Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 Syirik 5 hujan 6 rumah 7 ar-rum ayat 21 8 kemudahan 9 ibrahim 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 al baqarah ayat 275 12 Matahari 13 Adam 14 al waqiah ayat 63 15 al quran adalah petunjuk 16 Jihad 17 Dua masa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 surah al-maidah ayat 8 20 Maryam 21 ibrahim 37 22 Disebabkan 23 Al Isra ayat 73 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 puasa 26 cinta 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 al jumuah ayat 10 31 miskin 32 surat al mujadalah ayat 11 33 Ta ha+ayat+14 34 surat+al+imranayat+110 35 al ikhlas 36 al araf ayat 56 37 al isra ayat 7 38 Surga 39 Kafir 40 Manusia 41 Iman 42 Zina 43 ilmu 44 al isra ayat 36 45 Hadits Muslim Nomor 3035 46 al hujurat ayat 13 47 ibrahim ayat 7 48 Aliimram+ayat+105 49 Ikhlas 50 al imran 51 al a'raf ayat 52 52 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 53 Berdebat 54 al+maidah+ayat+8 55 perempuan 56 surat an nazi'at 57 ALI IMRAN 159 58 al-mujadalah ayat 11 59 annisa ayat 11 60 hadits tentang anak meninggal dunia 61 Perubahan zat 62 Obat 63 Gunung-gunung burung-burung daud 64 Surat Al-Baqarah Ayat 256 65 AL IMRAN AYAT 3 66 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 67 al-baqarah ayat 164 68 annisa ayat 12 69 khusyu 70 yusuf 71 Al-Baqarah ayat 132. 72 al baqarah ayat 81 73 al ahzab ayat 21 74 Surat yunus+ayat+8 75 berserah diri 76 Al-Ankabut ayat 57 77 yusuf 72 78 pikun dan beruban 79 al-imron ayat 110 80 at tahrim ayat 6 81 Surah Taha ayat 5 82 keinginan berhasil 83 Ar Rahman 84 Metode pendidikan 85 Mencela pemberian 86 maryam ayat 30-35 87 surat al-zalzalah 88 Hati 89 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 90 al imran 159 91 surah al Maun beserta terjemahan 92 Sebaik baik penolong dan pelindung 93 surat al-an'am ayat 59 94 an nisa ayat 29 95 al+imran+27 96 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 97 Surat Al Kahfi ayat 97 98 tafsir tentang kepemimpinan 99 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 100 AL Hasyr ayat 7

Hasil pencarian tentang NIKAH

-deskripsi"> Keumuman ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut’ah, karena wanita
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini juga menunjukkan haramnya nikah mut’ah (kontrak), karena keadaan wanitanya bukan istri yang
Wahai orang-orang beriman, jika kalian melangsungkan akad nikah dengan salah seorang wanita Mukmin, kemudian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah
bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka dalam hal tersebut sebagai kemurahan bagi mereka dalam masalah nikah
Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...yang kurang, seperti zhihar atau iila’ lebih tidak jatuh lagi sebelum nikah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 235
Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.
Nikah misalnya, ia termasuk sebab lahirnya anak, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala Dialah yang memberikan
-deskripsi"> Dengan nikah yang sesungguhnya, bukan bermaksud menghalalkan kepada suami
memaafkan mereka hingga mereka tidak mengambilnya (atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah
laki-laki dan istri lain selain ibunya, maka anak laki-laki harus mengawini janda ayahnya itu tanpa akad nikah
Namun menurut pendapat yang shahih, maksud "orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, karena dialah
(Dan janganlah kamu pastikan akan mengakadkan nikah), artinya melangsungkannya (sebelum yang tertulis
Hal itu, karena istri sebelum akad nikah itu haram bagi suaminya, dan istri tidak ridha menghalalkan
itu, niatkanlah yang baik dan jangan meniatkan hal yang buruk seperti berazam untuk mengadakan akad nikah
tanpa memakai maskawin (sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin) dalam pengertian nikah
Ayat ini merupakan hujjah tentang kewalian kerabat dalam semua kewalian, seperti nikah, harta, dan lain-lain

-deskripsi"> Yakni nikah dengan lafaz hibah (memberikan diri) tanpa adanya mahar
beberapa negara Eropa, misalnya, setelah terjadi perang, perbandingan antara laki-laki dan wanita layak nikah
larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang piutang, hukum nikah