Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Makhluk proses kehidupan 6 Mahluk 7 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 8 Ayat tentang materi dan perubahannya 9 ar rahman 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 Manusia 12 Ayat tentang gaya dan energi 13 al baqarah ayat 187 14 Kurban 15 Surat ar ra'du ayat 11 16 an nahl ayat 90 17 Perubahan Fisika 18 hati 19 Sabar 20 Al An’am ayat 83 21 an nisa ayat 3 22 an nur ayat 24 23 ali imran 24 alhadid+ayat+7 25 al rahman 26 al ikhlas 27 al maidah ayat 2 28 Hadits Muslim Nomor 2855 29 AL BAQARAH AYAT 30 30 +kandungan+dari+malaikat+mikail 31 ilmu 32 al baqarah ayat 2 33 an-nisa ayat 29 34 Surat Al-Anbiya Ayat 30 35 Yusuf 36 Hadis tentang produksi 37 al maidah ayat 1 38 Hewan 39 AL maidah ayat 3 40 Hadist cinta 41 MARYAM 42 ALI IMRAN 159 43 Hadits Muslim Nomor 5318 44 al baqarah ayat 275 45 Hutang 46 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 47 yunus 40 48 Al Quran 49 an nisa ayat 4 50 al isra ayat 32 51 ali imran 133 52 al Baqarah ayat 43 53 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 54 an nur ayat 2 55 Surga 56 mahluk & proses kehidupan 57 ar-rum ayat 21 58 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 59 al+maidah+ayat+1 60 akhlak 61 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 62 hud ayat 114 63 albaqoroh ayat 10-30 64 al maidah ayat 6 65 Ali+Imran 66 hukum 67 Ali Imran 103 68 al+baqarah+ayat+183 69 Prasangka 70 Curang 71 Akhlak terpuji 72 Duniawi 73 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 74 surat+an+nisa+ayat+35 75 al anfal ayat 2 76 Manusia,l 77 al mulk ayat 3 78 al baqarah ayat 183 79 an nisa ayat 29 80 Zina 81 QS. Al-Ahzab ayat 59: 82 an nisa' ayat 58 83 Fatir ayat 3 84 hujan 85 Bershalawat 86 alhadid ayat 20 87 Suat al baqoroh ayat 2 88 ibrahim 89 surat+al+baqarah+ayat+273 90 Q.S Al-Hasyr ayat 18 91 Surat Al-Mu’minun Ayat 50 92 an+nisa+ayat+34 93 Sopan santun 94 ar rahman 20 95 Sempurna 96 hati yang sehat 97 an nisa ayat 23 98 Ali Imran 26 99 Pengetahuan alam 100 Q.S. Al-A’raaf : 57)

Hasil pencarian tentang Kisah+isra+mi'raj+

penglihatan, yang maksudnya adalah penglihatan yang dialami Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di malam Isra...sedangkan sebagian orang yang telah beriman kembali murtad ketika diberitahukan peristiwa isra’ dan mi’raj
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami tidak menjadikan rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra...yang terkutuk di dalam Alquran) yaitu pohon zaqqum yang tumbuh di dasar neraka Jahim; Kami jadikan kisah
perkara-perkara lain yang dilihat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pada malam israa’-mi’raj
Disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika isra’-mi’raj
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
dinashabkan dengan alamat naqsh sedangkan tanwinnya merupakan pergantian dari mudhaf ilaih, artinya semua kisah...rasul-rasul yang diperlukan (Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah para rasul) lafal maa di sini...tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah...beriman disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah
Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang...; dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah....Di sisi lain, dari kisah-kisah itu dapat dipetik satu pelajaran bahwa orang-orang kafir menggunakan cara
Kisah tentang penghuni gua di sebuah gunung dan lempengan yang bertuliskan nama-nama mereka setelah mereka...mati, bukan satu-satunya kisah yang menakjubkan, meskipun merupakan kisah yang luar biasa....Kisah itu tidak lebih menakjubkan dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang lain.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 120
Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...Secara umum, surat al-Qashash berisi perincian persoalan-persoalan global dari berbagai kisah, antara...lain kisah Mûsâ a. s. sejak dilahirkan pada masa kekuasaan Fir'aun....Setelah itu, dilanjutkan dengan kisah diasuhnya Mûsâ dalam istana Fir'aun hingga ia diusir dari kawasan...(bentuk jamak dari "qishshah" yang berarti 'kisah' atau 'cerita').]]
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku
-deskripsi"> Yakni kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya....

