Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 al maidah ayat 2 3 al ikhlas 4 riba 5 ali imran 190 6 Ali Imran ayat 104 7 ibrahim 8 al maidah ayat 6 9 Surat 4 ayat 48 10 Surah Al-hajj ayat 5 11 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 12 Ayat kursi 13 Al maidah Ayat 90 14 al imran 15 ali imran 159 16 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 17 Surat Al-Baqarah 18 AL HUJURAT AYAT 13 19 ali imran 20 at tahrim ayat 6 21 AL ankabut ayat 45 22 pendidikan 23 ali imran 110 24 pendidikan anak 25 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 26 ayat surah An-nahl ayat 101 27 rezeki 28 Al Baqarah ayat 43 29 Al-hijr ayat 9 30 Al- Isra’ ayat 35 31 al isra ayat 34 32 al ahzab ayat 21 33 zakat 34 Hujan 35 ayat 8 36 as shad ayat 24 37 belajar 38 Haji 39 az zariyat ayat 56 40 yusuf 41 Shalat 42 ali imran 130 43 QS.+Al-anfal+ayat+27 44 Ayat 78 45 Maryam 46 an nisa ayat 3 47 Hadits Muslim Nomor 4685 48 annisa ayat 29 49 al 'ala ayat 1 50 Ibnu majah 51 an nahl ayat 125 52 ali imran 190-191 53 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 54 quraisy 55 Yahudi 56 mengusir kalian 57 Berpikir 58 Al fatir ayat 6 59 al baqarah ayat 29 60 al baqarah ayat 267 61 Jujur 62 ali+imran+191 63 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 64 Ali imran ayat 97 65 al qasas ayat 77 66 Fussilat ayat 32 67 Tafsir al-hijr ayat 22 68 Al hijr Ayat 40 69 An Nisa ayat 176 70 at+taubah+ayat+60 71 Puasa 72 Sedekah 73 sombong 74 alquarn kitab yang jelas dan detail 75 QS. Al-Araf ayat 31 76 al isra ayat 26 77 Muda 78 ali imron ayat 92 79 Jihad 80 Kerusakan 81 Zina 82 al maidah ayat 3 83 surat al isra ayat 24 84 Yusuf 108 85 Al Baqarah ayat 183 86 Mencuri 87 ali imran 145 88 ali imran 185 89 Al baqarah ayat 221 90 an nahl ayat 97 91 surat al anfal ayat 10 92 AL+KAHFI AYAT 110 93 AL FATIR AYAT 5 94 Al maidah ayat 5 95 al baqarah ayat 256 96 al maidah ayat 8 97 an nisa ayat 58 98 ad dzariat ayat 19 99 al furqan ayat 63 100 Annas+ayat+5

Hasil pencarian tentang surah+al+fath+ayat+29

(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang turunnya al-Qur'ân dan misi Rasulullah saw., penciptaan...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat
Al-Fath 11) Permohonan ampun Nabi Ibrahim buat bapaknya ini sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim, bahwa bapaknya...itu adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau...surah At-Taubah....Kalimat ini termasuk doa yang selalu diucapkan oleh Al-Khalil atau Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

di tangan-Ku segala urusan; Aku mengatur malam dan siang.” (Hadits ini disebutkan As Suyuthi dalam Al...Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...Adapun sanad, maka para perawinya perawi hadits shahih, Al Haafizh menyebutkannya dalam Al Fath-h juz
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Jika mereka meminta minum, niscaya mereka...Al Kahfi: 29).

Semakin bertambahnya tadabbur seseorang terhadap Al Qur'an, maka semakin bertambah pula ilmu, amal dan...karena itu, Allah memerintahkan kita mentadabburi firman-Nya dan memberitahukan bahwa untuk itulah Al...Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya...Shaad: 29).

[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr...tentang peristiwa pada saat dan setelah hari kiamat, kekuasaan Allah, penegasan kedudukan dan fungsi al-Qur'ân..., dan sanggahan atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar atas al-Qur'ân....orang-orang yang larut dalam kesesatan, perintah bagi kaum yang mau beristikamah untuk belajar dari al-Qur'ân
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Hal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala di ayat yang lain, “Dan...Al Kahfi: 29)

-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.
Al-Fath 25).
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.