Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Bumi bulat 11 Zina 12 Rezeki 13 ali imran ayat 159 14 lokasi yang memudahkan 15 Ali imran 16 Zakat 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 al hujurat ayat 13 19 Jibril 20 Injil 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 al+maidah+ayat+47 23 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 24 kitab+zabur 25 Arsy 26 surat+thaha+ayat+126 27 Ar rum ayat 41 28 al+hijr+22 29 hr+muslim+288 30 Jihad 31 al+ikhlas 32 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 33 an nahl ayat 125 34 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 35 pertengkaran 36 Surat-ad-dahr-ayat-23 37 mati 38 al maidah ayat 48 39 Saba' ayat 1 40 AS+SAJADAH+AYAT+6 41 Al-Ahzab ayat 33 42 surah ar-raf ayat 72 43 Melindungi 44 ar rum ayat 21 45 Al quran 46 ali imran 134 47 surah+fathir+ayat+18 48 dalil+kitab+Zabur 49 AL HASYR AYAT 18 50 Ayat ayat larangan zina 51 surat+thaha+ayat+125 52 ayat Alquran tentang syuruk 53 Tenggorokan 54 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 55 Fitrah 56 Seribu malaikat 57 an nisa+ayat+65 58 an nur ayat 31 59 an nisa ayat 29 60 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 61 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 62 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 63 al hijr 9 64 ali imran 31 65 lebah 66 al baqoroh ayat 247 67 As al jinn 6 68 Al hijr 74 69 Sembahyang 70 an+nisa+ayat+29 71 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 72 Kesedihan 73 surat+al-ahzab+ayat+33 74 at tahrim ayat 6 75 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 76 yusuf 77 amal 78 anjing 79 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 80 Surat Al Muzzammil ayat4 81 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 82 Al+Baqarah+ayat+287 83 Usaha 84 az-zariyat ayat 56 85 surat ghafir ayat 49 86 Al Baqarah ayat 186 87 Hadits Abu Daud Nomor 1335 88 dalil kitab Taurat 89 Ujian 90 ali imran ayat 200 91 Negeri yang dijanjikan 92 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 93 Ali imran 110 94 Surah As-Syam Ayat 7 95 Menyesali 96 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 97 ali+imran+110 98 gunung 99 Berlomba lomba mengumpulkan harta 100 janin

Hasil pencarian tentang perempuan+

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menamakan malaikat dengan nama perempuan....Mereka mengatakan, "Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah."
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
(Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan) ia mempunyai anak perempuan...kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang...laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara...perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan)...termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak...perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,...dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik
yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan...) karena mereka telah mengatakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah.
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai...lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 39
lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan...) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya....Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...maka jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapa pun baik laki-laki atau perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 12
dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 20
dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan..., perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya laki-laki...dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah kalian
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...Yakni, Kami cegah dia untuk menerima air susu perempuan-perempuan yang mau menyusuinya selain dari air...Maka Nabi Musa menolak semua air susu perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk menyusuinya (maka berkatalah...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat
Kepada saudara perempuan Mûsâ, sang ibu berkata, "Ikutilah jejak Mûsâ, agar kamu mengetahui beritanya...kehati-hatian agar tidak diketahui, sementara Fir'aun dan keluarganya tidak tahu bahwa ia adalah saudara perempuan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 7
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?