-deskripsi"> Dari kisah-kisah itu, mereka dapat mengetahui perbuatan yang akan mendatangkan...

-deskripsi"> Benar, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...Artinya engkau tidak hadir bersama mereka, maka bagaimana engkau dapat mengetahui kisah mereka lalu engkau
Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...Dalam kisah itu dijelaskan tentang watak orang-orang kafir yang selalu mengingkari kebenaran sehingga...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Kemudian, setelah memaparkan kisah-kisah tersebut, Allah menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat dipetik...dari kisah-kisah itu.
Kisah-kisah itu, wahai Rasulullah, adalah sebagian dari kisah negeri yang telah Kami hancurkan.
isinya kepada penduduk Mekah seraya mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah menceritakan kepada kalian kisah-kisah...kaum Ad dan kaum Tsamud, dan sekarang saya akan menceritakan kepada kalian kisah-kisah tentang kerajaan...Ternyata mereka menyenangi kisah Nadhr itu, karenanya mereka meninggalkan Alquran serta tidak mau mendengarkannya
Di dalam al-Qur'ân ini terdapat banyak kisah menarik tentang orang-orang terdahulu yang sepatutnya dapat...Oleh karena itu, wahai para pendusta, ambillah pelajaran dari kisah-kisah itu.
Kami tuturkan sebagian kisah Mûsâ bersama Fir'aun secara benar, agar orang-orang yang beriman dapat mengambil...pelajaran dari kisah itu.
Dari setiap kisah rasul-rasul dan umat-umatnya yang telah lalu, Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sesuatu...Di dalam kisah-kisah tersebut terdapat penjelasan kebenaran yang kamu serukan seperti para rasul terdahulu
Sesungguhnya apa yang dipaparkan al-Qur'ân tentang kisah ini merupakan bukti kebenaran para rasul dan...Tetapi, kebanyakan mereka yang telah diperdengarkan kisah ini, tidak beriman.
pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung kisah...Diceritakan, misalnya, kisah penciptaan Adam dan Hawâ', kisah keluarnya mereka dari dalam surga akibat...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di antaranya kisah Nabi Nûh, Nabi Hûd dengan pengikutnya, kaum 'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd yang...Juga kisah-kisah nyata yang mengandung nasihat dan pelajaran.
(Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul (pengajaran

-deskripsi"> Untuk dapat memahami ayat ini kami bawakan kisah berikut –terlepas...apakah kisah ini sahih atau tidak- hanya saja kita dapat mengambilnya sebagai pelajaran....Kisah ini disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim ketika menerangkan tentang ihsan:

-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kisah Zakaria dan Yahya,...di mana kisah itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala...melanjutkan dengan kisah yang lebih menakjubkan lagi dengan bertahap dari yang ringan lalu naik ke atasnya
Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."
Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."
Kisah Yûsuf dalam surat ini diceritakan pada 78 ayat....Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...Allah menegaskan bahwa kisah-kisah para nabi itu merupakan pelajaran berharga bagi orang-orang berakal...Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu...Ciri yang paling menonjol dari surat ini, adalah kisah Yûsuf diceritakan secara lengkap.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Dalam kisah-kisah tersebut dijelaskan banyak masalah menyangkut akidah, hukum dan akhlak.
diwahyukan kepada Muhammad itu memberikan penjelasan kepada Banû Isrâ'îl mengenai akidah, hukum dan kisah-kisah
Ada yang berpendapat, bahwa perintah ini sesuai zhahirnya, yaitu pada malam Beliau berisraa’-mi’raj