Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 dalil+kitab+zabur 8 Surat fatir ayat 3 9 Cari t Opik dmn 10 sabar 11 Ali+imran+ayat+134 12 Keuntungan+jual+beli 13 al-baqarah ayat 216 14 surat ibrahim 15 surat an nas 16 Al isra ayat 32 17 musibah 18 bekerja 19 ilmu 20 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 21 Injil 22 Obat 23 hijrah 24 Yunus 57 25 saba 26 an nisa ayat 59 27 qs yusuf 28 asmaul husna 29 Al-Isro ayat 26-27 30 hutang 31 hadist+al-hujurat+ayat+12 32 Wasiat 33 Sedekah 34 ali imran 159 35 Jinn 36 ali imran 31 37 al maidah ayat 48 38 Seratus 39 az zumar ayat 53 40 ali imran 185 41 Harta 42 at taubah ayat 105 43 pendidikan 44 Surat Ali Imran ayat 159 45 kiamat 46 Ali imran 110 47 ibrahim 48 Al ikhlas 49 al hijr ayat 9 50 niat 51 Wanita keji 52 hadis tentang manusia 53 Surah Al Isra Ayat 55 54 ayat kursi 55 surat 3 ayat 5 56 maryam 58 57 Hadis berfikir kritis 58 berkembang 59 Al Mujaadilah ayat 13 60 an-nisa+ayat+21 61 Berobat dengan yang halal 62 al hujurat ayat 13 63 dalil+naqli+kitab+zabur 64 jenazah 65 shalat 66 dalil+naqli+kitab+injil 67 Melihat 68 al jin ayat 26 69 QS+An-Nisa+ayat+29 70 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 71 Al Baqarah ayat 30 72 putus amal 73 al imran 74 ibrahim+26 75 LUQMAN 76 Maryam 56  77 al hijr ayat 22 78 batu hitam 79 luqman+14 80 riba 81 Cari nadzwa 82 lalat 83 al mu'minun ayat 5-7 84 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 85 al hasyr ayat 18 86 an nahl ayat 97 87 surat+an-nisa+ayat+161 88 Kebajikan 89 hari+kiamat 90 menikah adalah sunnah 91 assyura ayat 38 92 surat yasin 93 Jual beli yang dilarang 94 kematian 95 maryam 96 Iblis 97 Al-Baqarah ayat 201 98 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 99 pakaian 100 wanita

Hasil pencarian tentang al-a'raaf+7

(Dan orang-orang yang di atas Al-A`raaf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka) penduduk neraka (yang...selalu kamu sombongkan itu.") yaitu kepongahanmu tidak mau beriman, kemudian orang-orang yang di atas Al-A...`raaf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi isyarat kepada orang-orang Islam yang lemah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila pandangan mereka dialihkan) yakni Ashhaabul A`raaf itu (ke arah) ke sebelah (penghuni neraka
penghuni neraka (ada batas) penghalang; menurut suatu pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf...(di atas Al-A`raaf itu) yakni nama tembok surga (ada orang-orang) yang amat tampan dan amat buruk rupanya...orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir, oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A...`raaf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu mengingat mereka berada di tempat yang tinggi....Allah swt. berfirman, ('Mereka belum lagi memasukinya) yakni para penghuni Al-A'raaf itu ke surga (sedangkan
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
., s. al-Zumar ayat 7.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Syu'aib a. s.
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm a....s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang;...dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat 5--7...surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al...kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al...Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.).
dongengan-dongengan) kebohongan-kebohongan (orang-orang dahulu kala") wazan lafal Asaathiir sama dengan lafal Al...Adhaahiik dan Al-A`aajiib, adalah bentuk jamak dari lafal Usthuurah artinya dongengan atau fiksi.
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a...dan Ahsana bermakna As-Sayyi dan Al-Hasan.
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
Akan tetapi, Kami menurunkan al-Qur'ân kepada mereka yang mengingatkan pada kebenaran yang diakui oleh...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...kaum Tsamûd, Ibrâhîm a. s, Lûth a. s., dan Syu'ayb a. s....Kedua, untuk menarik perhatian agar, saat dibacakan, al-Qur'ân harus disimak, sebagai pertanda bahwa...al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya diturunkan dengan
Sampaikanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a....s. dan menjadikan al-Masjid al-Harâm sebagai tempat berhala, sampaikan kepada mereka itu kisah perjalanan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak