al-isra ayat 100 75 annisa ayat 1 76 Al jumu'ah ayat 10 77 al+maarij+ayat+24 78 surat+al+humazah+ayat+2 79 ar rahman 80 membacakan 81 ALI IMRAN 7 82 Bidadari 83 Yusuf 88 84 al isra ayat 9 85 az-zumar ayat 9 86 asy- syams ayat 13 87 surat al a'raf ayat 34 88 At tahrim ayat 9-10 89 surah+an+naml ayat 61 90 ali-imran 7 91 al anam ayat 165 92 najis 93 ibrahim ayat 4 94 Ar ra'du ayat 11 95 al bayyinah ayat 6 96 al ala ayat 7 97 menyesatkan 98 keselamatan 99 Hadits jual beli 100 yusuf 87

Hasil pencarian tentang Islam

Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
niscaya kalian akan kikir dan keluarlah) karena kekikiran kalian (kedengkian kalian) terhadap agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu...ketika ia dicela karena masuk Islam.
Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam.