Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 ar-rum ayat 21 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 Adam 10 surat ali' imran ayat 185 11 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 12 Nikah 13 al mujadalah ayat 11 14 Jihad 15 cinta 16 Dua masa 17 matahari 18 dosa 19 hutang 20 surah al-maidah ayat 8 21 al a'raf ayat 52 22 Jika allah menganugerahi rahmat 23 Ikhlas 24 ALI IMRAN 159 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Berdebat 28 puasa 29 al isra ayat 7 30 Al-Imran (3 : 130) 31 miskin 32 Aliimram+ayat+105 33 Ar Rahman 34 Al-Imran ayat 130 35 al ahzab ayat 21 36 Hadits Muslim Nomor 3035 37 maryam 38 Ta ha+ayat+14 39 Saba 13 40 surat+al+imranayat+110 41 Kafir 42 surat al imran ayat 185 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 ilmu 45 al isra ayat 36 46 Surat yunus+ayat+8 47 Hadits ahmad jauhi kufur 48 al jumuah ayat 10 49 Al Jasiyah ayat 18 50 adil 51 al-baqarah ayat 164 52 Membunuh 53 ayat al-Baqarah 219 54 permainan 55 ayat+menyembunyikan+ilmu 56 durhaka 57 surah al kautsar ayat 1-3 58 az zumar ayat 68 59 Gelap 60 Ditanya 61 empat puluh tahun 62 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 63 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 64 Zina 65 aL IMRAN AYAT 2 66 Perubahan zat 67 al imran 68 al anam ayat 83 69 al-baqarah ayat 168 70 iman 71 al bayyinah ayat 5 72 ibrahim ayat 7 73 al qashash ayat 77 74 Hud ayat 5 tema apa 75 Dimana dia akan mati 76 surah al hadid ayat 57:3 77 Surah al-imran ayat 77 78 al-mujadalah ayat 11 79 al-imron ayat 110 80 Laut 81 annisa ayat 12 82 Hadits Muslim Nomor 2314 83 QS. IBRAHIM AYAT 37 84 Al-Muzammil ayat 20 85 perempuan 86 menyapih 87 Gunung 88 Bahasa kaumnya 89 khusyu 90 Mencela pemberian 91 yusuf 92 surah al Maun beserta terjemahan 93 Rezeki 94 Surah Taha ayat 5 95 atap terpelihara 96 arah 97 ali imran 98 ar rahman 19 99 surat al-an'am ayat 59 100 Qs. Maryam 33

Hasil pencarian tentang pikun+dan+beruban

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang luasnya ilmu-Nya, besarnya kemampuan-Nya dan...lemah, yakni tahapan pertama penciptaannya, yaitu mani yang selanjutnya berubah menjadi segumpal darah dan...berubah menjadi segumpal daging sampai menjadi makhluk hidup dalam rahim, selanjutnya ia dilahirkan dan...keadaan lahir dan batinnya telah sempurna....Setelah tahapan ini dilalui, maka ia sedikit demi sedikit menjadi lemah kembali; tua, beruban dan pikun
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
lain, dengan benteng apakah kalian memelihara diri dari azab pada hari itu (yang menjadikan anak-anak beruban...) lafal syiiban bentuk jamak dari lafal asyyab; dikatakan anak-anak beruban, sebagai gambaran tentang...malapetaka, yaumun yusyiibu nawaashial athfaali, yakni hari yang dapat membuat ubun-ubun anak-anak beruban
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan masa tua, pikun dan lemah.

-deskripsi"> Yaitu hari Kiamat, hari dimana segala sesuatu yang keras dan besar menjadi...luluh, anak-anak beruban, langit yang kuat terbelah dan bintang-bintang berjatuhan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 54
sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan...beruban....Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
besarnya sekepal tangan (yang sempurna kejadiannya) telah diberi bentuk berupa makhluk yang sempurna (dan...(Dan Kami tetapkan) kalimat ayat ini merupakan kalimat baru (di dalam rahim, apa yang Kami kehendaki...kuat, yaitu di antara umur tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun (dan di antara kalian ada yang...umurnya sampai pikun) amat tua sehingga menjadi pikun (supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang...pikun."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 70
Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur...yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 17
bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban
menjadikan kalian lemah kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan...beruban....Dia Maha Mengetahui untuk mengurus ciptaan-Nya dan Mahakuasa untuk menjadikan segala yang dikehendaki-Nya
class="tafsir-deskripsi"> Pada hari itu terjadi kecemasan yang luar biasa yang menjadikan anak-anak beruban...dijalankan lalu dijadikan seperti debu yang dihambur-hamburkan, langit terbelah menjadi pintu-pintu dan...hukum-Nya yang adil, api neraka yang Allah sediakan untuk orang-orang yang melampaui batas menyala, dan
keadaan lemah) yang lain yaitu masa kanak-kanak (menjadi kuat) masa muda yang penuh dengan semangat dan...kekuatan (kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban) lemah karena sudah...tua dan rambut pun sudah putih....(Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya) ada yang lemah, yang kuat, yang muda, dan yang tua (dan Dialah
merupakan kata kiasan bagi masa tua, karena jika usia telah lanjut kekuatan pun sudah mulai melemah dan...pikun.
sebelumnya kalian bukan merupakan apa-apa (kemudian mewafatkan kalian) bila ajal kalian telah tiba (dan...di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah) umur yang sangat lanjut dan pikun
tadi, yaitu mengenai penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian dijadikan-Nya tua dan...pikun, yang hal ini menunjukkan kepada kekuasaan-Nya untuk membangkitkan makhluk hidup kembali (hari
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 5
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan...yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki...di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun...Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu...dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
Kalian yang masih bayi itu kemudian Kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya....Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga...usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi....turunkan air akan memperlihatkan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air dan...udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau dan
Dijelaskan bahwa peringatan itu hanya berguna bagi mereka yang menerima al-Qur'ân dan takut kepada Tuhan...Pada saat itu penghuni surga akan memperoleh kesenangan dan mendapatkan semua yang mereka inginkan....yang mengubah orang yang diberi usia panjang dari kuat menjadi lemah, dari kuat ingatannya menjadi pikun...dan kembali bersikap kekanak-kanakan....Dialah yang telah memelihara nabi-Nya dari segala bentuk ilusi dan ketidakwarasan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
-deskripsi"> Ayat ini dan ayat setelahnya merupakan ancaman dan janji....Ancaman terhadap orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan berbuat kufur dan maksiat bahwa ia akan...ditelantarkan dan dihinakan serta tidak mendapatkan akhir yang baik....Dan terdapat janji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya serta mengikuti para...rasul-Nya, bahwa untuk mreka kemenangan dan pertolongan di dunia dan akhirat.
-deskripsi"> Termasuk ke dalam mendurhakai Allah dan rasul-Nya adalah kekafiran dan maksiat...Rasul-Nya, dan mengancam neraka bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya....Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya secara sempurna; dengan berbuat syirk dan maksiat...Namun barang siapa yang berkumpul bersamanya ketaatan dan kemaksiatan; ketaatan tidak sempurna dan kemaksiatan...tidak sempurna, maka ia berhak mendapat pahala dan siksa tergantung sejauh mana ketaatan dan kemaksiatan
-deskripsi"> Yakni bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan menjadikannya dalil...berpindah-pindah di waktu-waktu malam dan siang hari, terkadang muncul semangat dan muncul pula malas..., muncul ingat dan muncul lalai, muncul sempit dan muncul lapang, muncul mendatangi dan muncul berpaling..., maka Allah jadikan malam dan siang melewati para hamba dan dan datang berulang-ulang agar muncul ingat...berulangnya malam dan siang.
dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat....mati (dan apa yang keluar daripadanya) seperti tumbuh-tumbuhan dan mineral (dan apa yang turun dari...langit) seperti rahmat/hujan dan azab (dan apa yang naik kepada-Nya) seperti amal-amal saleh dan amal-amal...(Dan Dia bersama kalian) melalui ilmu-Nya (di mana saja kalian berada....Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan).
Semua itu diciptakan untuk manfaat dan maslahat manusia....berusaha memikirkan ayat-ayat-Nya dan hikmah-hikmah-Nya....dan ilmu-Nya....karunia dan ihsan-Nya, dan pada indahnya kelembutan-Nya dan kebaikan-Nya dan pada semua yang disebutkan...kecintaan kecuali kepada-Nya, dan bahwa apa yang dibawa para rasul-Nya adalah benar.
, dan mereka suka mendengarkan dan mempercayai perkataan dari sebagian golongan mereka yang tidak menghadiri...majlismu karena sombong dan benci....terimalah dan taatilah; dan jika tidak didatangkan kepadamu, maka berhati-hatilah untuk menerima perkataan...Mereka itu benar-benar sesat dan durhaka, dan Allah tidak akan menyucikan hati mereka dari sifat dengki..., durhaka dan kufur.
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan...bersama oleh laki-laki dan perempuan....Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan...bersama oleh laki-laki dan perempuan....Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 2
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan...dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam...berbuat dosa dan pelanggaran....Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
(Dan godalah) bujuklah (siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan rayuanmu) dengan ajakanmu melalui...nyanyian dan tiupan serulingmu serta semua seruanmu yang menjurus kepada perbuatan maksiat (dan kerahkanlah...pasukan yang berkendaraan dan berjalan kaki dalam keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada...harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba dan rampasan atau rampokan (dan anak-anak) dari...perbuatan zina (dan beri janjilah mereka) bahwasanya hari berbangkit dan hari pembalasan itu tidak ada
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
Jika disebutkan balasan, janji dan ancaman, maka janji dan ancaman tersebut adalah yang paling benar,...dan menunjukkan kebijaksanaan, keadilan dan karunia-Nya....Jika disebutkan nama dan kisah para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul yang disebutkan adalah nabi yang...untuk mereka, menerangkan ihsan dan karunia-Nya kepada mereka, dan di sana pun terdapat dorongan untuk...Di ayat tersebut dan setelahnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan dialog yang sopan dan bertahap