Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 al ahzab ayat 21 11 ali+imran+190 12 al maidah ayat 2 13 al baqarah ayat 30 14 Ali imran 31 15 iman 16 Hukum 17 pinjaman 18 Menuntut ilmu 19 Kecurangan 20 Hadis tentang Musa dan khidir 21 an nisa ayat 58 22 ali+imran+191 23 adil 24 Hadits Muslim 25 Surat+al+ghafir+ayat+60 26 tanggung jawab 27 al+maarij+ayat+35 28 annisa ayat 9 29 Surat+al+ghafir+ayat+40 30 jual beli 31 al hujurat ayat 9 32 ali imran ayat 7 33 at tahrim ayat 6 34 al anfal ayat 2 35 khalifah 36 surat+al hijr+AYAT+36 37 pendidikan 38 Sabar 39 al ankabut ayat 51 40 al baqarah ayat 4 41 Sedekah 42 al baqarah ayat 285 43 Ar Rahman 44 Hadist tentang mu'amlah 45 Al+maidah+ayat+135 46 akhlak 47 gunung 48 zabur 49 zakat 50 an nisa ayat 59 51 ibrahim 52 Al hasyr ayat 7 53 Al-Imran 182 54 ikhlas 55 pemimpin 56 Anggur 57 Al-Baqarah ayat 151 58 an nahl ayat 72 59 Pemerintahan 60 al+maarij+ayat+32 61 al ikhlas 62 An nisa ayat 4 63 al+maarij+ayat+30 64 al maidah ayat 3 65 Tolong menolong 66 Hadits tentang filsafat 67 ali imran 190 68 ilmu 69 2154 hadist muslim 70 ali imran 92 71 an nisa ayat 1 72 yusuf 87 73 al baqarah ayat 2 74 Az Zariyat ayat 56 75 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 76 tentang murabahah 77 Niat 78 surat+ibrahim+AYAT+44 79 Tentang masjid 80 Surat+Ibrahim+Ayat+52 81 Pinjaman uang 82 ali imran 7 83 nikah 84 yusuf ayat 87 85 Surat Al lkhlas 86 Surat Annahl 69 87 surat Al-Hasyr {59} : 9) 88 At-Taubah ayat 103 89 ibrahim 7 90 shaad+ayat+42 91 upah 92 Asshaf ayat 14 93 al+baqarah+ayat+285 94 Dengki 95 al+maarij+ayat+33 96 ali Imran 186 97 Surat+al kahfi 98 al isra ayat 34 99 al maidah ayat 8 100 sihir

Hasil pencarian tentang Islam

Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
niscaya kalian akan kikir dan keluarlah) karena kekikiran kalian (kedengkian kalian) terhadap agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu...ketika ia dicela karena masuk Islam.
Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam.