Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Yunus 101 3 Surat 5 ayat 34 4 korden bergambar burung 5 surat albaqarah ayat 155dan 156 6 Al hujurat ayat 13 7 al jumuah ayat 10 8 Al mujadilah ayat 11 9 An nahl ayat 125 10 ali imran 110 11 Ali Imran 12 Riba 13 surat al-'alaq 14 Al Imran 159 15 al hujurat ayat 12 16 Al maidah ayat 2 17 al maidah ayat 3 18 Al Baqarah ayat 30 19 Ali imran ayat 104 20 al-maidah ayat 2 21 zakat 22 menghormati guru 23 Al jumuah ayat 9 24 al baqarah ayat 255 25 Ali imran ayat 159 26 al ikhlas 27 Ar rum ayat 41 28 al baqarah ayat 285 29 at tahrim ayat 6 30 Surat al an nam ayat 70 31 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 32 an nur ayat 2 33 ali imran 104 34 An nisa ayat 5 35 ALI IMRAN 130 36 An nisa ayat 59 37 akhlak kepada allah 38 Al baqarah ayat 282 39 al isra ayat 26 40 Yunus 41 sabar 42 al-maidah ayat 3 43 al baqarah ayat 284 44 ali imran 19 45 Puasa 46 luqman 47 ali imran 97 48 ibrahim 7 49 al hujurat ayat 11 50 ILMU 51 al baqarah ayat 155 52 Al Hujurat ayat 31 53 Al baqarah ayat 23 54 Al baqarah ayat 73 55 kurma 56 al hujurat ayat 10 57 Az zukhruf ayat 11 58 zaitun 59 Al baqarah ayat 286 60 luqman 13 61 ali imran 191 62 Al baqarah ayat 68 63 Al Baqarah ayat 43 64 Al mulk ayat 2 65 an nisa ayat 1 66 ali imran 134 67 cincin tangan kanan 68 at taubah ayat 60 69 ayat kursi 70 AL BAQARAH AYAT 233 71 al hasyr ayat 7 72 al isra ayat 27 73 Berilmu 74 Ali Imran 190 75 al maidah ayat 1 76 SHOLAT 77 An nisa ayat 4 78 Sedekah 79 ali imran 139 80 tolong menolong 81 az zumar ayat 73 82 Ibrahim ayat 7 83 Yunus ayat 101 84 Yunus ayat 40 85 ali imran 103 86 Shalat 87 An nisa ayat 29 88 Ar rahman 89 An Nisa ayat 36 90 al an'am ayat 162 91 surat an nisa ayat 3 92 Surat an nisa ayat 2 93 Al maidah ayat 48 94 Al isra ayat 88 95 Aisyah gambar 96 al hijr ayat 9 97 Nabi lupa 98 iman 99 ayat tentang keberada malaikat allah pendapat ulama tulis ayat dan arti 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang tanah

berkata: "Di Madinah kami adalah orang-orang yang paling banyak bercocok tanam, sering kami menyewa tanah...di sebuah kawasan tertentu milik tuan tanah, diantaranya ada yang gagal dan tanah masih seperti apa...adanya, dan diantaranya ada yang berhasil sehingga tanah menjadi rusak, sehingga di kemudian hari kami...dilarang sewa-menyewa tanah ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan demikian pula tanah...yang belum kalian injak) sebelumnya, yaitu tanah Khaibar, yang direbut sesudah Quraizhah.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...) dan hama' (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia....Secara kimiawi, jenis tanah itu terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk manusia
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan...mengeluarkan suara berdenting (seperti tembikar) seperti tanah liat yang dibakar.
telah] mendengar [Farwah bin Musaik] berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, lahan kami yang bernama tanah...Abyan adalah tanah yang memiliki tanaman serta subur, tanah ladang kami, sesungguhnya tanah tersebut...atau dia mengatakan; wabahnya keras- kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkan tanah
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut...tanah-tanah yang belum pernah terjamah kaki.
antaranya adalah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seseorang yang membeli tanah...dari orang lain, lalu orang yang membeli tanah itu menemukan guci berisi emas dari dalam tanah yang...Orang yang membeli tanah itu berkata kepada yang menjualnya, 'Ambillah emasmu dari tanah yang aku beli...ini, sebab aku hanya membeli tanah darimu, dan tidak membeli emasmu.'...Sedangkan orang yang menjual tanah berkata, 'Yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya, oleh
Asy'ats bin Qais] bahwa seseorang dari Kindah dan orang lain dari Hadhramaut mempersengketakan sebuah tanah...tanah saya diserobot oleh orang ini dan ayahnya....Ini tanah saya yang saya warisi dari ayah saya....mintalah ia bersumpah bahwa ia tidak tahu itu adalah tanah saya dan tanah ayah saya yang diserobot oleh...Kemudian orang Kindah berkata: Itu tanahnya dan tanah ayahnya.

-deskripsi"> Tanah yang belum diinjak adalah tanah-tanah yang akan dimasuki tentara...Tanah tersebut karena begitu berharga bagi pemiliknya, sebelumnya membuat sulit dimasuki tentara Islam
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah
-deskripsi"> Di antaranya ada tanah yang yang menumbuhkan rerumputan, pohon-pohon, dan...Ada pula tanah yang tidak menumbuhkan rerumputan dan tidak menahan air....Ada pula tanah yang menahan air, namun tidak menumbuhkan rerumputan, dan ada pula tanah yang menumbuhkan
ke bawah) malaikat Jibril mengangkatnya ke langit kemudian menjatuhkannya dalam keadaan terbalik ke tanah...(dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras) yaitu tanah liat yang dibakar dengan api.
anhuma] mengabarkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah...Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar....Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti...Dan diantara mereka ada yag memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya....Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah".
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat...kering yang apabila diketuk akan terdengar daripadanya suara melenting (yang berasal dari lumpur hitam) tanah
Dari tanah bumi ini, Allah menciptakan Adam dan anak-cucunya....Ke dalam tanah itu pula Allah mengembalikan mereka setelah mati untuk mengubur jasad mereka....Dan dari tanah itu juga Allah mengeluarkan mereka hidup kembali untuk dibangkitkan dan diberi balasan

-deskripsi"> Ia menyangka bahwa api lebih baik daripada tanah....Sedangkan tanah adalah materi yang tenang, tawadhu’, menumbuhkan tumbuhan, dan ia mengalahkan api dan...memadamkannya, sedangkan api butuh kepada materi yang menegakkannya, adapun tanah berdiri sendiri.
bahwasanya dia pernah menceritakan, bahwasanya mereka (para sahabat) mengusap (anggota tayamum) dengan debu tanah...Mereka menepuk debu tanah dengan telapak tangan, kemudian mengusap muka mereka sekali, lalu mereka menepuk...debu tanah dengan telapak tangan mereka sekali lagi, terus mereka usapkan pada tangan mereka semuanya...Dia berkata; Kaum Muslimin menepukkan telapak tangan mereka ke tanah tanpa menggenggam tanah sedikit

-deskripsi"> Yakni diambil dari tanah....Oleh karena itulah, keadaan keturunan Adam seperti keadaan tanah, ada yang baik dan ada yang buruk, ada...yang mudah dikelola (diarahkan) dan ada yang keras sebagaimana tanah.
(Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar) yakni tanah liat yang dibakar.
Handlalah bin Qais Al Anshari] dia berkata; "Saya bertanya kepada [Rafi' bin Khadij] mengenai menyewakan tanah...tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah...itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan...Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas....Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka
menceritakan kepadaku [paman-pamanku] dari [Shakhr bin Abdullah] Bahwa kaum dari bani Sulaim lari dari tanah...Maka saya pun mengambil tanah milik mereka....permasalahan tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun mengembalikan semua tanah...mereka dan bersabda: "Jika seseorang telah memeluk Islam, maka dialah yang paling berhak atas tanah
ada di antara keduanya) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah...) yaitu lapisan tanah yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh,...karena lapisan bumi yang berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
Ada kepingan-kepingan tanah yang saling berdekatan....Ada pula tanah yang, kalaupun jenisnya sama, menjadi lahan perkebunan anggur, lahan persawahan, dan lahan...bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan adanya ilmu tentang tanah...Sudah diketahui secara ilmiah, bahwa tanah persawahan terdiri atas butir-butir mineral yang beraneka...Oleh karena itu, para petani umumnya menggunakan pupuk yang sesuai dengan jenis tanah.
, beliau bersabda: "Ada lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya baik di tanah...haram atau pun di luar tanah haram, yaitu; tikus, kalajengking, burung gagak, elang dan anjing gila....Dan Ibnu Abu Umar berkata di dalam riwayatnya; Di dalam tanah haram saat berihram.
] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang membeli sebidang tanah...dari orang lain kemudian laki-laki yang membeli tanah itu mendapatkan sebuah guci yang di dalamnya ada...Maka orang yang membeli tanah itu berkata; "Ambillah emas milikmu karena aku hanya membeli tanah dan...Lalu orang yang menjual rumahnya berkata; "Yang aku jual adalah tanah ini dan apa yang ada didalamnya
dari [Jabir] dia berkata; "Di zaman Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam kami terbiasa menyewakan tanah...Maka Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah hendaklah dia...menanaminya atau meminjamkan kepada saudaranya supaya ditanaminya, jika dia enggan, hendaknya membiarkan tanah
Salamah bin 'Abdur Rahman]; Telah terjadi pertengkaran antara dirinya dan orang lain dalam perkara tanah...['Aisyah] radliallahu 'anhuma berkata: "Wahai Abu Salamah hindarilah (berbuat aniaya) dalam urusan tanah...shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah...) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi".
Tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah....Dan tanah yang tidak subur, tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi
Apakah kamu merelakan dirimu mengingkari Tuhan yang telah menciptakan moyangmu, Adam, dari segumpal tanah...bangga dengan harta dan pengikut-pengikutmu, maka ingatlah Tuhan yang telah menciptakan dirimu dari tanah
'anhu] berkata; Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang al-Ahzab mengangkut tanah...bebatuan dimana tanah-tanah itu telah menutup perut Beliau yang putih sambil bersya'ir: "Kalaulah bukan